Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Perikardiocentes

Bakgrund

Normalt skall det finnas en liten mängd perikardvätska som bl.a. har som uppgift att minska friktionen mellan perikardiet och epikardiet under hjärtats arbete. Ökad mängd perikardvätska kan bl.a. uppkomma på grund av infektioner (virus, bakterier, svamp, parasiter), malignitet, autoimmun sjukdom, metabola rubbningar, efter hjärtkirurgi eller annat trauma. Exempel på symtom och fynd är dyspné, trötthet, hjärtfrekvensökning, halsvenstas, sjunkande blodtryck, pulsus paradoxus (sänkt systoliskt blodtryck vid inandning), sinustakykardi med elektrisk alternans, low voltage. För mycket perikardvätska kan leda till att hjärtrummen trycks ihop och kan då inte fylla sig eller tömma sig tillfredställande (tamponad). Detta tillstånd kan vara livshotande. Vid snabb påfyllnad av perikardiet kan tamponad uppstå redan vid 200-400 ml exsudat, medan det vid långsam påfyllnad krävs större mängder. Diagnos ställs med hjälp av ekokardiografi. Indikation för tappning är i första hand terapeutisk vid hotande tamponad (livräddande), i andra hand som led i diagnostik. Indikation för tappning ställs av kardiolog i samråd med behandlande läkare och PCI-operatör.

Kontakt/Remittering

Kontakta HIA-läkare i Jönköping, minicall 0746-21 64 40, vid förfrågan om perikardpunktion. Ansvarig HIA-läkare avstämmer med röntgen, 224 24 (akuttelefon), och skickar remiss. Behandlingen utförs på röntgen i Jönköping, lab 16 eller 17, av PCI-operatör.
Post-thoraxkirurgiska perikardexsudat behandlas i Linköping. Kontakta jourhavande kardiolog/thoraxkirurg i Linköping för vidare handläggning.

Patientinformation

 • Behandlingen tar 1–2 timmar och syftar till att avlägsna vätska i hjärtsäcken.
 • Patienten är vaken under hela ingreppet.
 • Lokalbedövning ges i bröstkorgsväggen.
 • Under ultraljud förs en tunn kateter in i hjärtsäcken.
 • Vätskan sugs ut och skickas vidare för provtagning.
 • Katetern lämnas kvar i hjärtsäcken för att eventuellt kunna dra ut mer vätska.
 • Det kan göra lite ont/kännas obehag i skulderbladen när vätska dras ut och kan även kännas efteråt så länge katetern ligger kvar i hjärtsäcken

Förberedelser

 • Aktuellt EKG.
 • Blodprov: Hb, trombocyter, INR (PK)
 • PVK, välfungerande.
 • Fastande, om möjligt 4–6 timmar, men får vägas mot hur starkt behovet av ingreppet är.
 • Premedicinering endast på särskild ordination.

Provtagning

 • Ansvarig HIA-sjuksköterska skriver ut etiketter från labros för provtagning av perikardvätskan, se länk nedan.
 • Ansvarig HIA-läkare skickar PAD/Cyt-remiss via labros.

PM Provtagning vid Perikardiocentes

Eftervård

Efter perikardtappning lämnas katetern kvar i perikardiet då man kan behöva dra ut mera vätska påföljande dagar. Katetern är fixerad med sutur och/eller tejp. Trevägskranen är täckt med kompress och fixerad separat. Bara detta förband behöver lättas på vid tappning på avdelningen. Patienten får äta och dricka direkt efter tappningen om patienten mår bra.

 • Patientövervakning: rytm, blodtryck, andning. Tecken på om hjärtsäcken fyller på sig – v.g. se symtom ovan.
 • En timmas fasta efter ingreppet (p.g.a. potentiell risk för blödning som kräva operation med sövning).
 • Smärtlindring
 • Om lateral punktion kan röntgen övervägas för att utesluta pneumothorax.
 • Mobilisering: vanligen sängläge till påföljande dag.
 • Antibiotikaprofylax: endast på särskild ordination.
 • Temperaturkontroll x 2 vid kvarliggande perikardkateter.
 • Aspiration i kateter görs vanligen 1 gång/dag.
 • Om det inte går att aspirera någon perikardvätska trots att det finns en ökad mängd, får kateterläget justeras.
 • Normalt hålls systemet öppet mellan perikarddrän och uppsamlande påse. Om trevägs-kranen stängs av, men perikarddränet ligger kvar, spolas perikarddränet med Heparin 100 IE/ml, 3 ml och ny steril propp sätts på kranen.
 • Perikardexsudats mängd och färg dokumenteras i journal.
 • Ekokardiografikontroll utförs vanligen dag 1–2. Vidare kontroller enligt läkarbedömning.
 • Efter kateterborttagande utförs odling på kateterspets, 5 cm i sterilt rör utan tillsats.

Ansvar för innehåll:

Jörg Lauermann, överläkare
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Medicinsk vård

Författare:

Jörg Lauermann, överläkare
Neshro Barmano, överläkare
Camilla Hedberg, sjuksköterska

Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Medicinsk vård

Fastställt: 2018-03-20

Reviderad:

Giltigt till och med: 2020-04-01

Ansvarig grupp: Subgrupp Ischemi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Granskat av grupp: Subgrupp Ischemi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Uppdaterad: 2018-04-19
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion