Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Checklista för remiss till Hjärnskadeteamet, Västerviks sjukhus

Behovet av att identifiera och prioritera rätt patienter med förvärvad hjärnskada till Hjärnskadeteamet ställer vissa krav på det medicinska innehållet i de inkommande remisserna.

Innan remiss skrivs se teamets inklusions- och exklusionskriterier, samt kontrollera om patienten tidigare har haft kontakt med hjärnskadeteamet (se LKL journal geriatrik och medicinkliniken).

För att remiss ska accepteras ska patienten vara i behov av multidisciplinära insatser. Patienten ska även vara medicinskt utredd och medicinskt stabil, så att tillstånd som primärt ska handläggas av andra specialiteter är under kontroll, eller uteslutna (t.ex. smärta, skelettskador och ADHD).

En remiss till Hjärnskadeteamet i Västervik ska innehålla medicinsk information som bedöms som relevant för hjärnskadan:

 • Hjärnskadans uppkomst (när, var, hur)
 • Vilka symtom? När debuterade dessa? Har dessa förändrats?
 • Genomförda och planerade undersökningar/utredningar
 • Har patienten sjukdomsinsikt? Är patienten motiverad till utredning och/eller behandling
 • Tidigare sjukdomar/skador/funktionsnedsättningar
 • Tidigare och pågående missbruk
 • Tidigare och aktuella psykiatriska problem
 • Läkemedel
 • Vad önskar remittent och patient hjälp med?

Inklusionskriterier

 • Vuxna i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada eller symptom som vid förvärvad hjärnskada
 • Förvärvad hjärnskada som:
  • orsakats av sjukdom, syrebrist eller trauma
  • inte är degenerativ, progredierande, medfödd eller har uppstått under de första barnaåren
 • Kognitiva svårigheter
 • Behov av multidisciplinära insatser
 • Motiverad till utredning/behandling och viss insikt i sin sjukdom
 • Förväntas kunna medverka aktivt och tillgodogöra sig planerade insatser
 • Medicinskt utredd och medicinskt stabil

Exklusionkriterier

 • Akut skede av skada/sjukdom.
 • Psykisk problematik/sjukdom som tydligt hämmar rehabiliteringsprocessen
 • Pågående missbruk av tabletter, droger eller alkohol
 • Kognitiva symtom har inte orsakats av en organisk förvärvad hjärnskada (t.ex. demens eller medfödda skador)
 • Person som inte är i behov av multidisciplinärt team, utan kan erhålla bedömning/behandling hos annan vårdgivare eller enskild profession
 • Person som tidigare är utredd och färdigbehandlad i hjärnskadeteam för den aktuella hjärnskadan

Om innehållet

Detta är en fördjupning till Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Fastställt av medicinsk programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontakt

Agneta Siebers
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping

Mer information

Flödesschema för lätt/medelsvår/svår hjärnskada i sydöstra sjukvårdsregionen

Hjärnskadeteamet, Västerviks sjukhus - informationsbroschyr

Uppdaterad: 2019-03-08
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion