Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Kriterier, bedömning och ersättning för systematiskt förbättringsarbete 2019

Kriterier

Förbättringsarbetet ska genomföras inom området Psykisk hälsa som är det fastställda länsövergripande förbättringsområdet för 2019.

Vårdcentralen ska ha en namngiven förbättringscoach, vars roll är att stödja ledning och medarbetare i planering och genomförande av förbättringsarbetet. Coachen ansvarar för att förbättringsarbetet sker enligt regionens riktlinjer och kriterier för systematiskt förbättringsarbete.

Arbetet ska vara systematiskt där identifiering av problem baseras på de listade invånarnas/patienternas behov:

 • Vilka vinner på förbättringen?
 • Vad kommer att bli bättre?

I de fall relevant samverksanspartnet har identifierats ska genomförandet ske i samverkan.

Uppföljningen fokuserar på uppnådda resultat.

Förbättringsarbetet ska stå i rimlig proportion till vårdcentralens storlek.

Utbildning – förbättringscoach

Förbättringscoacherna erbjuds utbildning som arrangeras av Qulturum.

Support förbättringsarbete

 • Individuella coachingtillfällen för det systematiska förbättringsarbetet kommer erbjudas vid behov.

Bedömning

En styrgrupp bestående av representant från primärvårdsenheten, folkhälsochef och utvecklingsdirektör ansvarar att utifrån en samlad riktmärkesstatus följa upp och bedöma behov av åtgärder.

Det valda förbättringsarbetet ska för varje vårdcentral beskrivas enligt nedan. Beskrivningen mejlas till  inför varje riktmärke.

Riktmärke 1: Inlämning av projektplan A3 (senast 15 februari 2019)

A. Val av förbättringsområde

Valt förbättringsområde ska uppfylla kriterierna och beskrivas enligt B-F.

B. Bakgrund

 • Beskriv valt förbättringsområde och hur det relaterar till patienterna och den listade befolkningens behov.

C. Övergripande mål

Ange:

 • vad som ska uppnås
 • mätbara mål för förbättringsarbetet
 • tidpunkt för måluppfyllelse
 • delmål kan beskrivas

D. Nuläge

 • Beskriv hur vårdcentralerna gör idag och nuvarande resultat inom förbättringsområdet (baslinjemätning).

E. Analys av nuläge

 • Beskriv varför nuvarande processer och resultat inte matchar målbilden.
 • Ange idéer och framgångsfaktorer för att nå det övergripande målet.

F. Prioritering av förändringar som ska testas

 • Prioritera vilka förändringar som ska testas utifrån nulägesbeskrivning och analys.

Dokument med beskrivning av A-F mejlas till .

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-F.

 

Riktmärke 2: Inlämning av färdigt förbättringsarbete (senast 15 december 2019)

 

Analys och summering inför inlämning av färdigt förbättringsarbete

G. Stegen A-F ska vara väl beskrivna

H. Analys och beskrivning av resultat

Beskriv hur förbättringsarbetet har genomförts.

På vilket sätt har samverkan skett med eventuella externa aktörer?

I. Mätningar

Redovisa resultat för testade förändringar i relation till baslinjemätning, övergripande mål och eventuella delmål. Sammanställ resultaten från flera mätpunkter i en tabell eller ett diagram.

Förbättringsarbetet ska redovisas skriftligt

1. A3-verktyg eller rubrikerna i A3. Länk till A3-verktyg

2. Kort sammanfattning av förbättringsarbetet genom att besvara:

 • Vad gjorde ni?

 • Hur gjorde ni?
 • Vilka tips ger ni till annan vårdcentral som vill göra liknande arbete?

Förbättringsarbetet redovisas på webbplatsen "Primärvård inom vårdval".

Regionens bedömning

 • Grön = beskrivning finns för A, B, C, D, E, F, G, H, I.
 • Gul = beskrivningar finns endast för A, B, C, D, E, F.
 • Röd = beskrivning saknas för merparten av A-I.

 

Redovisning av förbättringsarbete på Utvecklingskraft maj 2020

 • Vårdcentralerna sänder in aktuell poster till  för att publiceras på webben inför Utvecklingskraft i maj 2020.
 • Samtliga vårdcentraler är på plats på Utvecklingskraft och förevisar uppdaterade postrar i entréhallen under båda dagarna.
 • Representanter från MPG primärvård och supporten för förbättringsarbeten väljer ut förbättringsarbeten som ges möjlighet att redovisa i seminarieform på Utvecklingskraft i maj 2020.
 • Primärvårdens Utvecklingsstjärna utses genom röstning. Alla besökare ges möjlighet att rösta fram årets Utvecklingsstjärna. 

 

Ersättning

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete 2019 är 20 kronor per invånare och år. Ersättningen utbetalas vid två tillfällen.

 • Delbetalning -  via lovisa i mars 2019, efter godkänd projektplan A3, inlämnad senast 15/2 2019 enligt riktmärke 1.                                                                                                                                                                                      

Om riktmärke 2 (inlämning av färdigt förbättringsarbete 15 december 2019) ej uppfylls, kan delutbetald ersättning från mars 2019 återkrävas. 

 • Slutbetalning -  via lovisa i juni 2020, efter redovisning på Utvecklingskraft maj 2020.
Uppdaterad: 2019-01-29
Marita Sandqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion