Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Journalgranskning vårdprevention 2019

Styrgrupp vårdprevention har beslutat att det ska göras journalgranskning av vårdprevention för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Journalgranskning ska ske 2 gånger/år och per vårdenhet. 2019 sker det under mars samt oktober. Ni behöver ha delegering för att göra journalgranskning, be er verksamhetschef om detta.

Tillvägagångsätt

Granska 10 journaler per avdelning enligt frågorna i MOA, Journalgranskning av vårdprevention.

 1. Skriv ut inskrivningsöversikt i Cosmic från mars/oktober för en eller flera dagar för att få ihop 10 journaler att granska. Det ska vara personer över 65 år eller äldre och som är riskpatienter för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Börja överst på er inskrivningsöversikt, blir det inte 10 den dagen fortsätt dagen där på med nya patienter. 
 2. Gör journalgranskningen (efter att patienten är utskriven från vårdenheten).

  Frågeställningar vid granskningen:

  Finns riskbedömning dokumenterad i status (svarsalternativ: Ja/Nej)

  Riskbedömning utförd inom 24 tim (svarsalternativ: Ja/Nej)

  Har generell vårdplan (GVP) upprättats? (svarsalternativ: Ja/Nej)           

  Har uppsatta omvårdnadsmål utvärderats enligt vårdplanen? (svarsalternativ: Ja/Nej)           

  Finns riskbedömningen, åtgärder och resultat överförda till omv.epikrisen (svarsalternativ: Ja/Nej)

 3. Registrera resultatet i MOA. Registrera på ansvarsnummer.

Eget resultat hämtas sedan från MOA.

Uppdaterad: 2019-09-19
Camilla Holgersson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion