Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Utredning fysioterapi

Kontaktorsak 

Bedömning inför individuell utrednings- och behandlingsperiod.  

Anamnes 

Bakgrundsinformation: Vem är patienten, vad har personen för bakgrund och intressen, hur ser patientens liv ut, vad har patienten haft för aktivitetsnivå, vad ska patienten komma tillbaka till. 

Kroppsfunktioner 

Psykiska funktioner 

Medvetandegrad, orientering i tid/rum/person, energinivå, motivation, sömn, mental trötthet/hjärntrötthet, oro, perception, coopingstrategi, spatial förmåga, minne, impulskontroll, latens, följa instruktioner, utförande av specifika uppgifter, apraxi, insikt, koncentration, kroppsuppfattning, neglect, taktil gnosis, stereognosi, uppmärksamhet, känsloreglering, exekutiva funktioner, tanketempo, informationsbearbetning, räkna, social interaktion. 

Utvärdering: RLAS, ABS - Agitated behaviour scale, Mental Fatigue Scale.

Sinnesfunktioner och smärta 

Yrsel (vestibulär funktion), uppfatta smak och lukt, stimulikänslighet, känsel för beröring, smärta, temperatur, proprioception, vibration, utsläckning, hemianopsi, nystagmus, huvudvärk, skuldersmärta, neurogen smärta 

Utvärdering: Numerisk skala 

Hjärta och kärl 

Ödem, saturation, puls, andning, sekretproblematik, hosta, lungfunktion, fysisk kondition, ortostatism, perifer cirkulation. 

Utvärdering: PEF, spirometri, ergometercykeltest, Physical cost index, 6 minuter gångtest 

Ämnesomsättning 

Sväljning, dräggling, över- och undervikt, bukomfång, bukhöjd  

Funktioner i köns- och urinorgan 

Bäckenbottenmuskulatur, inkontinens, psykiska och fysiska funktioner avseende sexualakten. 

Neuromuskuloskeletala och rörelsefunktioner 

 • Rörlighet
  Bedömning av aktiv- och passiv rörlighet
  Utvärdering: Range of motion
 • Motorik
  Grov kraft, uthållighet, uttröttbarhet, isolerade rörelser, synergibundenhet, pares, finmotorik, muskellängd, muskeltonus, spasticitet, klonus, reflexer, posturala reaktioner såsom upprätnings-, jämvikts- och skyddsreflexer, koordination, dysmetri, diadokokinesi, fingertappning, öga-hand-koordination, dystoni.
  Utvärdering: 0-5 skalan, Modifierad Ashworth (0-5), Modifierad Penns skala (0-4), klonusskala (0-3), Numerisk skala, koordinationstester
 • Gångmönster
  Gånganalys

Hud 

Trycksår, ärr, riskbedömning för trycksår

Aktivitet/delaktighet 

Lärande och att tillämpa kunskap 

Målinriktad användning, tänka, läsa, räkna, skriva, lösa problem, fatta beslut, nyinlärning. Fatta beslut och genomföra val. 

Allmänna uppgifter och krav

 • Företa enstaka uppgifter 
  Påbörja en uppgift, organisera tid, rum och material. Planera, sätta mål, genomföra och avsluta samt upprätthålla en uppgift, uthållighet i arbete. 
 • Genomföra daglig rutin 
  Planera och hantera tid och energi vid genomförandet av de aktiviteter som innefattas i dagliga rutiner under hela dygnet.  
 • Hantera stress och andra psykologiska krav 
  Krav som ställs för att genomföra en uppgift, att hantera ansvarstagande, stress och kris. 

Kommunikation 

Förstå och uttrycka sig verbalt och icke verbalt 

Förflyttning 

 • Balans
  Inta eller ändra kroppsställning för att bibehålla samma position. Postural kontroll, bedömning i sittande, stående och gående. Med eller utan kognitiv uppgift.
  Utvärdering: Timed up and go, Bergs balansskala, BDL balanstest, Best-Test
 • Hållning
  Liggande, sittande, stående, statisk balans, lod- och mittlinje, symmetri i vila och/eller i rörelse.
 • Förflyttning och gång
  Inta eller ändra kroppsställning från liggande till sittande, från sittande till sittande, från sittande till stående samt gående, vändningar i sängen, upp/ner från golv, gå, springa, trappgång, krypa, gå i olika riktningar, sitta på huk, sitta på knä, sparka boll, cykla mm.
  Utvärdering: S-COVS, M-MAS, Chair stand test, 10 meter gångtest, 6 minuter gångtest, Timed up and go 
 • Förflyttning med hjälpmedel
  Förflyttning med rullstol och gånghjälpmedel
 • Använda transporthjälpmedel
  Använda allmän kommunikation som buss och tåg
 • Förarbedömning
  Trafikmedicin
 • Använda arm och hand
  Förflytta föremål från en plats till en annan, använda armar och händer, finmotorik, hantera föremål
 • Personlig vård
 • Hygien
  Tvätta och torka sig. Sköta hud, naglar, tänder, hår och könsorgan 
 • Toalettbesök
  Kontrollera urinering och avföring, sköta menstruation, komma till lämplig plats, ställning samt hantering av kläder, torka sig.
 • Av- och påklädning
  Av- och påklädning samt val av lämplig klädsel.
 • Äta, dricka
  Dela mat, öppna flaskor och burkar, använda bestick och föra mat och dryck till munnen på ett kulturellt accepterat sätt..
 • Sköta sin egen hälsa
  Upprätthålla lämplig kost, fysisk aktivitetsnivå, undvika hälsorisker, följa medicinska ordinationer och andra hälsoråd för att uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Hemliv 

Handla, laga mat, städa, tvätta, sköta bostaden, husdjur och anhöriga. 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

Interaktioner med människor på ett i sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt. Familj, släkt, vänner, sexuella relationer, ledsagare, assistenter, personal, okända kontakter. 

Viktiga livsområden 

Utbildning, arbete, ekonomiska transaktioner, försäkringsmedicinsk utredning 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

Utföra och vara engagerad i lek, spel, sport, konst, kultur, hobbys, resor, umgänge, spontana och organiserade fritidsaktiviteter t ex fysisk träning, nöjen, teater, konstutställning, hantverk, handarbete, spela musikinstrument, resa mm. 

Omgivningsfaktorer 

Produkter och teknik 

Utredning och utprovning av hjälpmedel, bostadsanpassning.  

Bedömning 

Resurser och problem utifrån helhetsperspektiv: Kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet, omgivnings- och personfaktorer.  

Mål 

Utifrån patientens förväntningar och bedömning. Rehabiliteringsplan. 

Planering 

Planerade åtgärder utifrån bedömning för att uppnå mål samt för att möjliggöra utskrivning.

Utvärdering 

Innehåll i genomförd rehabilitering, uppnådda resultat, kvarstående problem och behov av fortsatt rehabilitering. 

Diagnos/åtgärd 

KVÅ kod för utredning PG000  

Bedömning av funktionsnedsättning enligt ICF:

Ingen, frånvarande, försumbar 0-4%
Lätt, låg 5-24%
Medel, ganska stor 25-49%
Grav, hög, stor, extrem 50-95%
Fullständig  96-100%

Om innehållet

Detta är en fördjupning till Sydöstra sjukvårdsregionens vårdriktlinjer för Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Fastställt av regionalt programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontakt

Agneta Siebers
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping

Uppdaterad: 2020-11-09
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion