Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Delegering

Iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården (HSLF-FS 2017:37, 9 kap. 1§).
Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård att delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel i verksamheten. Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det även framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för den som genom delegeringen får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel (HSLF-FS 2017:37, 9 kap. 7-8§).

Inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården kan läkare, tandläkare och sjuksköterska delegera iordningställande och administrering eller överlämnade av läkemedelsdos till patient åt annan befattningshavare till exempel undersköterska under förutsättning att det är förenligt med god och säker vård av patienten. Verksamhetschefen eller motsvarande beslutar om delegering får ske på vårdenheten samt vilka moment i läkemedelshanteringen som ska kunna delegeras (ska anges i lokal rutin). Denne ansvarar för att besluten om delegering är förenliga med en god och säker vård, och omprövas i nödvändig omfattning. Kompletterande bestämmelser om delegering finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) och Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12).

Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att han eller hon har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Patientsäkerhet ska alltid vara i centrum vid delegering.

Vid delegering av arbetsuppgifter inom läkemedelshantering ska följande punkter beaktas:

 • Delegering för läkemedelshantering ska göras restriktivt.
 • Delegering är personlig.
 • Arbetsuppgift som delegeras ska vara klart definierad.
 • Sjuksköterska/läkare/tandläkare beslutar om delegering i det enskilda fallet.
 • Den som delegerar ska vara både formellt och reellt kompetent för den delegerade arbetsuppgiften.
 • Delegering får endast göras till den som har bedömts vara lämplig för uppdraget genom sin kompetens, noggrannhet och erfarenhet.
 • Sjuksköterska/läkare/tandläkare som delegerat ska bevaka att den delegerade arbetsuppgiften fullgörs på ett sådant sätt att kravet på god och säker vård uppfylls.
 • Både den som delegerar och den som mottar delegering ska ha klart för sig vilka krav och vilket ansvar som gäller och vilka kunskaper som krävs för uppdraget.
 • Delegeringsbeslut ska vara skriftligt, tidsbegränsat, få gälla högst ett år och ska omprövas regelbundet. Omprövning består i att kontrollera att uppgiftsmottagaren fullgör uppgiften på ett riktigt sätt. Omprövning ska också göras om verksamheten omorganiseras, bemanningssituationen förändras, nya tekniker eller rutiner införs.
 • Delegeringsbeslut ska återkallas om kraven på god och säker vård av patienten inte kan uppfyllas.
 • Beslut om delegering ska så snart som möjligt meddelas verksamhetschef eller vårdenhetschef.

Varje enskilt delegeringsbeslut ska dokumenteras och innehålla följande:

 • Vilken arbetsuppgift som delegerats
 • Vem som delegerat uppgiften
 • Till vem uppgiften delegerats (namn, personnummer och yrkestitel)
 • Tiden för delegeringsbeslutets giltighet
 • Datum då beslut fattades

Delegeringsbeslutet ska vara signerat/påskrivet av båda parter. Blankett Delegering av arbetsuppgift. Delegering kan inte delegeras vidare. Det skriftliga delegeringsbeslutet ska sparas på enheten i tio år efter att det har upphört att gälla.

En utbildning ska finnas för den som ska utföra en delegering för att säkerställa nödvändig kompetens och kunskap. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en webbaserad utbildning ”Jobba säkert med läkemedel” som ger baskunskap inför delegering av läkemedelshantering. Det finns även en webbkurs "Äldre och läkemedel" på www.fass.se. Baskunskapen som krävs är den samma oberoende av öppen eller sluten vård. Vid delegering ska personen fått specifik utbildning inom det avsedda området av legitimerad personal. Delegerande sjuksköterska ska säkerställa, t.ex. genom ett kunskapstest, att uppgiftsmottagaren har tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften innan delegering sker. I lokal rutin ska det framgå hur detta säkerställs. 

Exempel på situationer där delegering kan tillämpas är vid överlämnande eller administrering av iordningställt peroralt läkemedel, subkutana injektioner, inhalationer, utföra urinkatetrisering med bedövning (KAD) och reglering av syrgasflöde.

En legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är inte skyldig att delegera en arbetsuppgift. Ingen är heller skyldig att ta emot en delegering. I akuta situationer kan en arbetsuppgift bli beordrad, men räknas då inte som en delegering.
Delegeringsmottagaren ansvarar för att kontakta legitimerad personal en månad innan delegeringsbeslutet förfaller. Vid förnyelse av delegering ska delegeringsmottagaren göra ett skriftligt kunskapstest alternativt en muntlig genomgång.
Delegeringsbeslutet upphör att gälla när utgångsdatumet har passerat, när uppgiftsmottagarens anställning upphör, när den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdat en delegering har slutat sin anställning eller bytt enhet eller vid långvarig tjänstledighet och sjukskrivning.
En begäran om återkallelse kan göras av den som fattat delegeringsbeslutet, annan legitimerad personal inom yrkesgruppen som har uppmärksammat att uppgiften inte utförs på ett säkert sätt, den som är ytterst ansvarig för patientsäkerheten eller delegeringsmottagaren själv.

Studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan inte ta emot delegering. Om det är lämpligt och patienten samtycker får delegerade arbetsuppgifter utföras av student under uppsikt av handledare (förutsatt att handledaren har en aktuell delegering). En student får aldrig utföra uppgiften självständigt utan sin handledares närvaro. Handledaren ansvarar för att momentet utförs korrekt. En riskbedömning ska göras i varje enskilt fall. I vissa fall kan det vara befogat med genomgång och närvaro av legitimerad personal.

Om riklinjerna

Detta är en undersida till Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

Mer information

Förslag på rutin Delegering

Uppdaterad: 2018-08-14
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion