Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Basprogram för mödrahälsovården

Basprogrammet är ett erbjudande och en rekommendation till den gravida för att vi med tillräcklig säkerhet ska kunna upptäcka avvikelser.

Basprogram eller individuell vårdplan

Bedömning om kvinnan kan följa basprogrammet:

 • Frisk förstföderska. Bedöms av barnmorska som signerar MHV1 (se tabell alt 1).
 • Frisk omföderska utan riskfaktor, med tidigare okomplicerad graviditet och förlossning. Bedöms av barnmorska som signerar MHV1 (se tabell alt 1 eller 2).
 • Hos frisk omföderska, med BMI <30, icke-rökande och med tidigare okomplicerad graviditet slås besöken i graviditetsvecka 37 och 39 ihop till ett besök i graviditetsvecka 38. (se tabell alt 2). Detta förutsatt att barnafadern är den samme som vid tidigare graviditet. Bedöms av barnmorska som signerar MHV1.
 • Förstföderska respektive omföderska med riskfaktor enligt nedanstående checklista eller enligt barnmorskans bedömning erbjuds läkarbesök/konsultation i tidig graviditet. Läkare eller barnmorska signerar MHV1.
 • Om en frisk gravid kvinna provtas p.g.a. hereditet med ex utredning avseende trombofili, hypothyreos eller glukosbelastning eller vid ett tillfälle lämnar en urinodling för att utesluta ABU i tidig graviditet är det att betrakta som en del av basprogrammet.
 • Om kvinnan inte ska följa basprogrammet görs en vårdplan för graviditeten och dokumenteras på MHV 3.

Kvinnor som ska bedömas av läkare (läkarbesök/konsultation) i tidig graviditet

Anamnes, allmän

 • Medicinsk sjukdom som påverkar graviditeten
 • Tung gynekologisk anamnes
 • Tidigare allvarlig psykisk sjukdom inkl. ätstörning
 • Könsstympad kvinna med förmodat förlossningshinder

Anamnes, obstetrisk

 • Tidigare perinatalt dött, missbildat eller förlossningsskadat barn
 • Tidigare barn med SGA (eller födelsevikt <2500 g)
 • Tidigare prematur fött barn före graviditetsvecka 36+0
 • Tidigare komplicerad graviditet eller förlossning med behov av ställningstagande till förlossningssätt eller stödåtgärder

Aktuell graviditet

 • Misstanke om fosterskada, missbildning eller ärftlig sjukdom
 • Psykosocial riskgraviditet
 • Missbruk av alkohol eller droger
 • Förlossningsrädsla med behov av stödåtgärder
 • Psykisk sjukdom
 • Äldre förstföderska (över 40 år)
 • Äggdonation

Aktuell graviditet, undersökningsfynd

 • Hypertoni >140/90
 • Fetma (se lokala riktlinjer)
 • Proteinuri 2+ eller mer
 • Flerbörd
Grav.v
alt 1
6-10 10-
13+6
10-
13+6
18+0-
20+0
25 29 32 35 37 39 41 E
Grav.v
alt 2
6-10 10-
13+6
10-
13+6
18+0-
20+0
25 29 32 35 38 41 E
Personal B B U U B B B B B B B B/L
Hälso-
samtal
x                      

Anamnes

  x                    
Hb   x       x            
Ferritin   x                    
Plasmaglukos****   x     x x x          
Vikt x           x   x     x
Längd   x                    
BMI   x                    
Bltr   x     x x x x x x x x
Fosterdiagnostik
enl. region PM
  x x x                
Gynekologisk
undersökning*
  x                   x
HIV/Lues/
Hepatit B
  x                    
Rubellaimmunitet
(0-para + utlands-
födda)
  x                    
Chlamydia**   x                    
Proteinuri***   x       x            
Fosterhjärtljud         x x x x x x x  
SF-mått         x x x x x x x  
Blodgrupp+antikr.         x     Rh-        
Barnets läge               x x x x  
Sammanfattning
av graviditet
              x        
Hinnsvepning                     x  

*Gynekologisk undersökning erbjuds vid inskrivningen utifrån anamnes samt vid efterkontrollen inkl bedömning av knipförmåga.

*Cellprov (om pat. uteblivit från GCK alt. fått/kommer att få kallelse under graviditeten) obs! Cytologprov bör ej tas efter 15:e graviditetsveckan och ej före 8 veckor postpartum

**Chlamydiaprov erbjuds frikostigt

 ***U-alb upprepas kommande besök om positivt, vid varje besök om känd kronisk njursjd, hypertoni, diabetes, SLE. Dessutom tas U-alb vid alla former av blodtrycksförhöjning senare i graviditeten (>140/90 eller ökning med >30/15 jmf. utgångstrycket).

**** Sockerbelastning enligt lokala riktlinjer se separat PM

Grav.v
alt 1
6-10,  10-
         13+6
25 29 32 35 37 39 41 E
Grav.v
alt 2
6-10,  10-
        13+6
25 29 32 35 38 41 E
Personal B           B U U B B B B/L B B/BL
Info Kost x x              

Info Rökning

x x   x          
Info Alkohol x     x          
Info Med./droger/våld x     x          
Info Motion o samliv x x             x
Info NUPP+USG+AMC x                
Info Föräldraförs./HP x                
Info Grav.kontroller x                
Info biobankslagen x                
Info Barnet + kroppen   x              
Info Familjerätt     x            
Info Amning     x            
Info FUB   x              
Info BB/Förlossning     x            
Info BVC/efterkontroll           x      
Preventivmedelsrådg           x     x
Rapport till MHV-reg x               x


Uppföljning

Efterkontroll 6–12 veckor postpartum:

 • Erbjuds alla nyförlösta kvinnor
 • Vid normal graviditet och förlossning, okomplicerat elektivt sectio samt utgångsVE – till barnmorska
 • Vid traumatisk/komplicerad graviditet eller förlossning (t ex. sfinkterskada) – till läkare

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Agneta Werner
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion