Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Organisation

Det är de ordinarie ledningsfunktionerna för Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland som styr och följer upp samverkan och arbetet i sydöstra sjukvårdsregionen utifrån principerna om gemensamt ansvar, inflytande och gemensam uppföljning.

Organisationsskiss

Större organisationsskiss

Politisk organisation

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Samverkansnämnden

Verksamhetsorganisation

Regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av produktion, kvalitet, verksamhetsutveckling, medicinska resultat och vårdprogram.

Regionsjukvårdsledningen

Regionala kunskapsråd

De fyra kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala medicinska programområdena på uppdrag av regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsgrupper.

Kunskapsråd

Regionala medicinska programområden

Sydöstra sjukvårdsregionen har en mångårig och framgångsrik samverkan inom många medicinska områden. Från och med 2019 organiseras samverkan inom ramen för landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

Regionala medicinska programområden

Regionala samverkansgrupper och samverkansområden

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkan omfattar hela hälso- och sjukvården. Förutom samverkan inom ramen för landsting och regioners system för kunskapsstyrning sker samverkan inom exempelvis IT, hållbar utveckling och upphandling.

Regionala samverkansgrupper

Regionala arbetsgrupper

Regionala arbetsgrupper bildas vid behov för delar av ett programområdes uppdrag eller för tillfälliga uppdrag från regionsjukvårdsledningen.

Uppdaterad: 2019-01-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion