Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Att tänka på vid upprättande av VOC-protokoll

En ökande andel äldre och multisjuka blir fall för diskussion på VOC-rond. För att optimera kvaliteten på VOC-protokoll och minimera "onödiga dragningar" är det viktigt att planera en optimal utredning innan dragning sker. I vissa fall är det bättre att sätta upp patienten på en klinisk bedömning till VOC-intresserad kardiolog. Alternativt kan man diskutera patienten på klin fys-rond innan! Nedan är viktigt att ha med i ett VOC-protokoll i förekommande fall.

1. Kognitiv bedömning

Klarar patienten öppen hjärtkirurgi och det postoperativa förloppet? Överväg psykogeriatrisk bedömning och MMT-värdering via arbetsterapeut geriatriken och bifoga resultat i protokollet. Beräkna alltid Euroscore om riskpatient samt om diskussion om TAVI. Öppen thoraxkirugi framför allt om lågrisk (Euroscore <4 %).

2. Funktionsbedömning

Beskriv i detalj vilken ansträngning som patienten ej klarar av och begränsande symptom. Ange NYHA-klass, gärna under rubriken Hjärtfunktioner. Låt sjukgymnast göra ett gångtest/6 minute walk test om behov finns.

Om indicerat utför s.k. GAIT-test – klarar patienten ej att gå 5 meter på 5 sekunder så ökar risk för komplikationer vid hjärtkirurgi. Glöm inte att arbetsprov kan vara av värde vid svårigheter att tolka patientens funktionsanamnes.

3. Social situation m.m.

Det är i utvalda fall av vikt att dokumentera hur patienten kan klara den postoperativa fasen. Finns det anhöriga som kan stötta? Behöver patienten hjälp med medicinering, omvårdnad etc? Även riskfaktorer m.m. är viktigt att fylla i! Rökning?

4. Är symptomen orsakade av klaff-felet?

Var noggrann med att värdera troponinsläpp på patienter som utreds för VOC inneliggande. Finns det misstanke på ett bakomliggande Akut Coronart Syndrom ska detta framgå och patienten ska då tidsmässigt prioriteras till operation. Ta ställning till om patienten behöver ligga inne för värdering ytterligare, t.ex. ytterligare observation avseende bröstsmärta/troponin. Ta direkt kontakt med kollegor i länet inför eventuell överflyttning! Samråd med kollegor och duration av dubbel trbc-hämning och LMWH om tveksamheter avseende diagnos.

5. Ta ställning till kompletterande undersökningar/medicinering

Har patienten andfåddhetsproblematik ingår spirometri alltid i utredningen liksom om man är mångårig rökare! Vid behov lungkonsult för optimering av lungfunktion före VOC-dragning! I vissa fall ska patienten optimeras och utvärderas medicinskt före VOC-dragning. Observera speciellt nytillkommen blödningsanamnes och utred anemi före dragning. Carotisduplex utförs vid blåsljud och/eller misstanke på utbredd kärlsjukdom.

6. Förmaksflimmer

Dokumentera alltid när patienten hade sinusrytm senast och hur lång anamnes på flimmer. Hur mycket besvär har patienten av flimret?

7. Labbutredning

NT pro-BNP ska ingå i utredningen, framför allt vid aortastenos-utredningar och om det finns oklarheter om det föreligger symptom! Detta kan avgöra prioritering av operationstid. Hb, Trbc, Krea samt längd och vikt samt labb som är av intresse ska alltid anges i VOC-protokollet.

8. Medicinlista

Ska skrivas ut i protokollet. Var noggrann med kortisondoser vilket kan öka risk vid sövning.

9. Prioritera utredningen 1, 2, 3!

Alla patienter kan inte ha medicinsk prioritet 1!

10. Informera patienten

Informera patienten noggrant om vad utredningen kan leda till och hur besked ges, dvs. telefonkontakt VOC-läkare ronddag alternativt brev! Informera om ungefärlig utredningstid. Dokumentera att patienten fått information och accepterar eventuell åtgärd.

Om innehållet

Fastställt 2019-10-14

Innehållsansvarig

Jan Thollander, överläkare
Länssjukhuset Ryhov

Mer information

Uppdaterad: 2021-04-16
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion