Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Livmoderhalscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

SVF för livmoderhalscancer omfattar inte ca in situ.

Patiener som diagnostiseras med dysplasi utreds inom screeningsporgrammet och omfattas alltså inte heller.

Patienter som har koniserats inom screeningsprogrammet och diagnosteserats med Stadium IA1 uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke och ska remitteras till utredning inom det standardiserade vårdförloppet.

Utredningen inleds med eftergranskning av PAD och om stadium IA1 bekräftas avslutas det standardiserade vårdförloppet. Eventuella vidare åtgärder och uppföljning sker utanför det standardiserade vårdförloppet. Det motsvarar ca 20% av patienterna.

I Sverige diagnostiseras 550 patienter årligen med livmoderhalscancer. Medelåldern är cirka 50 år, men med stor spridning i åldrarna. Ca 90% av patienterna behandlas med kirurgi eller strålning med kurativt syfte.   

Femårsöverlevnaden är ca 73%, också här mycket stor variation beroende på stadium.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina besvär.

Vid misstanke om livmoderhalscancer efter utförd undersökning (se nedan) skickas remiss till lokala kvinnokliniken. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp KK” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Diagnostik och utredning

Misstanke om livmoderhalscancer
 

Följande symtom ska inge misstanke om livmoderhalscancer:

 • Kontaktblödningar (blödning vid samlag)
 • Postmenopausalblödning
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 • Synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer

Remiss till lokal kvinnoklinik:
Frågeställning: gynekologisk cancer?

Anamnes, ange särskilt:

 • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanken
 • Ev företagen utredning
 • Gynekologisk anamnes, antal graviditeter, förlossningar, gynekologiska operationer, menopausstatus/sista mens datum
 • Tidigare sjukdomar och behandling
 • Läkemedel (speciellt Metformin, antikoagulantia eller trombocythämmare)
 • Läkemedelsöverkänslighet
 • Kontaktuppgifter för patienten – aktuellt telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)
 • screeninghistorik, om tillgängligt
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Följande undersökningar företas av gynekolog:

 • Gynekologisk undersökning
 • Cytologi
 • Kolposkopi
 • Biopsi 
 • Vid klinisk misstanke tas Kreatinin och Hb samt längd och vikt                                                                                      

Välgrundad misstanke - kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp kan skapas vid kvinnoklinik

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid undersökningen.
 • Histopatologisk fynd av livmoderhalscancer.

Den som remitterar till utredning enligt standardiserat vårdförlopp ska informera patienten om:

 • Att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer.
 • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
 • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig per telefon.
 • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Den som ger informationen ska så långs som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte har kommit överens om annat.

Behandling

Behandling sker vid kvinnoklinik.

Fastställt: 2017-03-03

Reviderad: 2018-09-18

Giltigt till och med: 2020-09-18

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, kvinnosjukvård.

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2020-09-15
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv