Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diatermi till patienter med pacemaker/ICD (inopererad defibrillator)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Bakgrund

Störningar från diatermin kan sensas/avkännas av ICDn/pacemakern och misstolkas som kardiella signaler. Detta kan i sin tur leda till utebliven (inhiberad) pacemakerstimulering och bradykardi/asystoli. Vidare kan störsignalerna misstolkas som VT/VF och leda till inadekvata ICD-terapier (ATP eller ICD-chock). Diatermi nära (15 cm?) dosan/elektroderna kan dessutom leda till bestående skador på systemet.

Diatermi till pacemakerpatienter (konventionell pacemaker, CRT-P):

Patienten skall vara rytmövervakad. Använd i första hand bipolär diatermi. Om unipolär diatermi används avled jordplattan i kaudal riktning t ex låret. Diatermera i korta sekvenser, max 4-5 sekunder. Om asystoli uppkommer pga utebliven pacemakerstimulering måste man omedelbart upphöra med diatermin.

Diatermi till ICDpatienter (ICD och CRT-D):

Det som står ovan gällande pacemakerpatienter gäller även ICD-patienter. Patienten bör även förberedas innan kirurgin för att undvika inadekvata ICD-terapier (ATP eller ICD-chocker).

Det mest patientsäkra tillvägagångsättet är att man inaktiverar (tillfälligt stänger av ICD-terapierna) med hjälp av ICD-kunnig sköterska/läkare och en programmerare. Defibrilleringsplattor placeras anterio-posteriort. Patienten skall kontinuerligt rytmövervakas och i händelse av pulslös VT/VF handläggs detta på sedvanligt vis med HLR och extern defibrillering. Postoperativt skall ICDn kontrolleras och ICD-terapierna återaktiveras.

Vid brådskande/akuta operationer finns inte alltid ICD-kunnig sköterska/läkare att tillgå och då kan man i nödfall tillfälligt inaktivera ICD-terapierna med hjälp av en ”pacemakermagnet”som noggrant tejpas fast ovanpå dosan. Patienten skall kontinuerligt rytmövervakas och i händelse av pulslös VT/VF kan man avlägsna magneten och ICD-terapierna kommer då automatiskt att åter aktiveras och ge terapi (efter ca 10 sekunder kommer snabba pacemakerpulser(ATP) och ev ICD-chock) Om detta mot förmodan inte sker gäller sedvanlig HLR och extern defibrillering (med klisterelektroder i anteroposteriort läge om detta inte försenar nämnvärt). Efter operationen tas magneten bort och fungerar då som vanligt i normalfallet, men patienten skall vara rytmövervakad tills ICDn kontrollerats.

P.g.a. att det vissa dagar (inte minst jourtid) kan saknas ICD-kunnig läkare/sjuksköterska kan man i individuella fall överväga möjligheten att avvakta med postoperativ ICD-kontroll, tills sådan finns att tillgå, och patienten behöver ingen rytmövervakning utöver sedvanlig postoperativ sådan. Observera att detta dock aldrig gäller de fall där patienten blivit föremål för defibrillering eller om man använt unipolär diatermi ”ovan naveln”.

Lokal tillämpning/kontaktpersoner på Ryhov:

Vid elektiva operationer: Skriv remiss till Pacemakermottagningen, Ryhov, minst två veckor innan planerat operationsdatum (som skall vara angivet).
Vid akuta operationer kontorstid: Ring pacemakersköterska på tel 26225.
Vid akuta operationer jourtid: Ring kardiologjouren på minicall 0746-216440. Om urakut behov av operation använder man sig av pacemakermagnet enligt ovan.

Lokal tillämpning/kontaktpersoner i Eksjö:

Vid elektiva operationer: Ring till pacemakersköterska på tel 35 534 minst två veckor innan planerat operationsdatum.
Vid akuta operationer (kontorstid): Ring till pacemakersköterska på tel 35 534
Vid akuta operationer (jourtid eller när pacemakerkunnig sköterska inte finns i tjänst): Var god se ovan (inaktivering med hjälp av pacemakermagnet).

CRT-P/CRT-D/ICD som har kontrollerats postoperativt av pacemakersköterska i Eksjö behöver inte kontrolleras ytterligare i Jönköping. Om den postoperativa kontrollen skulle indikera att något har ändrats när det gäller inställningar tar pacemakersköterskan i Eksjö kontakt med pacemakerenheten i Jönköping. Det kan då bli aktuellt att patienten överflyttas till Ryhov under rytmövervakning för att nödvändiga kontroller/inställningar skall kunna göras.

Lokal tillämpning/kontaktpersoner i Värnamo:

Vid elektiva operationer: Ring till pacemakersköterska på tel 48 424 minst två veckor innan planerat operationsdatum.
Vid akuta operationer (kontorstid): Ring till pacemakersköterska på tel 48 424
Vid akuta operationer (jourtid eller när pacemakerkunnig sköterska inte finns i tjänst): Var god se ovan (inaktivering med hjälp av pacemakermagnet).

CRT-P/CRT-D/ICD som har kontrollerats postoperativt av pacemakersköterska i Värnamo behöver inte kontrolleras ytterligare i Jönköping. Om den postoperativa kontrollen skulle indikera att något har ändrats när det gäller inställningar tar pacemakersköterskan i Värnamo kontakt med pacemakerenheten i Jönköping. Det kan då bli aktuellt att patienten överflyttas till Ryhov under rytmövervakning för att nödvändiga kontroller/inställningar skall kunna göras.

Fastställt: 2017-11-23

Reviderad: 2017-11-23

Giltigt till och med: 2019-11-23

Fastställt av: Medicinsk processgrupp kardiologi och specialiserat kunskapsstöd hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Regina Lindberg, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Mer information

Inväntar information

Uppdaterad: 2019-02-12
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion