Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsgenomgång

Innehåll:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelsgenomgång

Läkemedelsförändring (läkemedelsberättelse)

Läkemedelsavstämning

En avstämning och bedömning av patientens samtliga ordinerade och använda läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel, ska göras på alla patienter vid:

 • besök hos läkare i öppenvård som leder till ordinationsändring/receptförskrivning
 • in- och utskrivning på vårdenhet
 • påbörjad hemsjukvård
 • inflyttning i särskilt boende

Läkemedelsavstämningen kan göras av läkare, sjuksköterska eller farmaceut. En checklista kan användas, Läkemedelsavstämning - checklista. Bedömning av vilka läkemedel som är aktuella utifrån patientens behov vid det aktuella vårdtillfället/ vårdkontakten ska göras av läkare.
Syftet med läkemedelsavstämning är att uppnå samsyn mellan patient och vårdpersonal angående aktuell läkemedelsbehandling och få en fullständig och korrekt läkemedelslista.
Att en läkemedelsavstämning är gjord dokumenteras i patientens journal, i Cosmic under sökord Läkemedel. Upptäcks läkemedelsrelaterade problem (LRP) ska patienten erbjudas en läkemedelsgenomgång. Läkemedelsrelaterade problem är en händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås.
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns lokal rutin kring hur läkemedelsavstämningar genomförs på vårdenheten.

Läkemedelsgenomgång

Läkemedelsgenomgång är ett verktyg för att minska läkemedelsrelaterade problem.

En läkare ska ansvara för läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal (HSLF-FS 2017:37, 11 kap.1§).
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner för genomförande, dokumentation och uppföljning av enkel/ fördjupad läkemedelsgenomgång.

En läkemedelsgenomgång ska resultera i:

 • en optimering av patientens läkemedelsbehandling
 • en individuellt anpassad information till patienten om vilka åtgärder som har vidtagits, orsaker till åtgärderna, mål med läkemedelsbehandlingen och planerad uppföljning (se läkemedelsberättelse)
 • en uppdaterad läkemedelslista till patienten

När informationen inte kan lämnas till patienten lämnas den till en närstående, om det inte finns hinder för detta.

Enkel läkemedelsgenomgång

Vårdgivare ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerad minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid

 • besök hos läkare i öppen vård
 • inskrivning i sluten vård
 • påbörjad hemsjukvård och
 • inflyttning i en sådan boendeform eller bostad som omfattas av 12 kap. 1§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Vårdgivaren ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel läkemedelsgenomgång (HSLF-FS 2017:37, 11 kap. 3§, 4§).

Patienter med pågående hemsjukvård i särskilt eller ordinärt boende ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år.
Vid en enkel läkemedelsgenomgång görs en läkemedelsavstämning med bedömning och åtgärd av de eventuella läkemedelsrelaterade problem som identifierats.
Distriktsläkare/specialistsjukvårdens läkare är ansvarig för att en enkel läkemedelsgenomgång genomförs och dokumenteras i patientens journal, i Cosmic under sökord Läkemedel respektive Läkemedelsförändring.

I journaltext ska det framgå:

 1. vilka läkemedel patienten är ordinerad och använder, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel
 2. vilka läkemedelsrelaterade problem som patienten har
 3. de åtgärder som har vidtagits och varför (in/utsättning, dosändringar, behandlingstidens längd), behandlingens mål samt planerad uppföljning
 4. om det finns behov av en fördjupad läkemedelsgenomgång

Läkaren ska ta ställning till vilka av patientens läkemedelsrelaterade problem som kan lösas direkt och vilka som kräver en fördjupad läkemedelsgenomgång. Problemen som går att lösa direkt ska åtgärdas (HSLF-FS 2017:37, 11 kap. 7§).
Om det bedöms att patienten inte behöver en fördjupad läkemedelsgenomgång, ska ställning tas till när den enkla läkemedelsgenomgången ska följas upp (HSLF-FS 2017:37, 11 kap. 8§).

När ansvarig läkare har genomfört enkel läkemedelsgenomgång och bedömer att en fördjupad läkemedelsgenomgång är nödvändig, men inte kan hanteras under vårdtiden eller på den aktuella mottagningen, skickas remiss till patientens fasta vårdkontakt (distriktsläkare/specialistsjukvårdens läkare).
Om det finns behov av en fördjupad läkemedelsgenomgång, bör den initieras i nära anslutning till den enkla läkemedelsgenomgången. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, sjuksköterskor, farmaceut eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem ska av vårdgivaren erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång (HSLF-FS 2017:37, 11 kap. 10§). Fördjupad läkemedelsgenomgång är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients läkemedelsanvändning.

Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång ska för varje ordinerat läkemedel

 1. kontrolleras att det finns en indikation för läkemedlet,
 2. behandlingseffekten värderas,
 3. bedömas hur doseringen av läkemedlet förhåller sig till patientens fysiologiska funktioner,
 4. utvärderas om läkemedlets biverkningar, risken för biverkningar eller risken för interaktioner är större än nyttan av läkemedlet och
 5. nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar värderas (HSLF-FS 2017:37, 11 kap. 11§).

En fördjupad läkemedelsgenomgång kan med fördel genomföras i samband med årskontroll. Mer information kring praktisk genomförande, se Läkemedelsgenomgångar.
Distriktsläkare/specialistsjukvårdens läkare är ansvarig för att en fördjupad läkemedelsgenomgång dokumenteras i patientens journal, i Cosmic under sökord Läkemedel respektive Läkemedelsförändring.

Det ska i journaltexten framgå:

 1. vilka läkemedel patienten är ordinerad och använder, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel
 2. aktuella indikationer för läkemedel
 3. vilka läkemedelsrelaterade problem som patienten har
 4. de åtgärder som har vidtagits och varför (in/utsättning, dosändringar, behandlingstidens längd), behandlingens mål, utvärdering av behandlingseffekt/ biverkningar samt planerad uppföljning
 5. när uppföljningen av den fördjupade läkemedelsgenomgången ska göras
 6. vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen och
 7. vilka som har deltagit vid läkemedelsgenomgången

Vissa uppgifter kan redan ha dokumenterats i samband med läkemedelsavstämning eller enkel läkemedelsgenomgång.
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska följas upp. Det ska tas ställning till när uppföljningen ska göras och vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för den (HSLF-FS 2017:37, 11 kap. 13§).
En fördjupad läkemedelsgenomgång genomförs och följs upp i första hand av patientens fasta vårdkontakt (distriktsläkare/specialistsjukvårdens läkare).
Ordinationer som följs upp av andra ordinatörer kan behöva stämmas av.

Läkemedelsförändring (läkemedelsberättelse)

Läkemedelsförändring (Läkemedelsberättelse) är en beskrivning av de förändringar (in/utsättning, dosändringar och orsaker till åtgärderna) som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling i samband med ett vårdtillfälle eller vid ett öppenvårdsbesök. Vid överflyttning från en klinik till en annan ansvarar utskrivande läkare för att de läkemedelsförändringar som gjorts under patientens hela vårdtillfälle finns med i den läkemedelsberättelse som skickas med patienten.

Distriktsläkaren/specialistsjukvårdens läkare har ansvar för att dokumentera läkemedelsförändringarna i patientens journal. Detta görs i Cosmic under sökord Läkemedelsförändring. Sökordet ”Läkemedelsförändring” i Cosmic är synonymt med begreppet ”Läkemedelsberättelse”.

Läkemedelsförändring (Läkemedelsberättelsen) är en viktig del i journalanteckningarna under vårdtillfället/ mottagningsanteckning.
Den ska innehålla en individuell anpassad information om:

 1. vilka ordinationer som har ändrats och varför,
 2. behandlingstid och mål och
 3. planerad uppföljning

Om en patient ska få vård hos en annan vårdgivare eller vårdenhet ska, om det inte finns hinder, information om genomförda läkemedelsförändringar föras över till denna. Överföringen bör göras samma dag som patienten varit på mottagningsbesök eller som patienten skrivs ut från sjukhus.
I öppen vården ska patient/ närstående få en uppdaterad läkemedelslista och muntlig information om genomförda läkemedelsförändringar. Om patienten behöver skriftlig information, kan blanketten ”Information om ditt besök” användas. Blanketten finns i Cosmic.
Vid utskrivning från sluten vård ska patient/ närstående få en uppdaterad läkemedelslista och skriftlig information om genomförda läkemedelsförändringar under hela vårdtillfället. I utskrivningsinformationen ska det framgå att patienten varit inlagd på flera enheter. Blanketten ”Information om din vårdtid”, som finns i Cosmic, kan användas. Exempel på utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse Information om din vårdtid Geriatrik och Information om din vårdtid Kirurgi.

Varje vårdenhet ska i lokal rutin för ordination och hantering av läkemedel beskriva hur man arbetar med detta på enheten. Förslag på rutin Läkemedelsberättelse.

Uppdaterad: 2018-10-04
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion