Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Livmoderkroppscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Livmoderkroppscancer, endometriecancer, är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen i Sverige med cirka 1 300 nya fall årligen. Incidensen är svagt stigande.

Medianålder är 69 år. Få cancerfall hos kvinnor under 50 år.

Den relativa 5 års överlevnaden är god, genomsnittlig 80 % med nära 100 % fem års överlevnad hos de drygt 70 % av cancerfallen som tillhör lågriskgruppen.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina besvär.

Vid misstanka om endometriecancer remitteras patienten efter utförd undersökning till närmaste kvinnoklinik. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp KK” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Diagnostik och utredning

Misstanke om livmoderkroppscancer föreligger vid ett eller flera av följande symtom:

 • postmenopausal blödning - även mycket liten blödning!
 • nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna
 • pyometra/hemometra
 • avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

 

Remittering

Vid bestående misstanke ska remiss skickas omgående till gynekologisk mottagning.

Beslut om välgrundad misstanke och handläggning enligt SVF sker först efter bedömning av gynekolog.

Remissen ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • Företagen utredning
 • Gynekologisk anamnes, antalet graviditeter, förlossningar, gynekologiska operationer, menopausstatus/ sista mensdatum, hormonbehandling
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel ( speciellt metformin, antikoagulantia eller trombocythämmare)
 • Social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar till utredning enligt standardiserat vårdförlopp ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.

Hos gynekolog företas följande undersökningar:

 • Gynekologisk undersökning

 • Transvaginalt ultraljud (vid förtjockad slemhinna ≥5 mm eller omätbar slemhinna ska endometriebiopsi eller motsvarande utföras som en del av utredningen efter välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke, som utgör kriterium för utredning enligt SVF,  föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Förtjockad slemhinna ≥5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning

 • Kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer

 • Histopatologisk fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Vid välgrundad misstanke ska utredningen omedelbart inledas med endometriebiopsi eller motsvarande.

Vid histopatologisk fynd (se nedan): PAD information och remiss till CT thorax och buk enligt vårdprogram samt kvalificerad transvaginalt ultraljud eller MR för bedömning av myometrieinfiltration.

 

Remittering ska ske till lokal Kvinnoklinik när PAD visar endometriecancer eller ger misstanke om detta.

I de fall då gynekologisk utredning utförts inom öppenvård ska remissen till kvinnoklinik innehålla (gärna i form av bifogade journalkopior):

 • kopia av PAD-utlåtande
 • kopia av ev. bilddiagnostiskt utlåtande
 • labbsvar
 • anamnes, ange särskilt
  • gynekologisk anamnes, särskilt symtom eller fynd som initierat utredning
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • längd och vikt
  • rökning
  • tidigare bukoperationer
  • läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 

Behandling

Behandling sker vid gynekologisk klinik.

Fastställt: 2017-03-03

Reviderad: 2018-09-18

Giltigt till och med: 2020-09-18

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, kvinnosjukvård.

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv