Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samverkan

Innehåll

Vårdgivaren ska identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada.
Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten.
Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter (SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§).

I Socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser om vårdgivares samverkan med andra vårdgivare, verksamheter inom socialtjänsten, verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och myndigheter.
Länsgemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom all hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län ska ligga till grund för samverkan inom läkemedelshanteringsprocessen. I enhetens lokal rutin ska det framgå hur samverkan sker, med fokus på att säkra vårdövergångar och patientens egna möjligheter till egenvård.

Vårdövergångar

Vid inskrivning i sluten vård bör patienten ha med sig en aktuell läkemedelslista samt om möjligt aktuella läkemedel, framför allt ovanliga läkemedel och läkemedel som är patientbundna t.ex. inhalationsläkemedel, ögondroppar och insulin. Har patienten maskinellt dosdispenserade läkemedel bör dosrullarna tas med in till sjukhuset.
I god tid före utskrivningen bör läkare, sjuksköterska eller farmaceut tillsammans med patienten gå igenom den fortsatta läkemedelsbehandlingen och identifiera vilka som ska ha information om patientens läkemedelsbehandling (SFS 2017:612).
Vid utskrivning från sjukhus ska patienten få en uppdaterad läkemedelslista och skriftlig information om genomförda läkemedelsförändringar. Blanketten ”Information om din vårdtid”, som finns i Cosmic, bör användas. Det ska framgå av blanketten eller i journalen när nyinsatta läkemedel ska följas upp och av vem.
Vid utskrivning från sjukhus till hemmet eller annan vårdenhet ska patienten medföra läkemedel i tillräcklig mängd för att underlätta för mottagande enhet och därmed undvika avbrott i läkemedelsbehandlingen. Detta gäller även utskrivningsklar patient som byter vårdenhet inom sjukhuset. När patienten lämnar sjukhuset kan läkemedel medföras genom att patient, anhörig eller vårdpersonal hämtar ut läkemedel på apotek eller att sjuksköterska iordningställer och skickar med läkemedel hem. Se Läkemedel i vårdövergångar, samverkansrutiner (nytt fönster) och  Läkemedel på recept eller rekvisition.

I följande fall bör vårdenheten skicka med patient läkemedel hem, för fortsatt behandling i hemmet:

  • Om mer än 50-75 % av en läkemedelsbehandling har givits under vårdtiden. Detta kan gälla läkemedel som ges dagarna efter en operation, till exempel om ytterligare någon dags behandling med smärtstillande läkemedel krävs eller om en påbörjad kortison- eller antibiotikakur kan slutföras i hemmet.
  • Om den minsta förpackning som kan förskrivas på recept är för stor för en tänkt behandling. Detta kan till exempel gälla då startförpackning saknas för dyrare läkemedel.
  • Om läkemedel är upphandlat i sluten vård och behandling ska fortsätta i hemmet. Utdelning av dessa läkemedel ska ske i samband med ett vårdtillfälle, för behandling i max två veckor.
  • Vården har skyldighet att skicka med jourdoser för att täcka patientens behov till dess att läkemedlet kan expedieras/köpas på ett öppenvårdsapotek (LVFS 2009:13).
  • För övergång till särskilt eller ordinärt boende, se Samverkansrutiner.

En lokal rutin för utdelning av läkemedel från vårdenhet ska finnas på kliniken. Ett förslag gällande rutin för utdelning av Innohep finns framtaget:
Rutin för utdelning av Innohep på vårdavdelning (Word)

Om läkemedel, som inte är avsett att intas omedelbart, överlämnas till patienten, ska det ske i lämplig förpackning. Se Rutin för att skicka med läkemedel hem från sjukhus

För patienter i öppenvård som har kontakt med flera olika vårdgivare, t.ex. specialistsjukvård, primärvård eller kommun ska förskrivaren vid ordination av läkemedel identifiera vem eller vilka som ska ha information om patientens läkemedelsbehandling. Patient och/ eller nästa vårdgivare ska få en uppdaterad läkemedelslista och skriftlig information om genomförda läkemedelsförändringar. Blanketten ”Information om ditt besök”, som finns i Cosmic, bör användas. Det ska framgå av blanketten och i journalen när nyinsatta läkemedel ska följas upp och av vem. Om patienten har hjälp med läkemedelshanteringen i ordinärt eller särskilt boende ska läkemedelslistan förmedlas till ansvarig sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården via elektronisk post/Messenger eller enligt lokal överenskommelse.

Om patienten har hemsjukvård ansvarar vårdcentralen för att dokumentera det i patientkortet i Cosmic, samt ange kontaktuppgifter till ansvarigt hemsjukvårdsteam eller motsvarande. I Cosmic under gemensamma dokument, Social bakgrund, sökord Läkemedelshantering dokumenteras vilken hjälp patienten får (iordningställande, administrering, hjälp att hämta recept etc.). Informationen ska löpande ses över och uppdateras. Vårdcentralen meddelar aktuellt hemsjukvårdsteam när behov av hjälp med läkemedelshantering i hemmet uppkommer eller förändras. Använd blanketten Meddelande som underlag om fortsatt behandling/vård som finns på Rutiner och PM för kommuner och Region Jönköpings län  eller i Cosmic.
Kommunen ansvarar för att informera aktuell vårdcentral vilka av deras listade patienter som är inskrivna i hemsjukvård. Kommunen meddelar aktuell vårdcentral som patienten är listad på när patienten skrivs in och ut från hemsjukvård. Det ska framgå att patienten har behov av hjälp med läkemedelshanteringen, för att säkerställa att läkemedelsinformation skickas för rätt patienter. Kontaktuppgifter till aktuellt hemsjukvårdteam ska förmedlas till vårdcentralen. Detta görs enligt gällande rutin. Använd blanketten Meddelande som underlag om fortsatt behandling/vård som finns på Rutiner och PM för kommuner och Region Jönköpings län

Egenvård

Med egenvård avses när någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Se bedömning av egenvård.

Bestämmelser om att en legitimerad yrkesutövare ska göra en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (HSLF-FS 2017:37, 2 kap. 7§)

Bedöma egenvård för läkemedelshantering

Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren som inom sitt ansvarsområde ska göra en bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Det är den som ordinerar läkemedlet som är ansvarig för att en egenvårdsbedömning görs.
När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och utskrivning i sluten vård är det den behandlande läkaren som ska bedöma om åtgärden kan utföras som egenvård. Om patienten vid utskrivning från sluten vård inte längre kan sköta sina läkemedel som egenvård i hemmet ska det framgå vad som har förändrats under vårdtiden som gör att patienten inte längre kan sköta sina läkemedel själv hemma. Om patienten behöver praktisk hjälp för att utföra egenvården, ska behandlingsansvarig samråda med närstående som hjälper patienten. Kolla med handläggare inom kommunens socialtjänst.
Underlag för bedömning av läkemedelshantering i hemmet
En rutin med tips kring bedömningen finns för att underlätta arbetet: Rutin för underlag Bedömning av läkemedelshantering i hemmet

Ansvar för läkemedelshantering i hemmet

För att tydliggöra för patient, närstående och vårdpersonal som är involverade i läkemedelshanteringen vem som ansvarar för vad bör en plan eller ansvarsfördelning kring läkemedelshantering i hemmet tas fram.
Plan för läkemedelshantering i hemmet
Exempel på plan för läkemedelshantering i hemmet
Ansvarsfördelning för läkemedelshantering i hemmet

Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6

Om riklinjerna

Detta är en undersida till Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

 

Uppdaterad: 2018-10-05
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion