Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fördelning av barn med akuta sjukdomstillstånd mellan primärvård och barnsjukvård

Alla barn med livshotande symtom ska till närmaste akutmottagning!

Övergripande målsättning är att patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

Orosanmälan

Alla som möter ett barn och känner oro för om barnet varit utsatt för någon form av övergrepp ansvarar för, och ska omgående göra en anmälan till socialtjänsten i barnets hemkommun. Då akut behov av medicinsk bedömning föreligger utifrån barnets tillstånd sker denna på lämplig enhet enligt nedanstående riktlinjer. Misstanke om övergrepp och barnmisshandel, orosanmälan enligt ovan. Skadebedömning, dokumentation och handläggning på aktuell vårdnivå, till exempel ortopedi, gynekologi, kirurgi, vårdcentral. I övriga fall ansvarar socialtjänsten (och i förekommande fall polisen) för att ta ställning till om en medicinsk undersökning skall göras och var den bör ske.

Barn som far illa, eller misstänks fara illa

Handläggning inom Primärvården

Följande patientfall (gäller barn över 1 års ålder) bör primärt bedömas inom Primärvården (gäller dagtid vardagar och helger samt kvällstid fram till kl. 22).  

 • Hög feber utan svår allmänpåverkan
 • Barn med hosta och/eller andningssvårigheter utan svår allmänpåverkan
 • Allergisk reaktion utan svår allmänpåverkan
 • Barn med upprepade kräkningar och/eller diarréer  utan svår allmänpåverkan
 • Buksmärta: se nedan samt Fakta Akutkirurgi 
 • Skalltrauma, lindrigt utan allmänpåverkan
 • Bett av olika slag (undantaget uppenbara ormbett) utan allmänpåverkan
 • Ledbesvär utan trauma och utan allmänpåverkan
 • Övriga ortopediska besvär: se Fakta Ortopedi
 • ÖLI och öronsymtom
 • Astma
 • Kruppanfall
 • UVI utan allmänpåverkan
 • Utslag utan allmänpåverkan 
 • Ytlig sårskada, brännskada

Fall som primärt ska bedömas av barnläkare, dagtid till öppenvårdsmottagning, övrig tid till barnakuten på barnkliniken:

 • Alla barn upp till 1 års ålder, enligt lista ovan
 • Skalltrauma av svårare karaktär, utan misstanke om hjärnblödning, fraktur, buk- eller thoraxskada hos barn upp till 4 års ålder.
 • Buksmärtor av svårare karaktär hos barn upp till 4 års ålder.
 • Svårt sjuka och allmänpåverkade barn som är i behov av barnläkarbedömning.

Barn som söker vård nattetid där inte rådgivning och/ eller avvaktan till nästa dag är tillräcklig insats hänvisas till barnakuten på barnkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Handläggning inom specialistsjukvård

Barnmedicinska patienter

Då akut bedömning krävs sker den i första hand inom primärvården, utom då barnet är mindre än 1 år eller då tillståndet är så allvarligt att behov av specialistsjukvård genast föreligger.

Barn upp till 1 års ålder.

 • Dagtid vardagar kl 08.00-16.00 bedöms akuta barnmedicinska tillstånd i första hand på barnöppenvårdsmottagning (BUMM) i Jönköping, Huskvarna, Eksjö eller Värnamo.
 • Kvällar, nätter och helger hänvisas akuta barnmedicinska tillstånd, där inte rådgivning och/eller avvaktan till nästa dag är tillräcklig insats, till Barnakuten, Länssjukhuset Ryhov

Barn från 1 års ålder

 • Dagtid vardagar och helger samt kvällstid bedöms akuta barnmedicinska tillstånd inom primärvården, på vårdcentral eller jourcentral.
 • Nattetid hänvisas akuta barnmedicinska tillstånd, där inte rådgivning och/eller avvaktan till nästa dag är tillräcklig insats, till barnakuten, Länssjukhuset Ryhov.

Icke barnmedicinska patienter

Då akut bedömning inom specialistsjukvård krävs ska denna, oavsett ålder (med nedanstående undantag), ske på närmaste akutmottagning, d.v.s. på alla tre akutsjukhusen.

Undantag:

 • Isolerat skalltrauma hos barn under 4 års ålder
 • Buksmärtor hos barn under 4 års ålder.

Handläggs dagtid vardagar i första hand på respektive barnmottagning i öppenvård (BUMM), övrig tid på barnakuten på Länssjukhuset Ryhov. Vid skalltrauma där man söker ”i luckan” ska bedömning ske av kirurgjour innan transport till Länssjukhuset Ryhov. Vid misstänkt commotio bör transporten ske i ambulans. Skalltrauma som del i stort trauma handläggs på närmaste akutmottagning.

För fördelning av akuta ortopediska respektive kirurgiska tillstånd mellan primärvård och specialistsjukvård hänvisas till respektive FAKTA-dokument.

Akutkirurgi

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och ortopedi

Lathund

Besvär Handläggande enhet
Svår sårskada, brännskada Närmaste akutmottagning
Akut buksmärta under 4 år Dagtid BUMM                                       
Jourtid barnakuten
Stort trauma Närmaste akutmottagning
Fall från skötbord med bula i huvudet Dagtid BUMM                                       
Jourtid barnakuten
Fraktur Närmaste akutmottagning
Medvetslöst barn Närmaste akutmottagning
Måttliga andningsbesvär under 1 år Dagtid vardagar BUMM
Jourtid barnakuten
Svåra andningsbesvär Barnakuten
Pågående krampanfall Närmaste akutmottagning
Feberkramp som upphört Barnakuten
Hög feber med allmänpverkan barn under 1 år Dagtid vardagar BUMM
Jourtid barnakuten

 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2013-11-18

Reviderad: 2019-09-17

Giltigt till och med: 2021-09-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-30
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv