Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

PM – Checklista förlängd dubbel trombocythämning (DAPT) efter hjärtinfarkt

Innehåll på sidan:

Syfte och omfattning

Rutinen beskriver hur förlängd dubbel trombocythämning (ASA och lågdos Ticagrelor) beslutas och följs upp. Redan i samband med koronarangiografin/PCI bedömer kardiologen om patienten kan bli föremål för DAPT efter ettårs behandling med dubbel trombocythämning. I hjärtutredningen och epikrisen ska detta tydligt framgå under sökordet planering. Vid ettårsuppföljningen tas definitivt beslut om patienten ska behandlas med DAPT. Första året kontrolleras och följs patienten vid kardiologen därefter sker uppföljning av patienterna i anslutning till ordinarie årskontroller inom primärvården.

Bakgrund

Förlängning av behandlingen efter 12 månader med Ticagrelor (Brilique®) i högdos (90mg x 2) under ytterligare tre år i reducerad dos (60 mg x 2) minskar risken för återinsjuknande i kardiovaskulära händelser hos högriskpatienter med genomgången infarkt. Behandlingen har en klass IIb/B-rekommendation enligt senaste ESC riktlinjer från 2018 (www.escardio.org/guidelines). Ticagrelor (Brilique®) ges tillsammans med ASA för prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med akut kranskärlssjukdom som behandlas medicinskt eller med perkutan koronarintervention (PCI)/ kranskärlskirurgi (CABG) [1-4]. Ett års behandling med ASA+Ticagrelor jämfört med ASA+Clopidogrel har i en stor studie visats medföra en absolut riskreduktion på 1,9 % för det kombinerade effektmåttet kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke. Fortsatt behandling i ytterligare tre år har i en senare stor studie visats medföra en absolut riskreduktion på 1,3 % för samma kombinerade effektmått [5]. Behandling med ASA+Ticagrelor bör inledas av kardiolog eller specialist i internmedicin.

Målgrupp

 • Högriskpatienter omfattar patienter med genomgången hjärtinfarkt och något av följande kriterier
 • diabetes mellitus
 • perifer artärsjukdom
 • nedsatt njurfunktion (eGFR <60 mL/min/1,73m2)
 • hjärtinfarkt innan den aktuella hjärtinfarkten (sjukhistoria med minst två hjärtinfarkter)
 • utbredd kranskärlssjukdom (minst två kranskärl)

Av patienter med hjärtinfarkt bedöms ur patientsäkerhetssynvinkel ca 60 % ha någon av tidigare beskrivna riskfaktorer.

För att vara aktuell för förlängd behandling i lågdos ska patienten ha tolererat 12 månaders dubbel trombocythämmande behandling med högdos Ticagrelor (Brilique®) 90mg x 2 och inte ha några kontraindikationer för behandlingen. Den förlängda behandlingen med dubbel trombocythämning (ASA 75 mg x 1 och Ticagrelor (Brilique®) 60 mg x 2) rekommenderas upp till ytterligare 3 år.

Patienter som har avslutat sin behandling med högdos Ticagrelor (Brilique®) efter hjärtinfarkt är inte aktuella för lågdos Ticagrelor (Brilique®) om det har gått längre tid än 30 dagar sedan utsättning.

Kontraindikationer/försiktighet

 • Anamnes på allvarlig blödning eller hög risk för blödning
 • Tidigare stroke
 • Grav njursvikt (dialys eller eGFR <15ml/min/1,73 m2)
 • Behov av behandling med antikoagulantia

Beslut att patienten är kandidat för förlängd dubbel trombocythämning fattas redan vid vårdtillfället för den akuta hjärtinfarkten.

Beslut om fortsatt behandling med Ticagrelor (Brilique®) 60 mg x 2 tas vid 1-års besök hos hjärtsjuksköterska.

Komplikationer och frågor

Frågor från primärvården kring behandlingen t.ex. blödningar, försämrad njurfunktion, elektiv operation eller annat besvaras av kardiologkonsult på hjärtmottagningen.  Vid akuta frågor direkt kontakt med hjärtjour.

Vid behov av antikoagulantia (NOAK alt. Warfarin) eller vid försämrad njurfunktion med eGFR <15 ml/min/1,73m2 bör behandlingen med lågdos Ticagrelor(Brilique®) 60 mg x 2 sättas ut.

Referenser

 1. www.escardio.org/guidelines

 2. uropean Public Assesment Report – Brilique
  [http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001241/human_med_001398.jsp&mid=WC0b01ac058001d124]

 3. Läkemedelsverkets monografi Brilique-ticagrelor
  https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Brilique-ticagrelor-/

 4. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes
  N Engl J Med 2009, 361(11):1045-1057.Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C, Horrow J, Husted S, James S, Katus H et al

 5. ong-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction
  N Engl J Med 2015, 372(19):1791-1800. Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, Steg PG, Storey RF, Jensen EC, Magnani G, Bansilal S, Fish MP, Im K et al

Checklista - Förlängd behandling med Ticagrelor (Brilique®) 6 mg x 2 vid SEPHIA 1 års besök

 

Kontaktperson för innehåll:

Jörg Lauermann, överläkare
Medicinkliniken
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Författare:

Jörg Lauermann, överläkare
Kardiologsektionen
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Emma Hag, sjuksköterska m spec.funkt
Medicinkliniken
Ryhovs sjukhus, Jönköping

Fastställt: 2018-10-17

Reviderad: -

Giltigt till och med: 2020-10-17

Fastställt av: -

Ansvarig grupp: Subgrupp Ischemi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Granskat av grupp: Subgrupp Ischemi/Medicinsk processgrupp kardiologi

Kontaktperson för innehåll:

Jörg Lauermann, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-10-23
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion