Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Socialstyrelsens nationella vårdriktlinjer för stroke 2018

Prioritet 1

 • Bedömning av sväljförmåga.

Prioritet 2

 • Strukturerad uppföljning i öppen vård till personer med stroke eller TIA.

 • Multidisciplinär teambaserad rehabilitering i sluten vård till personer med måttlig till svår stroke som har stort kvarvarande rehabiliteringsbehov samt kvarstående omvårdnadsbehov, direkt efter vård på strokeenhet.

 • Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, där ett multidisciplinärt stroketeam både koordinerar utskrivning och utför rehabilitering i hemmiljön, till personer med lindrig till måttlig stroke.

 • Anpassning av omgivningsfaktorer för att öka aktivitet och delaktighet.

 • Fallpreventiva åtgärder.

Prioritet 3

 • Uppgiftsspecifik träning till personer med nedsatt motorik, gångförmåga eller ADL-förmåga efter stroke.

 • ADL-träning i hemmet efter utskrivning.

 • Intensiv språklig träning (minst 4 timmar i veckan) till personer som har afasi efter stroke.

 • Kommunikationspartnerträning för närstående till personer som har afasi efter stroke.

 • Träning i att använda kompensatoriska tekniker till personer med nedsatt minne efter stroke.

 • Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan till personer med nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke.

 • Samtalsstöd till personer med emotionella och psykiska reaktioner efter en stroke.

 • Konditions- och styrketräning.

 • Uppgiftsspecifik gångträning.

 • Intensiv språklig träning vid afasi.

 • Kommunikationspartnerträning för närstående vid afasi.

 • Samtalsstöd vid emotionella och psykiska reaktioner efter stroke.

 • Kompensatoriska tekniker för minnesfunktion vid nedsatt minne efter stroke.

 • Träning i kompensatoriska tekniker för att öka problemlösningsförmågan vid nedsatt problemlösningsförmåga och exekutiv förmåga efter stroke.

 • Uppgiftsspecifik träning vid nedsatt motorisk förmåga efter stroke.

 • Sensorisk stimulering med TENS vid smärta i skuldran efter stroke.

 • Avlastande hjälpmedel för armen vid smärta i skuldran efter stroke.

 • Praktisk handledning och träning för närstående.

Prioritet 4

 • Uppgiftsspecifik träning till personer med stroke mer än ett år efter insjuknandet.

 • Modifierad CI-terapi till personer som har nedsatt motorik i arm och hand med viss rörlighet i handled och fingrar efter stroke.

 • Behandling med botulinumtoxin i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder (såsom arbetsterapi, fysioterapi eller ortoser) till personer med spasticitet som orsakar problem efter stroke.

 • Kompensatoriska tekniker vid afasi.

 • Spegelterapi vid nedsatt motorik i arm och hand, måttlig till uttalad, efter stroke.

 • Uppgiftsspecifik träning vid stroke, mer än ett år efter insjuknandet

Prioritet 5

 • Träning i visuell avsökning vid neglekt.

 • Spegelterapi vid neglekt.

 • Riktad uppmärksamhetsträning vid uppmärksamhetsproblem efter stroke.

Prioritet 6

 • Gångmatta med kroppstyngdsavlastning

Prioritet 7

 • Lågintensiv språklig träning vid afasi.

 • Minnesträning vid nedsatt minne efter stroke.

Prioritet 8

 • Långvarig töjning (med eller utan ortos) vid spasticitet som orsakar problem efter stroke.

Prioritet 9

 • Tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet där ett multidisciplinärt stroketeam koordinerar utskrivningen men där fortsatt rehabilitering i hemmiljön utförs av kommunen eller primärvården

 • Funktionell elektrisk stimulering vid smärta i skuldran efter stroke.

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2019-01-09
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv