Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterad mässling

Bakgrund

Misstänk mässling hos icke-immuna personer som insjuknar med feber, ögonirritation och torrhosta. Ofta finner man även saltkornsliknande utslag i munslemhinnan, s.k. Kopliks fläckar. Två till fyra dygn efter symptomdebut uppkommer ett fläckigt, rött utslag som vanligen debuterar i ansiktet och sedan sprider sig över bål och extremiteter.

OBS! Patienter med misstänkt mässling ska handläggas omgående och inte placeras i väntrum eller vistas i andra allmänna utrymmen på vårdinrättningar. Kontakta alltid infektionsjouren vid misstanke om mässling!

Smittvägar och smittsamhet

Mässling är en luftburen smitta och viruset kan spridas långa sträckor inomhus samt finnas kvar i luften upp till två timmar efter att den mässlingssjuke passerat. Risken för smittöverföring utomhus är låg.

Inkubationstiden för mässling är 7-18 dygn (oftast 10-12 dygn).

Smittsamhetsperioden är från 4 dagar före till och med ca 4 dagar efter utslagsdebut, men kan vara längre hos personer med nedsatt immunförsvar. En individ som exponerats för mässlingsvirus kan vara smittsam innan symptomdebut, dock tidigast dag 5 efter smittotillfället.

För bedömning av immunitet, se Mässlingsvaccination.

För att förhindra/begränsa ett utbrott är det av största vikt att snabbt påbörja smittspårning och snarast ge postexpositionsprofylax till exponerade, icke-immuna individer, se Smittspårning vid mässling.

Skärpta hygienrutiner

Basala hygienrutiner med tillägg av andningsskydd av typen FFP3 ska alltid användas av all personal i vård-/undersökningsrummet, även vid korta besök. Vid patientnära kontakt med risk för stänk (t.ex. hosta/nysning), används även visir.
Observera att de skärpta hygienrutinerna gäller även personer som är immuna! Detta är en extra säkerhetsåtgärd, då varken tidigare vaccination eller anamnes på genomgången mässling kan anses vara 100 % tillförlitligt.

Placering av vårdtagare

Vid misstanke om mässling är det viktigt att patienten inte uppehåller sig i väntrum eller andra gemensamma utrymmen, utan undersöks och vårdas på rum med sluss och ventilation anpassad för luftburen smitta. Ta omedelbart kontakt med infektionsjour för råd angående placering och ev. transport av patienten.

Städning

Vid städning används andningsskydd FFP3 av samtlig personal. Vid städning av patientnära ytor där stänk (t.ex. hosta/nysning) kan förekomma, används även visir.

Daglig städning

 • Rengör dagligen tagytor i patientens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Kom ihåg dörrhandtag, strömbrytare och kranar!
 • Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.
 • Vid spill av kroppsvätskor – utför punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
 • Städutrustningen ska vara rumsbunden och rengöras och desinfekteras efter varje användning.
 • Lägg mopp och städdukar i separata vattenlösliga tvättpåsar på rummet för vidare transport till tvätt.
 • Rengör och desinfektera medicinsk utrustning (t.ex. saturationsmätare, inhalationsutrustning, blodtrycksmanschett och stetoskop) efter använding. Låt om möjligt den medicinska utrustningen vara rumsbunden.
 • Städa golv som vanligt med rengöringsmedel och vatten.

Slutstädning

 • Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel på kontaktytor i vårdrum och hygienutrymme.
 • Städa övriga ytor med rengöringsmedel och vatten.
 • Vädra gärna.
 • Rummet ska stå oanvänt i minst två timmar(120 minuter) innan det används till nästa patient.

Tvätt

Tvätt hanteras som smittförande, dvs. läggs i vattenlöslig tvättsäck.

Avfall

Förslut avfallspåsen inne på vårdrummet. Emballera så att läckage inte uppstår. Hantera därefter som vanligt avfall.

Undersökning och behandling på annan enhet

Undersökningar och behandlingar ska om möjligt utföras på vårdrummet. Om detta ej är möjligt ska mottagande enhet informeras om risk för luftburen smitta i god tid innan patienten skickas. Mottagande enhet kan behöva tid att evakuera patienter och personal som saknar immunitet.
Transportör ska ha immunitet mot mässling, bära andningskydd (FFP3), samt tillämpa basala hygienrutiner. Vid patientnära kontakt med risk för stänk används även visir.

Transporter

Transport av patient inomhus ska undvikas pga smittrisk. Transport mellan sjuhusbyggnader sker om möjligt utomhus. Fordonstransport mellan vårdinrättningar ska om möjligt ske med egen bil om patienten är opåverkad. Om detta ej är möjligt eller patienten är påverkad ska transport ske med ambulans. Endast immun ambulanspersonal får sköta transporten. Luckan mellan förarhytt och patientutrymme ska vara stängd och personal i patientutrymmet ska bära andningsskydd (FFP3). Vid patientnära kontakt med risk för stänk används även visir. Ambulanspersonal ska tillämpa basala hygienrutiner och ambulansen rengöras enligt lokal rutin för smittsam patient.

Patienten ska uppmanas att hosta och nysa i pappersnäsduk som slängs i plastpåse.

Besökare

Besök hos mässlingssjuk ska undvikas, men personer som är säkert immuna mot mässling (själva tidigare haft mässling eller fått två doser mässlingsvaccin) får besöka patienten, men ska bära andningsskydd (FFP3) och vid behov visir.

Vårdpersonal

Endast personal som har immunitet mot mässling (genomgången infektion eller har fått två doser mässlingsvaccin) ska undersöka/vårda patienten. Gravid personal ska inte delta i vården.

Smittfriförklaring

Bedömning av när patienten kan smittfriförklaras görs i samråd med infektionsläkare och/eller Smittskydd Vårdhygien.

Ansvarig

Amelie Magnander
Hygienläkare

010-242 23 57

Uppdaterad: 2019-02-25
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion