Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Peniscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Varje år diagnostiseras i Sverige knappt 100 män med invasiv peniscancer, och drygt 40 med carcinoma in situ. Därutöver finns det enstaka fall av distal uretracancer. Peniscancer är vanligast i högre åldrar, med en kraftigt stigande incidens efter 60 år. 5-årsöverlevnaden är 73 % och endast ett fåtal har spridd cancer redan vid diagnos. Carcinoma in situ har en mycket god prognos men kan över tid progrediera till invasiv cancer. Prognosen är främst avhängig förekomsten av lymfkörtelmetastaser.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina symtom.

Diagnostik och utredning

Misstanke

Följande kvarstående symtom symtom från penis utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke om peniscancer:

• ett svårläkt sår

• röda områden

• en förhårdnad

• illaluktande flytningar från en trång förhud

• återkommande blödning

• smärta

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om peniscancer föreligger vid förstorade lymfkörtlar i ljumskarna i kombination med ett eller flera av ovanstående symtom.

Vid såväl misstanke som välgrundad misstanke ska remiss skickas samma dag till lokal urologmottagning. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp urologi” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Den som skriver remissen ska informera patienten om att det finns anledning att misstänka cancer, vad som händer i nästa steg .

Remissen ska innehålla:

  • anamnes, ange särskilt 

     -symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke

     -företagen utredning

     -inguinalt lymfkörtelstatus

     -tidigare sjukdomar och behandlingar* 

     -läkemedelsöverkänslighet*

     -läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)

     -social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar*

     -rökning

  • fotodokumentation är önskvärd
  • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
  • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

*ska vara infört i Cosmic under gemensamma dokument

Fastställt: 2017-04-10

Reviderad: 2018-11-14

Giltigt till och med: 2020-11-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Urologi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv