Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

God hygienisk standard i kommunal vård och omsorg

Infektioner till följd av vård och omsorg förekommer inom kommunal vård och omsorg, både inom hälso- och sjukvård och äldre- och funktionshinderomsorgen. Ett stort antal vård- och omsorgstagare rör sig mellan olika vårdgivare och olika vård- och omsorgsformer, såsom slutenvård, öppenvård och olika boendeformer. Kontakterna kan vara många och ibland täta, vilket ökar risken för smittspridning. Flertalet vård- och omsorgstagare har även riskfaktorer i form av sår, KAD eller andra ”slangar” samt nedsatt kognitiv förmåga. Många av de som erhåller vård- och omsorgsinsatser har även en ökad mottaglighet för att få en infektion, eftersom de ofta är äldre, multisjuka med nedsatt immunförsvar och många gånger har ett stort behov av omvårdnad. Multiresistenta bakterier (MRB) är också alltmer vanligt förekommande i samhället och infektioner p.g.a. MRB riskerar bli mer svårbehandlade. Att förebygga infektioner är där av en viktig del i kvalitets- och säkerhetsarbetet inom alla former av vård, omsorg och omvårdnad.

Enligt grundläggande regelverk såsom:

  • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

  • Socialtjänstlagen (2001:453)

  • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  • Patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

ska vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS uppfylla kraven på god kvalitet. Det innebär exempelvis att den ska vara trygg, säker och som hälso- och sjukvårdslagen tydligt uttrycker vara av god hygienisk standard. Ovan nämnda ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

God hygienisk standard innebär att lokaler, utrustning, organisation och planering av verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Detta förutsätter att verksamheten har vårdhygienisk kompetens.

Kraven på god hygienisk standard i kommunal vård och omsorg tillgodoses genom:

 

Vårdhygienisk kompetens

Organisering och planering av hygienarbetet

Vård- och omsorgslokaler

Utrustning

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

pernilla.johansson@rjl.se

Framtaget av

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
Smittskydd vårdhygien

Margareta Lägervik
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Nässjö kommun

Mikaela Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Jönköpings kommun

Anette Claesson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Värnamo kommun

 

Uppdaterad: 2018-09-06
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion