Region Jnkpings ln Psykiatriveckan
plus.rjl.se/psykiatriveckan

Föreläsningar på Värnamo sjukhus Psykiatrivecka
11-12 november samt 14-15 november 2019


Måndag den 11 november förmiddag Klockan: 08:30 -12:00

 

Mycket är på gång - Vad händer på kliniken framöver

Ann Lund, verksamhetschef

Förbättringsarbete på avdelningen

Avdelningen informerar om sitt förbättringsarbete

Föreläsare: avdelningspersonal

Psykiatriska vårdjouren

Vårdjouren har varit igång i utökad bemärkelse sedan januari i år. Verksamheten vänder sig till patienter som behöver en tät kontakt under en begränsad tid i öppenvård, t.ex. efter inläggning.

Föreläsare: Gert-Ove Göransson, Boel Agerklint, skötare

IPS (Individual Placement and Support)

IPS riktar sig till den som har en varaktig psykisk ohälsa, neuropsykiatriskt funktionshinder eller intellektuell funktionsnedsättning. Stödet är individanpassat och syftar till att finna, få och behålla ett arbete. Målet är att ta sig in i arbetslivet och bli självförsörjande.

Föreläsare: Lars Sundler, Anneli Bergkvist, hälsocoacher

Hälsocenter i Värnamo

Värnamo hälsocenter är ett samarbete mellan Värnamo kommun och alla vårdcentraler i kommunen. Hälsocenter erbjuder kurser i mat, sömn och mental återhämtning i syfte att förändra vanor och förbättra hälsan.

Föreläsare: Therese Strömberg och Helene Bromander, Hälsokoordinatorer på Värnamo Hälsocenter


Måndag den 11 november eftermiddag

Klockan: 13:00 – 16:00

 

Framtidens psykiatri och idag

Psykiatrin idag och i framtiden. Ing-Marie Wieselgren psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Baserat på aktuell data och samhällsutveckling delar hon med sig av sina erfarenheter och tankar om utvecklingen inom området.

Ing-Marie Wieselgren, är läkare och specialist i psykiatri – ett område där kunskapen ökar explosionsartat. Hon arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med utvecklingsfrågor inom psykiatriområdet. Hon är också en, av två, psykiatrisamordnare i Sverige.

Föreläsare: Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL


Tisdag den 12 november förmiddag

Klockan 08:30 – 12:00

 

Motion och psykisk hälsa

Forskning visar att motion är verksamt vid psykisk ohälsa. Vi får höra om hur motion och regelbundna levnadsvanor påverkar vår psykiska hälsa.

Föreläsare: Fredrik Ståhlfors, överläkare

Familjeband och självvald inläggning

Självvald inläggning; hur patienter med självskadebeteende själva kan kontakta oss för inläggning. Familjeband; anhörigarbete i DBT(dialektisk beteende terapi)

Föreläsare: Marianne Frick, leg. Psykolog och Mariana Bood Lönnqvist, skötare

Shared reading

Läsning som behandling. Gemensamt utforskande och en stöttande och aktiv läsning som enligt forskning kan leda till förbättrad självkänsla, självförtroende och förbättrad psykisk hälsa. Metoden kommer ursprungligen från England.

Föreläsare: Studieförbundet Vuxenskolan


Tisdag den 12 november eftermiddag

Klockan: 13:00 – 16:00

 

Existentiell hälsa

Varför arbetar Region Jönköpings län med detta område?
En kortlek finns som stöd för samtal om existentiella frågor. Hur används korten i gruppbehandling? Vi får ta del av informerar kring deltagarnas upplevelser

Att främja existentiell hälsa är en del av att arbeta personcentrerat och utifrån en helhetssyn där man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella be hov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande och en bearbetning av de existentiella frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande process.

Under eftermiddagen berättar vi om hur Region Jönköpings län arbetar med existentiell hälsa och deltagarna får pröva på att reflektera kring livsfrågor, enskilt eller i smågrupper. Vi får också en presentation av de samtalsgrupper som erbjuds patienter och personal på Värnamo sjukhus.

Föreläsare: Eivor Blomqvist utredare, Birgitta Ekeberg sjuksköterska med inriktning jämlik hälsa, Eva Timén folkhälsoutvecklare, Jesper Blom, sjukhuspastor Värnamo sjukhus, Thomas Jonsson, sjuksköterska psykiatriska kliniken Värnamo


Torsdag den 14 november förmiddag

Klockan: 08:30 – 12:00

 

Återhämtningsinriktad psykiatri

Vad är återhämtningssinriktat förhållningssätt inom psykiatri och hur implementeras det? Sara Thil och Bella Nilsson är kollegor och kommer att i co-production (medskapande, patientmedverkan) planera och genomföra denna dag. De kommer att prata om återhämtning och återhämtningsinriktat förhållningssätt, vad det innebär i teorin. Bella kommer berätta om sin egna återhämtningsresa.

Föreläsare: Sara Thil, Bella Nilsson FOU-Ledare, Carolina Sjölander, Fredrik Westlund, peer support, Marita Holm Löv, bitr. verksamhetschef


Torsdag den 14 november eftermiddag

Klockan: 13:00

 

Personcentrering, delaktighet eller brukarinflytande – vad menar vi egentligen?

Patienter, brukare och anhöriga är en oumbärlig resurs för samhällets utveckling i vården, stödet och behandlingen. Hur kan vi få till en jämlik vård?

De flesta är överens om att det är viktigt att ge vård och stöd utifrån vad patienterna, brukarna och deras anhöriga upplever är viktigt, nödvändigt och möjligt.

Om vi ska lyckas behöver vi skapa en tydligare gemensam idé om vad vi vill uppnå med det som vi ibland kallar personcentrering, ibland för delaktighet och ibland för brukarinflytande. Under den här föreläsningen får ni möjlighet att reflektera kring vad man på olika nivåer skulle tjäna på att patienter och anhöriga blir mer delaktiga i psykiatrins arbete och tips på hur man kan jobba för att lyckas.

Föreläsare: Mårten Jansson NSPH, Åsa Melkersson FOU-ledare


Torsdag den 14 november kväll

Klockan 18:30 – 20:30

 

Brukarråd

Brukarrådet är ett viktigt samverkansforum för att ta del av patienters och närståendes kunskap och erfarenheter. Välkommen att ta del av vad som händer på psykiatriska kliniken och samtala kring detta.

Anordnas av klinikens brukargrupp och inflytanderåd


Fredag den 15 november förmiddag

Klockan 08:00 - 12:00

 

PPI (Psykopedagogisk intervention)

PPI är en metod där patient/klient och närstående får undervisning vid bipolaritet. I materialet finns även exempel på hur stöd kan ges till barn och syskon.

Föreläsare: Ann-Sofie Engström, sjuksköterska och Ann-Kristin Söderlind, skötare

UP (unified protocol)
KBT-baserad gruppbehandling framförallt vid ångest och depressionstillstånd.

Föreläsare: Birgitta Larsson, leg. sjuksköterska, Carolina Wihrén, beteendevetare

Neuropsykiatri – funktionsnedsättning och bemötande

Vad är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur bemöter vi personer med dessa svårigheter

Föreläsare: Sven Kronberg, leg. Psykolog och Mariana Bood Lönnqvist, skötare


Fredag den 15 november eftermiddag

Klockan: 13:00 – 16:00

 

Suicid hos äldre personer

Hur står det till med psykisk ohälsa hos yngre och äldre personer?

  • Vem är den äldre?
  • Varför ska vi prata om äldre och självmord/psykisk ohälsa?
  • Livsleda eller livsnöjdhet
  • Om MHFA-äldre

Susanne Rolfner Suvanto är leg. sjuksköterska och fil mag i pedagogik. Susanne har en lång och bred erfarenhet från äldreomsorg. Hon har varit politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, utredare på Socialstyrelsen och SKL och skrivit flera böcker med fokus på äldres psykiska hälsa och även en bok om etiska dilemman

Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto leg sjuksköterska, fil mag pedagogik

 

Uppdaterad: 2019-10-21
Helena Åhlin, Psykiatriska kliniken Värnamo sjukhus, Psykiatri rehab o diagnostik