Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Genrep i Nässjö från och med 16 oktober 2017

Genrep i Nässjö från och med 16 oktober 2017

Statustavla

Status för genrep i Nässjö kommun inför breddinförande av den nya samordnade vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning från sjukhus.

Projektledare
Marita Sandqvist

Samordnare
Erica Kyhlberg

Astrid Lembke

 

Avstämningsmöten/Call-in

Avstämningsmöte utifrån statustavlan genomförs varje torsdag kl 15:00
Ring 010-2414444, kod:069647909#, lösenord: 180115#  Nästa call in: 18 januari 2018.

Deltagare

Representant

Uppdaterad

Magkänsla

Följer plan

Aktuella frågor/rapporter

Nässjö kommun

 

 

 

 

 

Hemsjukvården

Janni Jaldemark/ Sandra Rosell

 

18-01-17

ljusgrön

grön

För fullständig sammanfttning, vg se mail från Astrid.

 • Bättre SVPL i hemmet än på sjukhus
 • Viktigt att bevaka Link x3
 • Vidareutveckla:
 • att rätt professioner kallas till SVPL
 • att utskrivningsmeddelande skickas i rätt tid
 • att dokumentation görs i Link-vårdplan
 • att patient boende på SÄBO rapporteras till ssk
 • att bättre information finns i meddelanden

Rehab:

 • Viktigt med tydlig kommunikation i Link och att bevakning av Link sker x3/dag

 • Det finns utvecklingsbehov av Link

 • Dokumentation i Link-vårdplan behöver förbättras

 • Viktigt att noga överväga vem som ska kallas till SVPL

 • Bra med fasta vårdplaneringstider

 • För- och nackdelar med digitala lösningar

 • Otrygga hemgångar av olika anledningar har förekommit

 • Tydligare kommunikation mellan rehab slutenvård-rehab kommun

 

Hemtjänst/SÄBO

Alexandra Le

18-01-17

ljusgrön

grön

För fullständig sammanfattning, vg se mail från Astrid.

 • Flyter på enligt plan
 • Interna rutiner angående trygg hemgång/välkommen hem bör ses över
 • Planerare har varit i tjänst inför och under helgdagarna för att säkra hemgång
 • behov finns att lyfta arbetsterapeutens roll tillsammans med hemtjänst när Esther ska mötas upp
 • skriftlig information till Esther angående trygg hemgång/välkommen hem

 

 

 

Myndighets-utövning

Pia Tjäderborn

 

18-01-17

ljusgrön

grön

För fullständig sammanfattning, vg se mail från Astrid.

 • Pilotprojektet har varit givande och frustrerande
 • Tydliggjort hur beroende alla inblandade parter är av varandra
 • Viktigt att bevaka biståndshandläggarens plats i flödet
 • Viktigt med vårdtidsbedömning-datum för utskrivning
 • Glöm inte bort Esther och anhöriga i processen!

 

Vårdcentraler

 

 

 

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

18-01-18

ljusgrön

grön

Tycker det ändå fungerar bra . Lite luddigt dock ändå vem som ansvarar?

Nässjö Läkarhus

Malin Lundberg Malin Linnér

2018-01-03

ljusgrön

grön

Det fungerar bra. Svårigheten som jag ser det är i bland vårdsamordnaren och biståndshandläggarens roller. Kan ibland vara lite tramp på tårna fast det ej menas så. Svårt att styra när någon annan känner patienten bättre.

 

Fortsatt lite seg kommunikation, speciellt gällande datum. Fungerade bra över jul och nyår

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

2017-11-23

ljusgrön

grön

Det har varit ett högt tryck nu en period men tycker i det stora hela att det fungerar bra.

Fortfarande lite svårt att veta vem som gör vad i det enskilda ärendet (samordnare och biståndshandläggare) Biståndshandläggare känner ofta patienten, jag ska prata med anhöriga! Vad kan jag lova eller inte, bäst hemma eller på sjukhus?

Vi har mycket telefonkontakt.

Lite bättre med svar från sjukhuset men fortfarande dröjer svar. Bättre svar om vårdtid men finns förbättringsmöjlighet

 

Roligt arbete att försöka lösa patientens problem så att det blir så bra som möjligt hemma!

 

Bodafors Vårdcentral

Pernilla Mårtensson

Cecilia Persson

2018-01-04

ljusgrön

grön

 

Har haft ett ganska högt tryck på vårdplaneringarna sista tiden.

Har inget nytt nu direkt.

Tycker det "rullar på"

Bra när biståndshanläggar ringer och stoppar oss innan vi åkt iväg när VPL ställs in en timme före mötet

 

 

Slutenvården

Annika Fransson

 

 

 

 

Kirurgkliniken

Ulrika Parmö

18-01-17

grön

grön

Har fungerat mycket bra under pilotprojektet. Större förståelse för varandras verksamheter och våra olika förutsättningar. Projektet har lett till en snabbare vårdplaneringsprocess och därmed kortare vårdtider för patienten.

Vidareutveckla:

* Planerad vårdtid (vilket i vissa fall fortsättningsvis kommer vara svårt att bedömma)

* Dokumentation LINK vårdplan

* Svara på meddelande i LINK så fort som möjligt

Kvinnokliniken

Maria Christensson

180118

grön

grön

Ingen patient från Nässjö denna vecka. Vi är nöjda med processen vid de tillfälle vi haft. Kan inte delta vid call in 18/1

Ortopedkliniken

Britt Leandersson

180117

 

grön

grön

Har fungerat bra överlag. Kommunikationen via Link förbättrats under tiden.

 

Medicin- och geriatrikkliniken

Camilla Strid

17-12-27

grön

grön

*Interna och externa rutiner har implementerats. Under generalrepet har det fungerat bättre och bättre.

*SVPL processen har kunskapsmässigt satts hos berörd personal.

*Fokus på ”bäst för esther” har praktiserats.

*Kontaktnät har byggts med ömsesidig respekt.

*Flödet är effektivt och hållbart även under storhelger när arbetssätten ändras.

Vår summering är att när vi vill så kan vi och då förstår och respekterar vi varandra för Esthers bästa. Nu gäller det att hålla i och hålla ut så vi inte tappar upparbetade arbetssätt. Tack alla för ett gott samarbete!

Psykiatriska kliniken

Helena Fager

18-01-03

grön

grön

Vi har endast ett fåtal vårdplaneringsärenden mot Nässjö i nuläget, men påminner om planerad vårdtid samt att processen ser olika ut för patienter som läggs in på HSL resp. LPT, vilket rör till det lite.

 

   

Symboler

 
Magkänsla just nu gröngulorangeröd
Följer plan grön Går bra, följer plan
  orange Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
  röd Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen
     

Milstolpar

Milstolpe/aktivitet Kommentar
2017-10-26 Ledningsgrupp kl 14-16  
2017-12-04 Ledningsgrupp kl 14-16  
2018-01-08 Ledningsgrupp kl 14-16  
   

 

Uppdaterad: 2018-01-18
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion