Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Njurcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

De senaste åren har cirka 1 000 fall per år upptäckts i landet. Incidensen är sjunkande. Njurcancer är nästan dubbelt så vanligt hos män. 5-årsöverlevnad ligger idag på över 70 %.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina symtom.

Diagnostik och utredning

Den vanligaste presentationen av njurcancer är ett incidentellt bilddiagnostiskt fynd (välgrundad misstanke) vid utredning av annan anledning än misstanke om njurcancer, antingen i primärvården eller i slutenvården på sjukhus.

Följande symtom ska föranleda misstanke:

Vid misstanke ska patienten utredas med DT-undersökning, utan och med kontrastmedel (så kallad filterfunktion). Remissen, med tydlig information kring frågeställning, ska utformas så att den prioriteras.

Laboratorieprover ska tas (blod-, njurstatus, ALP, urinprov).

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Observera att patienter som har utretts med SVF för urinblåse-och urinvägscancer redan har genomgrått DT-urografi som en del i utrdningen och inte behöver genomgån SVF njurcancer om DT-urografin inte visat misstanke om expansivitet i njuren.

Välgrundad misstanke och standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer

Patienten skall då omgående remitteras med SVF-remiss till Urologmottagning för utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp urologi” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke företagen utredning
 • kreatininvärde*
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar*
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar *
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

*Uppgifter finns i Cosmic/ROS

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt, vilka väntetider som kan förväntas och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Skriftlig information finns.

Fastställt: 2017-04-10

Reviderad: 2019-08-21

Giltigt till och med: 2021-08-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Urologi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2020-02-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv