Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi

Bedömning

Dagtid måndag - fredag ska alla patienter med nedanstående frågeställningar först bedömas av FME läkare på US, Linköping.

Direkttelefon FME läkare, US Linköping
Dagtid vardagar: 0705-22 31 76

Ultraljudsavdelningen, FME, US, Linköping:
Telefon: 010-103 31 68 (för personal)
Fax: 010- 103 30 51

Jourtid kontaktas bakjour på KK US via växel 010-103 00 00.

Rådfrågning eller second opinion

När läkare vid någon av sjukvårdsregionens kvinnokliniker önskar rådfråga eller skicka gravida kvinnor vars foster har någon typ av hjärtavvikelse för ”second opinion” ska i första hand läkare på Fostermedicinska enheten (FME), Kvinnokliniken i Linköping kontaktas för ställningstagande till åtgärd.

Detta kan ske via telefonkonsult och/eller genomgång av inspelade bilder som skickats och lagrats på Röntgen avdelningens PACS i Linköping, eller att patient remitteras till FME Linköping för ultraljudsundersökning och bedömning.

FME kan sedan, utifrån gjorda fynd, informera och samordna med barn- och eller vuxenkardiolog, klinisk fysiolog och/eller neonatolog på US, Linköping, för att bestämma om den gravida kvinnan (fostret) skall rekommenderas uppföljning/vård/förlossning på annat sjukhus. FME samordnar därefter med obstetriker på hemorten som i sin tur kontaktar hemortens barnkardiolog.

Remittering till annat sjukhus

Vidare remittering till annat sjukhus (i första hand Lund) kan bli aktuellt om fostret lider av sådan typ av hjärtmissbildning att kirurgisk intervention är nödvändig i anslutning till förlossning.

Denna kontakt tas av FME alt barnkardiolog på Klin Fys i Linköping.

Hemortssjukhuset informeras.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Agneta Werner
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

 

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion