Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ohälsosamma matvanor

Matvanorna har stor betydelse för hälsan och prestationsförmågan, både på kort och på lång sikt.

Kortsiktigt påverkar maten inlärning, koncentrationsförmåga och ork. På lång sikt påverkar matvanorna risken att drabbas av folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, fetma och vissa cancersjukdomar.

Detta dokument avhandlar ohälsosamma matvanor och rutiner kring det. Inte olika typer av specialkoster som kan vara aktuellt vid speciella diagnoser/tillstånd.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivå 1: Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter

Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter ska i möte med patienten:

  1. Uppmärksamma patienten på matvanornas betydelse
  2. Ge enkla råd
  3. Stöd för motiverande samtal kring ohälsosamma matvanor
  4. Remiss
  5. Dokumentera i Cosmic

Vårdnivå 2:

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska vuxna med betydande ohälsosamma matvanor erbjudas Kvalificerat rådgivande samtal.

Kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor innebär en omfattande åtgärd där hälso- och sjukvårdspersonalen för en personcentrerad dialog med patienten i syfte att stödja denna till bättre matvanor. Åtgärden förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod som används. Kvalificerat rådgivande samtal om mat bedöms vanligen vara mer omfattande till både tid och innehåll jämfört med kvalificerat rådgivande samtal för övriga levnadsvanor.

Socialstyrelens nationella riktlinjer visar tydligt att det krävs kvalificerat rådgivande samtal för att nå effekt, prioritet 1 medan rådgivande samtal har prioritet 6.

På vårdcentralerna ska det finnas personal som är särskilt utbildad för att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till personer med ohälsosamma matvanor. Personal med den kompetensen är legitimerade dietister eller Regionens diplomerade matrådgivare. Regionen har utarbetat en Standardvårdplan (SVP) för ohälsosamma matvanor som finns i Cosmic. SVP-grupp och SVP-individuell är stöd som ska används i arbetet med ohälsosamma matvanor. SVP omfattar ”Kvalificerat vårdåtagande” under ett år med upprepade besök och uppföljningar.

Standardvårdplan i grupp - kort sammanfattning (pdf, nytt fönster)

Standardvårdplan individuellt - kort sammanfattning (pdf, nytt fönster)

Verktyg och tjänster

Vårdnivå 3:

I fall med svår matrelaterad sjukdom kan dietistkompetens krävas. Regionens dietister kan vara en resurs när det behövs spetskompetens inom mat och nutrition. De kan även vara en resurs för utbildning av vårdpersonal om hälsosamma matvanor.  

Uppföljning

Genom att följa upp förändringsarbetet vid återkommande tillfällen förstärks effekten av råden. Uppföljning kan ske via 1177 e-tjänsterna, telefon, brev eller e-mail. Enligt standardvårdplanen följs arbetet med ohälsosamma matvanor upp under 12 månader efter påbörjad kontakt.

Dokumentation

Diagnoskod för ohälsosamma matvanor är Z724.

Vårdnivå 1

Dokumentation av levnadsvanor görs i Cosmic i Dynamisk Journalmall, Levnadsvanor.

Bildspel: Så här dokumenteras levnadsvanor i Cosmic (PowerPoint, nytt fönster)

KVÅ-kod:
DV141 Enkla råd om matvanor.
 
Vårdnivå 2

Vid Rådgivande samtal eller Kvalificerat rådgivande samtal dokumenteras detta i journalmall Hälsosamtal – Besök med Kontaktorsak: Hälsosamtal Matrådgivning, Z108 I.

KVÅ-koder:
DV142 Rådgivande samtal om matvanor
DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor.

Dokumentation av SVP matvanor sker i Cosmic.

Kvalitetsindikatorer

  • Dokumentation av kostindex-poäng i patientens journal.

Fastställt: 2009-08-26

Reviderad: 2019-01-30

Giltigt till och med: 2021-01-30

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Levnadsvanor och primärvård

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Annette Frisk, Sektionschef FS, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2022-01-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv