Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sidan är tillfällig och kommer framöver flyttas till Folkhälsaochsjukvård.

 

Enteral nutrition

 

Indikation för enteral nutrition

Bedömning och utvärdering - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Den generella indikationen för artificiell näringstillförsel är bristande energi- och näringsintag på grund av sjukdom under en period som beräknas överstiga en vecka, och där den medicinska bedömningen talar för att nutritionsbehandling troligen kan förbättra situationen.

Behandling med enteral näringstillförsel förutsätter en fungerande mag-tarmkanal. Det finns flera fördelar med enteral näringstillförsel jämfört med parenteral näringstillförsel. Att tillföra näring till tarmen är gynnsamt för dess funktion, vidare är risken för allvarliga biverkningar mindre vid enteral näringstillförsel jämfört med parenteral näringstillförsel. 

 

Val av sondnäringar

Val av sondnäring - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Typ av sondnäring väljs utifrån patientens tillstånd, diagnos, vätske- samt energi-och näringsbehov. För att täcka vätskebehovet tillförs dessutom vätska. Läs mer om bedömning av behov i Vårdhandbokens texter om nutrition.

 

Produkter och upphandling

Region Jönköpings län har ett upphandlat sortiment av sondnäringar.

Rådgivande lista Sondmat Avdelning

Översikt på näringsdrycker och kosttillägg

Samtliga sondnäringar är glutenfria och har låg laktoshalt.

För att se ytterliggare sortiment och produktinformation av sondmat och tillbehör, vänligen se SESAM LMN- inlogg.

 

Standardsondnäringar

Vid start av enteral nutrition använd i första hand: 

Vid diarré använd:NOVASOURCE GI Control (nytt fönster) under 7–10 dagar. Övergå sedan gradvis till standard och fibersondnäring igen.

 

Förslag till uppstartschema vid enteral nutrition

 • Uppstartsschema 1 Sondmatning i ventrikeln (Används om patienten inte bedöms vara undernärd och/eller inte har varit fastande i mer än 3 dygn.)
 • Uppstartsschema 2 Sondmatning i ventrikeln (Används om patienten bedöms vara undernärd och/eller varit fastande i mer än 3 dygn.)
 • Uppstartsschema 3  Sondmatning i jejunum/ventrikeln (Används om patienten har en jejunumsond eller har en ventrikelsond efter en stor operation i magtarmkanalen.)

Uppstartsschema 1+2 innebär att sondmaten ges som intermittent tillförsel med gravititionsaggregat eller sondspruta från uppstart. Hastighet beror på hur magtarmkanalen har används tidigare.

Uppstartsschema 3 ges med kontinuerlig hastighet till jejunosond och kritiskt sjuka patienter. Långsam tillförsel vid start förebygger komplikationer i form av illamående och diarréer.

Patienten kan behöva stöttas med näring parenteralt under de första dygnen för att uppnå adekvat intag av energi och näring.

 

Viktiga omvårdnadsrutiner vid enteral nutrition

Hygien

Länk till Smittskydd vårdhygien

Enteral nutrition - praktiska hygienrutiner vid sondmatning-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

 

Sondens läge (vid nasogastrisk sond)

Sondens läge kontrolleras före varje mattillfälle med hjälp av "kurrprovet" - spruta ner en liten mängd luft i sonden och lyssna med stetoskop över magsäcken. Om sonden ligger rätt hörs ett "kurrande". Lackmuspapper kan också indikera att sonden är rätt placerad.

 

Gastrostomi: PEG/Knapp/Gastrotube

Spruta igenom systemet med 50 ml vatten både innan och efter sondmatningen, speciellt viktigt vid läkemedelsgivning. Observera hur patienten mår och att vattnet sprutas in utan motstånd. Kontrollera att läget på gastrostomin är oförändrat.

Eftersom vattnet dunstar i Gastrotubens eller Knappens  ballong ska det bytas var 14:e dag.

 

Temperatur

Sondnäringen ska hålla rumstemperatur vid matning.

 

Sprutor


Sondsprutor avsedda för enteral nutrition finns av två typer, alla har ENFit-fattning och är lila till färgen.

 • Engångssprutor, som är sterilt förpackade och avsedda för engångsanvändning. Dessa är märkta med symbolen http://www.vardhandboken.se/Bilder/SIS_symbol_engangsbruk.jpg. Används framförallt inom slutenvården, men även där vårdtagaren inte har tillgång till eget kök/pentry. För läkemedelstillförsel används engångssprutor som kasseras efter användningen.
 • Flergångssprutor, som är sterilt förpackade men osterila efter första användningen, och är avsedda att användas endast på en och samma vårdtagare. Dessa används i det egna hemmet och på särskilt boende, där tillgång till eget kök/pentry finns. Rengörs på ren arbetsplats i kök eller pentry. Badrummet är en olämplig plats p.g.a. fuktig och oren miljö.

 

Aggregat

Endast aggregat för sondmatning ska användas. Använd ett sondaggregat till varje påse sondnäring. Byt aggregat minst en gång per dygn vid kontinuerlig matning. Vid intermittent matning ska aggregatet bytas vid varje matningstillfälle.

 

Patientläge

Bäst är om patienten kan sitta upp vid sondmatning. Är patienten sängliggande höj huvudändan på sängen (30 grader) eller höger sidoläge vid matning samt en stund efteråt.

 

Munhygien

Följ mun- och näshygien. Var observant på tryckskador i näsborren vid nasogastrisk sond. Stimulera salivproduktionen.

 

Läkemedel

Flytande läkemedel rekommenderas. Trögflytande läkemedel och droppar spädes. Tabletter krossas och löses upp i vatten. Undvik enterotabletter/kapslar och slowrelease tabletter/kapslar. Läkemedel bör ej blandas med sondmat utan ges separat som bolusdos.

 

Gastrostomistoma

Inspektera dagligen. Rengör med vanligt kranvatten. Reglera stopplattan så att den inte sitter för hårt eller för löst mot huden.

Vid behov använd kompress, hudskyddsplatta, häfta eller förband som fixering.

 

Komplikationer

Komplikationer - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

 

Enteral nutrition i hemmet

När remiss skickas för uppstart av sondnäring ansvarar remitterande läkare för att planering och uppföljning är ordnat tillsammans med dietist och ansvarig sjuksköterska.

Påbörja planeringen för hemgång i god tid med dietist och hemsjukvården/vårdcentralen via LINK. Innan patienten skrivs ut från avdelningen kontaktas berörd hemsjukvårdsteam för avstämning.

I omvårdnadsepikrisen ska nödvändig information till distriktssköterska finnas. Vårdavdelningen eller distriktssjuksköterskan ansvarar för att patienten/anhörig/personal informeras om handhavandet av enteral infart, sprutor, aggregat (gravitation eller till pump) och hur man använder den eventuella nutritionspumpen (+ryggsäck). Skicka med engångstillbehör (sprutor, aggregat) och sondnäring för en vecka.

 

Patienter som övergår till kommunen för fortsatt medicinskt omhändertagande

 • Sondnäring förskrivs av dietist eller specialistläkare i SESAM LMN.
 • Droppställning på hjul (finns på hjälpmedelscentralen) och ev. stetoskop beställs via distriktssjuksköterska.
 • Avdelningen ansvarar för förskrivning av pump, ev ryggsäck med bordsstativ.
 • Specialistläkare eller dietist bedömer om behov av sondmatspump finns eller inte.
 • Kommunen står för kostnaden av enteralatillbehör.Hjälpmedelscentralen står för kostnaden för nutrition och  nutritionspump

 

Patient som övergår till kommunens boende (äldreboende, kortidsboende, gruppboende samt rehabavdelningar)

 • Sondnäring ska förskrivas i SESAM LMN till patienter med helinackordering i kommunens särskilda äldreboende. Kommunen är kostnadsansvarig. Sondnäring betraktas som specialkost och ersätter den vanliga kosten. Dietist gör nutritionsbedömning och ordinerar sondmat. 
 • På gruppboenden inom LSS betalar den boende patientavgift för sondnäringen
 • Droppställning på hjul (finns på hjälpmedelscentralen) och ev stetoskop beställs via distriktssjuksköterska.
 • ​Kom överrens med boendet vem som ska förskriva eventuell nutritionspump, ev ryggsäck med bordsstativ från hjälpmedelscentralen.

Medicintekniska produkter, förbands- och förbrukningsmaterial – överenskommelse om samverkan mellan regionen och länets kommuner-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

 

 

 

 

 

Kontakt

Agneta Aasa

Lina Bringner

Katarina Lind

Axelié Petersson

Frida Fransson

 

Snabbåtkomst och länkar

Uppstartschema vid enteral nutrition

 

 

 

Hjälpmedelcentralen tel 010-24 133 00

Hjälpmedelscentralens utbildningar

 

Vårdhandboken - Enteral Nutrition

 

Uppdaterad: 2022-04-25
Agneta Aasa, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård