Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Utredning arbetsterapi

Utredning påbörjas enligt OTIPM med observation inom Aktivitet/delaktighet och utifrån det väljs lämpliga instrument på kroppsfunktionsnivå och fördjupad observation inom Aktivitet/delaktighet. I analys/bedömning av utredningar inom alla områden tydliggörs hur problem och resurser på kroppsfunktions- och omgivningsnivå påverkar aktivitet och delaktighet.

Se även specialiserat kunskapsstöd för:

 

Kroppsfunktion

 

Hänvisningar

Psykiska funktioner

 

Cognistat

MoCa

MFS

CSB

DBF

Sammanställning av instrument

KSB

 

TMT-A och B

 

Kognitiv checklista vid bedömning av ADL-förmåga

Kognitiv checklista vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga, Regionförbundet Örebro (nytt fönster)

Mental trötthet med Mental Fatigue Scale (MFS)

 

Förarbedömning teoretisk

Trafikmedicin, specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Sinne och smärta

Ytlig och djup känsel

Sensorisk gnosis med instrument DBF

Smärta intervju

VAS-skalan/NRS-skala

Smärtskattningsinstrument, Vårdhandboken (nytt fönster)

Hjärt/kärl

Ödemmätning:

"Figure of eight"

Pittingtest

Viloortosbehandling för händer vid neurologisk skada/sjukdom – sjukgymnastiska/arbetsterapeutiska riktlinjer

"Figure of eight", metod för att mäta handödem

Diagnostik och bedömning, Svensk Förening för Lymfologi, 2014 (nytt fönster)

Neuromuskeloetal

Gripitt

Gripitt, FoU i Sverige (nytt fönster)

Aktivitet/delaktighet

 

 

Lärande och tillämpa kunskap

Observation i aktivitet av målinriktade sinnesupplevelser, grundläggande lärande, att tillämpa kunskap

Att läsa, skriva, räkna, hantera dator, telefon, larm, inlärda strategier

 

Allmänna uppgifter och krav

Observation i olika aktiviteter som är aktuella för det patienten prioriterar och behöver utföra, ex av uppmärksamhet, minne, exekutiva förmågor

Användning av kognitiva strategier

Aktivitetsmönster

Självskattning

Behandlingsriktlinje för CI-terapi - Constraint Induced Movement Therapy

Upplevelse av problem med aktivitetsutförande COPM Canadian Occupational  Performance Measure

Publikation Sveriges Arbetsterapeuter

Upplevelse av delaktighet i vardagens aktiviteter GAP

 

Visuellt uppmärksamhet, visuell neglect. CBS - Catherine Bergego Scale

Publikation Sveriges Arbetsterapeuter

Uppmärksamhet, minne och orientering CFQ - The Cognitive Failures Questionnaire,

The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates, PubMed (nytt fönster)

Minne och orientering - RBMT

Sammanställning av instrument

PSFS Patientfunktionell skala

 

 

 

 

Kommunikation

I samråd med logoped, använda kommunikationssätt, talsyntes, dator, telefon mm

 

Förflyttning

Nine Hole peg test

Nine Hole Peg test, Physiopedia (nytt fönster)

Box and blocks

Box and Blocks, rehabmeasures.org (nytt fönster)

Sollerman test 4,8 och 10 fore nerve Injuries

Sollerman test 4,8 och 10 fore nerve Injuries, Hauptbibliothek Universitaet Zuerich (nytt fönster)

 

AHA, assisting Hand assessment

Lena Krumlinde

 

Observation i aktivitet att ändra och bibehålla kroppsställning, bära, flytta och hantera föremål och gå röra sig omkring, förflytta sig med hjälp av transportmedel. I observation och analys - AMPS-struktur men inte dataprogram

 

Bilkörning, utredning i praktisk situation

Trafikmedicin, specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Personlig vård

Observation och/eller intervju av aktivitetsutförande och hjälpbehov

FIM,

Sunnaas ADL-status

ADL-taxonomin

Rapport från arbetsgrupp "ADL-instrument inom arbetsterapi i Jönköping"

Kognitiv checklista vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga, Regionförbundet Örebro (nytt fönster)

Hemliv

Observation i aktivitet och/eller intervju

AMPS-struktur

Sunnaas ADL-status

IAM

Rapport från arbetsgrupp "ADL-instrument inom arbetsterapi i Jönköping"

Viktiga livsområden

Intervju, utbildning, nuvarande arbete/uppgifter och miljö

DOA

Författare Eva Norrby och Irené Linddahl

Publikation Sveriges Arbetsterapeuter

 

Arbetsplatsbesök

Enligt klinikens rutin och journalguide

Socialt medborgerligt liv Samhällsgemenskap

Intervju om sociala kontakter

fritid

 

Omgivningsfaktorer

 

 

Produkter och teknik

Intervju

Hjälpmedelsbehov

Hembesök

 

 

Om innehållet

Detta är en fördjupning till Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Fastställt av medicinsk programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontakt

Agneta Siebers
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping

Uppdaterad: 2020-11-09
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion