Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontroll och förvarning samt rekvisition av läkemedel

Innehåll:

Läkemedelsförråd

Läkemedel ska förvaras oåtkomliga för obehöriga, enligt tillverkarens anvisningar, på ett sådant sätt att deras kvalitet inte försämras, och i ett särskilt läkemedelsförråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (HSLF-FS 2017:37, 12 kap. 1§). 

Läkemedel bör förvaras inlåsta i ett läkemedelsförråd. I enhetens lokala rutin för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå vem/vilka som har ett behov, utifrån arbetsuppgift, att ha behörighet till läkemedelsförrådet (nyckel/passerkort) samt ange vem som är ansvarig för hantering och kontroll av nycklar eller passerkort.

Behörighet till läkemedelsförråd ska tilldelas restriktivt. I lokal rutin ska det framgå hur ofta kontroll av aktiva passerkort till läkemedelsförråd görs. Det samma gäller kontroll av antal nycklar till läkemedelsförrådet, liksom förvaring av dessa. Inventering ska göras regelbundet och dokumenteras, förslagvis i en nyckellista. Om passerkort försvinner ska det spärras omgående och om nyckel försvinner ska låset bytas. Reservnyckel kan, om så bedöms lämpligt, förvaras på annan vårdenhet.

Om en vårdenhet stängs för en kortare eller längre tid ska ansvariga se till att narkotiska läkemedel och nycklarna till läkemedelsförrådet förvaras på ett betryggande sätt. En annan möjlighet är att spärra passerkort för en begränsad tid.

Läkemedelsförråd ska vara beläget så att hantering av läkemedel kan ske ostört. God belysning är väsentlig ur säkerhetssynpunkt. I läkemedelsförråd ska det vara god ordning.
Vid planering av nytt läkemedelsförråd finns riktlinjer för hur läkemedelsförråd bör utformas för att uppfylla krav på rationalitet, hygien och säkerhet. Kontakta arbetsmiljöenheten, vårdhygien eller farmaceut vid all planerad ombyggnad som berör läkemedelsförråd. Råd finns även i Byggenskap och Vårdhygien, utgiven av Svensk förening för vårdhygien.

Följande alternativ finns för läkemedelsförråd:

Läkemedelsrum
Rum med hyllor för läkemedel, kylskåp samt plats för infusionsvätskor, sprutor och kanyler och andra hjälpmedel för iordningställande av patientdos.

Läkemedelskåp
Låsbart skåp som vid behov kompletteras med låsbart läkemedelskylskåp och låsbart förvaringsutrymme för vätskor (infusionsvätskor, spolvätskor, lösningar för huddesinfektion).

Läkemedelsvagn
Specialgjord vagn som kan användas för förvaring av läkemedel, såväl endos som hela förpackningar. På vagnen kan även dator, dokumentation och andra hjälpmedel förvaras. Läkemedelsvagnen rullas med så att en del av arbetet med läkemedelshantering kan utföras hos patienten. Vagnen ska vara låst och säker.

Andra typer av förvaring av läkemedel:
Vätskevagn
Specialgjord vagn som kan innehålla infusions- dialys- och spolvätskor. Vagnens sortiment fastställs/revideras av läkemedelsansvarig sjuksköterska/vårdenhetschef eller motsvarande i samarbete med levererande apotek. Påfyllnad sker enligt lokal rutin. Vagnen ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, t.ex. i läkemedelsrum, där den då ersätter en hyllmodul.

Låsbara skåp hos patient på sjukhus
Om självmedicinering tillämpas på sjukhus ska det i anslutning till patientens säng finnas ett låsbart skåp där patientens egna läkemedel förvaras.

Låsbart medicinskåp
Inom kommunal hemsjukvård särskilt boende, då patienten inte själv kan ansvara för sin läkemedelshantering bör doseringsasken, dospåsar eller läkemedelsförpackningar förvaras i låst skåp. Inom kommunal hemsjukvård ordinärt boende då patienten inte själv kan ansvara för sin läkemedelshantering bör doseringsasken, dospåsar och läkemedelsförpackningar förvaras utifrån patientens behov. Vid avvikelse från detta ska det anges i lokal rutin.

Placering av läkemedel

I läkemedelrum eller läkemedelskåp placeras läkemedel lämpligast i ATC-kodsordning, vilket innebär att de står indelade efter användningsområden. Det minskar risken för förväxling mellan olika läkemedel, underlättar vid generikabyten och ger ökad kunskap om ett läkemedels användningsområde.

Läkemedel ska förvaras i sin originalförpackning så att hållbarhetsuppgifter och batchnummer finns med. Omfyllning till annan förpackning är inte tillåten och blisterkartor får inte klippas sönder.

Under förutsättning att det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet (HSLF-FS 2017:37, 12 kap. 2§).
Vilka läkemedel som bedöms kunna förvaras utanför läkemedelsförrådet på ett säkert sätt ska framgå i en samlad förteckning i lokal rutin för ordination och hantering av läkemedel.
För livshotande situationer och på vårdenheter där behandling utförs som är förenad med ökad risk för överkänslighetsreaktioner kan akutväskor, akutvagnar, akutbrickor/lådor förvaras utanför läkemedelsförrådet. Rutiner för komplettering av väska, vagn, bricka eller låda när ett eller flera läkemedel har använts, kontroll och utbyte av läkemedel som kräver kall förvaring eller passerat utgångsdatum ska finnas i lokal rutin.

Sprutor och kanyler
Sprutor och kanyler kan förvaras i läkemedelsförrådet. Förvaring ska ske enligt riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien, Se Smittskydd och vårdhygien – förrådshantering, sterila och höggradigt rena produkter

Läkemedelsprov
För information om utformningen av ett läkemedel och dess förpackning har tillverkaren rätt att dela ut enstaka förpackningar, s.k. läkemedelsprov, till läkare. Läkemedelsprov får inte placeras i läkemedelsförrådet och får inte användas för behandling av patient.

Kemisk tekniska medel
Medel för tekniskt bruk (d.v.s. rengöringsmedel, desinfektionslösningar för lokaler och utensilier samt reagenser) ska förvaras i annat utrymme än läkemedelsförrådet. Medel för tekniskt bruk får inte fyllas över i omärkta eller felaktigt märkta förpackningar, såsom begagnade läkemedelsförpackningar.
För mer information se Folkhälsomyndighetens föreskrift om teknisk sprit.

Temperatur

I utrymmen där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras och dokumenteras regelbundet. En rekommendation från Läkemedelsverket är att kontrollera och dokumentera temperatur i kylskåp dagligen, även för kylskåp med larm, och rumstemperatur en gång per vecka. Min- och max temperatur bör anges. Hur kontroll och dokumentation sker liksom hur eventuella åtgärder vid avvikelser från rekommenderad temperatur och eventuell kalibrering av termometer sker ska beskrivas i lokal rutin.
Se Protokoll temperatur kyl och Protokoll temperatur rum

Kylskåp
Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar och kylförvaring (+2 – +8 °C) är enbart aktuell om det anges på förpackningen. Temperaturen varierar mellan olika platser i kylskåpet och i kylskåpsdörren är den i allmänhet för hög för känsliga preparat (t.ex. vacciner). Då en läkemedelsförpackning tas från kylskåp för förvaring i rumstemperatur förkortas användningstiden. Förpackningen bör då märkas med datum för sista användningsdag enligt lokal rutin.

Rumstemperatur
Läkemedel som måste förvaras vid rumstemperatur (+15 - +25 °C) kan få förändrad effekt vid förvaring under +15 °C. Exempelvis kan det uppstå utfällning av substanser i lösningar (Alvedon mixtur, Gaviscon mixtur, injektioner m.fl.) eller ge partikeltillväxt i suspensioner (kortikosteroider för injektion) om läkemedlen placeras i kylskåp. Andra följder vid förvaring i för låg temperatur är att dosaerosoler inte fungerar och lösningar blir för trögflytande. För ytterligare information kontakta apoteket.

Användningstider och hållbarhet

Läkemedel har begränsad hållbarhet. På standardförpackade och extemporeberedda läkemedel finns utgångsdatum angivet på förpackningen. Angivet utgångsdatum avser obruten förpackning transporterad och förvarad enligt fabrikantens anvisningar.
För läkemedel som dosdispenseras i dospåse gäller att doser som inte använts vid det tillfälle som anges på dospåsen ska kasseras. För fabrikssteriliserade artiklar för administrering av läkemedel (t.ex. sprutor, kanyler) gäller om inget annat anges fabrikantens utgångsdatum under förutsättning att produktförpackningen är intakt.
Med lagringstid i bruten förpackning menas tiden mellan iordningställande (exempelvis upplösning, tillsats, applicering av infusionsaggregat) och uttag av första dos.
Med användningstid avses den tid från det att förpackningen bryts tills dess att den sista dosen tagits ut och patienten erhållit läkemedlet. Datum när förpackningen öppnas ska alltid antecknas på förpackning avsedd för flergångsbruk. Vid ett dygns eller kortare användningstid noteras även klockslag för öppnandet. Användningstiden begränsas av bakteriologiska och kemiska orsaker. Riktlinjer för användningstid för läkemedel i bruten förpackning anges i Svensk Läkemedelsstandard (SLS) som ges ut av Läkemedelsverket. Angivna tider gäller under förutsättning att uttag sker aseptiskt och att innehållet inte har förändrats synbart. Exempel på lagrings- och användningstid för läkemedel i bruten förpackning på vårdenhet. Andra tider, angivna av fabrikanten eller bestämda utifrån hantering och användningsområde.
Läkemedel i uppdragna sprutor bör inte förvaras längre än 12 timmar i rumstemperatur eller 24 timmar i kylskåp. En bedömning om kemisk-fysikaliska egenskaper ska också göras och sprutan ska vara märkt så att förväxling inte kan ske.
Vid frågor beträffande hållbarhet, förvaring samt lagrings- och användningstider för läkemedel i oöppnad eller bruten förpackning kontakta apoteket.

Översyn och kassation

Skötsel och översyn av läkemedelsförråd ska beskrivas i lokal rutin.
I läkemedelsförråd ska läkemedel förvaras på ett sätt som underlättar rengöring och städning. Begränsa mängden material och utrustning i läkemedelsförrådet. Eventuella arbetsbänkar och golv ska så långt som är möjligt vara fria från askar och kartonger. Städning av hyllor och lådor bör ske regelbundet. Arbetsbänkar ska rengöras minst en gång per dag samt vid spill. Rengöring av bänkar bör ske både före och efter tillredning av läkemedel. Använd vatten och därefter alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Golv i läkemedelrum ska torkas dagligen. För kylskåp ska översyn och avfrostning ske regelbundet. Storstädning av läkemedelsförråd bör utföras minst en gång per år.

Ansvarig för läkemedelsförrådet ska se till att läkemedel, som inte längre är avsedda att användas, avlägsnas. Genomgång och översyn av läkemedelsförrådet bör göras en gång per månad och omfatta alla ställen där läkemedel förvaras. Översynen ska dokumenteras och förvaras/anslås i läkemedelsförrådet.

Vid genomgång bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att:

 • Läkemedlen är överskådligt ordnade.
 • Bänkytor och hyllor är rena
 • Läkemedel där användningstid eller utgångsdatum passerats kasseras.
 • Kylskåp fungerar: kontroll av temperaturlistan, avfrostning, tömning av vattenbehållare

Läkemedel, med undantag för närings- och saltlösningar, får aldrig spolas ut i avloppet.

Läkemedel som blivit överflödiga eller för gamla ska kasseras enligt rutin för avfallshantering för Region Jönköpings län eller motsvarande i kommunal verksamhet. Läkemedel i gemensamma förråd (t.ex. akutförråd) i kommunen kasseras enligt lokal rutin i varje kommun (t.ex. genom avtal med ett apotek).
Det är mycket viktigt att all kassation av narkotiska läkemedel redovisas och dokumenteras på säkert sätt. Se narkotikahantering
För kassation av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, se utarbetade rutiner för respektive område (Hantering av cytostatika och Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt) samt Vårdhandboken.
Även andra läkemedel som utgör farligt läkemedelsavfall, t.ex. giftiga metaller (kromtrioxid, silvernitrat, tennfluorid), vissa dentala produkter, narkosgaser eller radiofarmaka med aktivitet, ska omhändertas inom den organisation som avfallet uppstår.
Enligt förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel ska öppenvårdsapotek ta emot kasserade läkemedel som uppkommit i hemmet. Läkemedel som utgör farligt avfall omfattas inte av producentansvaret. För patient i särskilt eller ordinärt boende bör ansvarig sjuksköterska ansvara för att den boendes läkemedel, efter medgivande från patient eller närstående, återlämnas till apotek för destruktion när läkemedlen är inaktuella, för gamla eller när patienten avlider. Detta gäller även på sjukhus om patient avlider på sjukhus och haft med sig egna läkemedel till vårdenheten. Närstående ska informeras om det olämpliga i att behålla läkemedel som ordinerats den avlidne och att narkotiska läkemedel inte får innehas av annan än det ordinerats till (olagligt narkotikainnehav).

Kassation av sprutor och kanyler
Injektionssprutor klassas som vanligt konventionellt avfall. Om de innehåller blod eller använts till cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt klassas de som riskavfall smittförande respektive riskavfall kasserade läkemedel cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt.
Engångssprutor med fast kanyl samt engångskanyler stoppas i uppmärkt punktionssäker riskavfallsbehållare för skärande/stickande. Kanylen sätts aldrig tillbaka i skyddshylsa på grund av risken för stickskador. När behållaren är fylld till markering för maximal fyllnadsgrad stängs locket och behållaren ställs på anvisad plats för transport till destruktion. Även vid sjukvård i hemmet ska begagnade kanyler läggas direkt i en uppmärkt riskavfallsbehållare för skärande/stickande avfall. Hanteringen kan dock skilja mellan olika kommuner.
Sprutor och kanyler kasseras enligt rutin för avfallshantering för Region Jönköpings län eller motsvarande i kommunal verksamhet.

Reklamation
Upptäcks något fel på ett läkemedel (t.ex. fällning, missfärgning) ska förpackningen och ifylld reklamationsblankett sändas till apoteket. Reklamerat läkemedel ersätts kostnadsfritt av apoteket.
Önskemål, synpunkter och förslag på förbättring av en produkts utformning bör också lämnas i form av en reklamation till apoteket. Reklamation av läkemedel
För hantering av fel i maskinell dosdispensering, se Riktlinjer för maskinell dosdispensering Region Jönköpings län.

Indragning
Indragning av läkemedel från läkemedelsförråd meddelas vårdenheten elektroniskt. Apoteket ansvarar för att förmedla indragningen till de vårdenheter som de distribuerar läkemedel till. Indragningen klassificeras efter allvarlighetsgrad där klass I är den allvarligaste graden och klass III är den minst allvarliga graden.

På vårdenheten ska det indragna läkemedlet omedelbart plockas bort och returneras till apoteket. På sjukhuset kontrollerar apoteket det gemensamma läkemedelsförrådet. Returnerade läkemedel krediteras. Efter åtgärd signeras indragningsunderlaget från e-posten av ansvarig sjuksköterska och sparas i 1 år.
Aktuella indragningar inklusive arkiv finns också på http://www.lakemedelsverket.se/
I lokal rutin ska det framgå hur indragningar hanteras.

Medicinska gaser

Medicinska gaser är läkemedel. Det innebär bland annat att:

 • medicinsk gas ska förvaras oåtkomlig för obehöriga.
 • i ansvaret för förvaring av läkemedel på vårdenhet ingår även ansvar för förvaring av medicinska gaser på enheten.
 • behandling med medicinsk gas ska alltid ordineras av läkare/tandläkare.
 • ordinationen ska ange behandlingstid samt mängd i liter per minut. Doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan att gasflödet i liter per minut kan avläsas.
 • behandling med medicinsk gas ska dokumenteras i journalhandling.
 • medicinska gaser ska omfattas av enhetens kvalitetsgranskning av läkemedel.

Gasflaskor för medicinsk gas ska vara vitmålade. Den översta delen, flaskbröstet ska ha en internationellt fastställd färg som markerar vilken gas flaskan innehåller. Gasblandningar har ingående komponenters färgbeteckningar. De vanligaste medicinska gaserna är andningsoxygen (vitt flaskbröst), andningsluft (vitt/svart), lustgas (blått flaskbröst).
På gasflaskan ska det finnas en etikett som anger datum när flaskan fyllts eller utgångsdatum. På etiketten ska även genom kod eller namn och adress i klartext anges var gasflaskan fyllts. Om denna etikett saknas eller är oläslig måste flaskan returneras och reklameras.
Hållbarhetstiden för medicinska gaser är fem år.
Tätheten hos gasutrustningens andningssystem ska kontrolleras före varje användning. Resultat av kontroll och vidtagna åtgärder ska dokumenteras. Regelbunden kontroll av gastryck bör göras även för de oxygenflaskor som finns i tandvården akutväskor

Förvaring av gasflaskor på vårdenhet:

 • förankrad i vagn/ kärra eller fastkedjade vid vägg, men ska lätt kunna lösgöras för att föras bort vid brand eller brandfara.
 • I välventilerade utrymmen, utan brännbart material (t.ex. textilier, papperkartonger) eller fett/oljor i närheten.
 • I normal rumstemperatur (inte under +15 grader).
 • I förrådsutrymme för medicinska gaser ska temperaturen avläsas och dokumenteras en gång per vecka.
 • Varningsskylt för gasflaskor ska finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal eller annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt ska även finnas vid flaskors uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga (AFS 2017:3 Gasflaskor)
   

Öppen eld får inte förekomma där oxygenbehandling pågår. Vid hantering av oxygen måste händer och verktyg vara fria från olja och fett. Efter avslutad behandling måste vädring genomföras innan öppen eld tänds.
På sjukhus med central gasanläggning ska vårdgivaren tillsätta en Gaskommitté och ha formaliserade nedtecknade rutiner för försörjning med medicinsk gas samt entydigt angivna ansvarsförhållanden.
Vid oxygenbehandling i hemmet meddelar Medicinteknisk avdelning (MTA) föreskrifter för hantering av medicinska gasflaskor och syrgaskoncentratorer i Eksjö och Värnamo sjukvårdsområde medan detta sköts via lungmedicinska mottagningen i Jönköpings sjukvårdsområde.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) och i Vårdhandboken finns ytterligare information om hantering av medicinska gaser.
Lokal rutin och säkerhetsföreskrifter ska finnas på varje enhet som hanterar medicinsk gas.

Anfuktning
I Vårdhandboken finns rutin för att ge oxygenbehandling beskriven. Anfuktning av oxygen ska vara ordinerad, men brukar inte behövas vid korttidsbehandling eller vid behandling med flöden på mindre än 3 liter/min. Det finns flera typer av fuktflaskor, både av engångs- och av flergångstyp, för anfuktning. Färdigförpackade engångsfuktflaskor kan användas vid flera behandlingstillfällen och till olika patienter. Dessa beställs från länsförsörjningen. Hållbarhetstid anges i leverantörens anvisningar.
Flergångsfuktflaskor fylls till hälften med sterilt vatten och vattnet byts varje dag. Flaskan rengörs och desinfekteras dagligen. Metalldelarna torkas av med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. Flaskan ska vara tom till nästa användning.

Beställning

Beställning och rekvisition av läkemedel till läkemedelsförråd
Läkemedel beställs från apotek och rutinerna för beställning ska anges i lokal rutin tillsammans med kontaktuppgifter till levererande apotek med uppgift om öppettider och leveranstider. Där ska det också framgå hur beställning görs vid akut behov av läkemedel då apoteket är stängt.
I lokal rutin ska det finnas en förteckning över vilka personer som får rekvirera läkemedel till vårdenheten. Där ska det också framgå vilka som har behörighet att beställa narkotiska läkemedel. Behörig person ska vid beställning kontrollera och signera rekvisitionen. Signeringen kan ske elektroniskt eller skriftligt. Apoteket utför ingen regelbunden kontroll för behöriga beställare. Det ansvaret ligger på vårdenheten.
Vårdenheten bör ha en förteckning, ett bassortiment, med läkemedel som ska lagerhållas på enheten och i vilka mängder. Bassortimentet bör revideras årligen enligt lokal rutin. Läkemedel som inte finns med i bassortimentet bör beställas i minsta förpackning.
Läkemedel beställs i första hand i elektroniska beställningssystem, till exempel Raindance, WebbAbest eller Cytodos (beredningar av cytostatika). Behörighet till beställningssystem ges av avdelnings- eller klinikadministratör enligt verksamhetschefs, eller motsvarandes, beslut. Reservrutin för elektronisk beställning är via fax.
Observera att rekvisitionsblanketter och recept för läkemedel ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Läkemedelsservice
Inom sluten vård på länets tre sjukhus kan läkemedel till vårdenhetens bassortiment beställas av personal från sjukhusapoteket, så kallad Läkemedelsservice. Beställning av vårdenhetens bassortiment sker på avtalad dag, oftast en gång per vecka. Inplockning i läkemedelsförrådet av beställda läkemedel sker oftast 1-2 dagar efter beställning av personal från sjukhusapoteket. Sjukhusapoteket ansvarar för hållbarhetskontroll av bassortiment för vårdenheter med Läkemedelsservice.

Läkemedel mellan vårdenheter
Inom sluten vård, när läkemedel saknas i vårdenhetens läkemedelsförråd, kan läkemedel sökas på annan vårdenhet eller i sjukhusets gemensamma läkemedelsförråd. Detta görs genom datastödet SVEPA. Vårdenheten hämtar preparatet från den vårdenhet som har läkemedlet eller från det gemensamma läkemedelsförrådet. I första hand utlämnas originalförpackning eller endosförpackat läkemedel, vilket möjliggör säker identifiering.
”Lösa” tabletter/kapslar stoppas i en läkemedelspåse/läkemedelskopp där följande uppgifter fylls i: läkemedelsnamn, styrka och datum för hämtning. Blisterkartor får inte klippas sönder utan hållbarhetsuppgifter och batchnummer ska finns med. Den som iordningställer läkemedlen bekräftar riktigheten med sitt signum på påsen. När patienten lämnar vårdenheten ska resterande läkemedel i läkemedelspåse kasseras eller skickas med patienten.
Hämtade läkemedel ska normalt inte återlämnas. Rutiner för hämtning av läkemedel från det gemensamma läkemedelsförrådet på sjukhus finns beskrivet under "Läkemedelsförsörjning" på intranätet för Region Jönköpings län.
För hämtning av narkotiska läkemedel från annan vårdenhet, se Narkotikahantering.

Hämta läkemedel på recept till vårdtagare
Beställning av läkemedel på recept till vårdtagare kan göras genom att patient, anhörig eller vårdpersonal hämtar ut läkemedel på apotek, se Recepthantering - Hämta läkemedel på recept.

Beställning av vaccin
Vaccin som används inom slutenvård bör beställas via Sjukhusapoteket, bortsett från influensavaccin som beställs direkt från distributör. Lokala avvikelser kan förekomma.

I öppenvård beställs vaccin från fyra olika leverantörer: SBL Vaccin Distribution, GSK (GlaxoSmithKline), MSD och Pfizer/Sanofi Pasteur. Se lokal rutin.

Inom kommunerna i Region Jönköpings län beställs vaccin enligt direktiv från Smittskydd.

Expedition vid rekvisition

På apoteket sker en genomgång av rekvisitionen av en farmaceut. Eventuella kompletteringar och rättelser görs och vid oklarheter kontaktas beställande vårdenhet. Vissa korrigeringar av den beställda mängden till lämpliga transportförpackningar kan förekomma.
Ska läkemedlet märkas med patientdata, ordinerad dosering och/eller anvisning ska detta anges av vårdenheten på rekvisitionen.
Om ett läkemedel inte finns i lager eller tillfälligt är slut görs en restnotering på följesedeln. Skulle leveransen dröja tar apoteket kontakt med vårdenheten så att eventuellt akut behov kan lösas på något sätt. För extemporeläkemedel och licenspreparat kan man få räkna med längre leveranstid.

Transport och leverans av läkemedelsbeställning

Transport av läkemedel till vårdenheter och enheter med kommunal hemsjukvård sker enligt leveransavtal eller annan överenskommelse mellan apotek och beställare.
Läkemedel ska transporteras i plomberad låda. Apoteksleveransen ska överlämnas till behörig person eller i särskilt låst skåp avsett för läkemedel enligt lokal rutin. Den som tar emot leverans på vårdenheten ska kontrollera att plomberingen är obruten.
Läkemedlen ska om möjligt packas upp genast (särskilt om kylvaror rekvirerats) och placeras i läkemedelsförrådet respektive den boendes medicinskåp. Kontroll ska göras att de erhållna läkemedlen överensstämmer med beställningen. I sluten vård görs inleverans i Raindance. Eventuella anmärkningar ska omgående eller senast dagen därpå göras till apoteket för rättelse.
Tomma lådor och vätskevagnar återlämnas till apotek enligt lokal rutin.
Leverans av dosdispenserade läkemedel och kontroll ska ske enligt enhetens lokala rutin.

Fakturering

I sluten vård kan vårdenhetens kostnad för läkemedel kontrolleras i Fakturaunderlag i Diver. Öppen vård erhåller en faktura över månadens inköp av läkemedel. Vårdenhetschef eller motsvarande bör göra en rimlighetskontroll. Antal och belopp bör vara rimliga. Prisuppgifter kan kontrolleras i Raindance respektive WebbAbest. Om rimlighetskontrollen visar felaktigheter ska apoteket meddelas för rättelse.

Kreditering
Kreditering görs av apoteket i samband med indragning, reklamation eller om apoteket gjort en felexpedition.
Inom sluten vård ska läkemedel som blivit ”hyllvärmare” på en vårdenhet föras över till vårdenhet som har läkemedlet i sitt bassortiment eller föras över till sjukhusets gemensamma läkemedelsförråd.

Narkotikahantering

Tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel ska dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal. Vårdgivaren ska regelbundet kontrollera tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (HSLF-FS 2017:37, 12 kap. 3§, 4§).

Förteckning över vilka preparat som ingår i de olika narkotikagrupperna kan hittas på Narkotikaklassade läkemedel - läkemedelsfakta eller sökas på Läkemedelsverkets hemsida Narkotika.
Narkotikaförbrukningen ska föras in i en särskild förbrukningsjournal, en för varje preparat. Förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel beställs från länsförsörjningen eller i kommunen genom aktuell leverantör. Journalen finns i A4- eller A5-format och på framsidan finns anvisningar för journalföring. Narkotiska läkemedel ska vid utförsel registreras per patient (namn och personnummer) för att det ska finnas en möjlighet att spåra vid eventuella avvikelser.
Om del av ampull/tablett/suppositorium ges kasseras resterande mängd och den kasserade mängden antecknas i anmärkningskolumnen. Även kross förs in omgående. Kontrasignering krävs när större mängder kasseras. Narkotiska läkemedel kasseras avidentifierat. För Region Jönköpings län finns detta beskrivet i Avfallshandboken. Narkotiska läkemedel avidentifieras genom att trycka ut tabletter/kapslar från blisterkartor och blanda med övriga kasserade läkemedel i avsett kärl alternativt placera i behållare för kasserade flytande läkemedel. Mätsticka för registrering av flytande lösningar kan beställas från respektive företag.
För hantering av smärtkassetter se PM Kontroll och kassation av smärtkassett.
Hämtning av narkotiska läkemedel från annan vårdenhet bör ske i så liten omfattning som möjligt. När hämtning är nödvändig ska sjuksköterskan som hämtar narkotiska läkemedel ta med sig vårdenhetens förbrukningsjournal till den vårdenhet han/hon avser hämta från. Utlämnande sjuksköterska ska säkerställa identiteten på hämtande sjuksköterska genom kontroll av ID-kort utfärdat av Regionen i Jönköpings län (EJ namnbricka). Narkotiska läkemedel ska föras av i förbrukningsjournal som tillhör den vårdenhet som lämnar ut och samtidigt föras in i förbrukningsjournal som tillhör den vårdenhet som hämtar. Hämtande och utlämnande sjuksköterska kontrasignerar i respektive vårdenhets förbrukningsjournal i samband med utlämnandet av narkotiska läkemedel.
Narkotiska läkemedel ska inte finnas i sjukhusens gemensamma läkemedelsförråd med undantag av narkotiska läkemedel som placerats i läkemedelsautomat.
Kontroll av narkotikaförbrukningen ska ske med en frekvens som är anpassad till verksamheten. Ansvaret för inventering och kontroll av dessa läkemedel ska åläggas annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har behörighet att rekvirera narkotiska läkemedel. I de fall antalet anställda vid vårdenheten eller hos vårdgivaren är så få att kontrollen inte kan utföras av egen personal ska hälso- och sjukvårdspersonal från annan vårdenhet/vårdgivare anlitas för kontroll. Då upprepade kontroller eller stora mängder avviker ska verksamhetschefen eller motsvarande kontaktas och kontrollerna utföras tätare.
Fulltecknad förbrukningsjournal sparas på vårdenheten till och med tio år efter sista anteckningen, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivets dokument ”Bevara eller gallra – råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun
För hantering av narkotiska läkemedel hos patient med kommunal hemsjukvård ska ändamålsenliga rutiner för kontroll av narkotikaförbrukningen finnas. Egen förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel bör finnas hos vårdtagare där hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för läkemedelshanteringen. Förbrukningsjournal narkotika finns som blankett på Regionens intranät under blanketter.
För kontroll av kassation av använda plåster inom kommunal hemsjukvård kan plåster kontrollräknas på särskild blankett, se Kontroll och kassation av narkotikaklassade plåster

Rutiner kring narkotikahanteringen ska beskrivas i lokal rutin. 

Uppdaterad: 2018-10-05
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion