Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Infertilitetsutredning

Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan i c:a 30 %, hos mannen i c:a 30 % och hos båda i c:a 30 % av fallen. Hos 10-20 % kan dock utredningen inte ge någon förklaring till barnlösheten.

 • Paret ska ha ett stabilt varaktigt förhållande i minst två år och vara sammanboende, bosatta och folkbokförda i regionen
 • Utredning påbörjas efter minst ett års graviditetsförsök och planeras individuellt för varje par
 • Utredningen kan startas tidigare:
  • om kvinnan har fyllt 36 år eller partnern fyllt 53 år
  • om det anamnestiskt föreligger en sannolik infertilitetsorsak
 • Utredning på kvinna startas inte om hon fyllt 40 år
 • Utredning på man startas inte om han fyllt 55 år
 • Både kvinnan och mannen/partnern förväntas medverka i en utredning
 • Rökning hos kvinnan är en starkt bidragande faktor till barnlöshet och även till missfall och därför ska man vid första anamnesupptagning motivera rökstopp
 • Kvinnan skall vara rökfri vid remiss till RMC då rökning kan bidra till minskad chans till lyckat utfall vid assisterad befruktning och ökad missfallsrisk efter assisterad befruktning
 • Fetma utgör inte sällan anovulationsproblematik och är ett medicinskt hinder såväl innan som vid graviditet och förlossning samt vid hormonbehandling inför assisterad befruktning. Därför är det önskvärt att kvinnans BMI inte överstiger 30 vid start av utredningen
 • För remiss till RMC inför assisterad befruktning krävs att BMI inte överstiger 30 hos kvinnan som skall behandlas

Par som inte ska utredas

 • Par där bara ena partnern ställer upp
 • Par där den ena eller båda inte uppfyller åldersgränserna
 • Par där någon eller båda har allvarlig eller livshotande sjukdom
 • Par som har två eller fler gemensamma barn
 • Ensamstående kvinnor
 • Ensamstående män

Par som inte ska behandlas

 • Par där bara ena partnern ställer upp
 • Par där den ena eller båda inte uppfyller åldersgränserna
 • Par där någon eller båda har allvarlig eller livshotande sjukdom
 • Par som indikerar problem i relationen där det inte föreligger en stabil relation
 • Par där utredningen påvisat eller att det framkommit uppgifter om missbruk, kriminalitet eller där det finns svåra psykiska problem så svåra att man inte kan arbeta/söka arbete/studera
 • Par med sociala problem
 • Ensamstående kvinnor
 • Ensamstående män eller manligt homosexuellt par
 • Om det råder tveksamheter kan utredning kompletteras med bedömning av läkare i annan berörd specialitet, psykolog, kurator eller beteendevetare

Dokumentation

Kvinnan och mannen/ partnern ska ha separata journaler.

I kvinnans respektive mannens journal noteras partnerns namn och personnummer dvs: NN söker tillsammans med XXXXXX-0000

Utredning

Mannen

Spermaprov analyseras bl.a. beträffande spermiernas antal, koncentration och rörlighet. Spermaprov lämnas en gång om provet är normalt. Avvikande prover/azoospermi kontrolleras om och tidigast 2 månader efter första provet, eftersom sperman kan variera och vara tillfälligt nedsatt.

Om utredningen visar manlig faktor (azoospermi/grav oligoastenzoospermi) skickas remiss till RMC efter utredning för ställningstagande till testikelbiopsi alternativ spermadonationsbehandling.

Remissen bedöms av medicinskt ledningsansvarig läkare på RMC.

Remissen bedöms som komplett när den innehåller:

 • Adekvat information om paret och i övrigt uppfyllda kriterier för assisterad befruktning samt

 • Svar på följande utredning/prover:

  • Spermaprover (2 prover med 2 månaders intervall)

  • Hormonprover: FSH, LH, Testosteron, Prolaktin och TS

  • Blodkromosom analys

  • Undersökning av testiklar, storlek, konsistens och ev ultraljud

Kvinnan

Bedömning av ägglossning kan ske med hjälp av uppgift om intervall mellan menstruationerna samt ultraljudsundersökning och blodprov – Progesteron i serum tas 7 dagar före förväntad mens vid en regelbunden cykel eller sju dagar efter LH stegring där kvinnan själv kontroller med LH stickor från CD 11-18 om mensen är 23-30 dagar.

RMC rekommenderar LH stickan Clear Blue som köps på apotek eller på nätet.

Om kvinnan har regelbundna menstruationer räcker det att hon kontrollerar med LH stickor under två cykler för att själv kunna föra dagbok när hon förväntas ha ovulation.

Vid glesa eller uteblivna menstruationer är inte lönt att försöka kontrollera LH utslag i urin eller ta S-Progesteron utan då analyseras andra reproduktionshormoner (se Blodprover som tas vid utredning).

Vaginal ultraljudsundersökning görs för bedömning av livmodern och äggstockarna.

Man kan mäta livmoderslemhinnans tjocklek, uteruskavitet, myom, septum, polyp eller onormal anatomi av uterus. Stora intramurala myom > 4 cm och alltid intrakavitära myom kan utgöra hinder för graviditet och skall behandlas. Även polyper i kaviteten utgör hinder för inplantationsmöjlighet och skall tas bort med den metod som finns tillgänglig på kliniken.

Äggstockarna skall bedömas avseende antal antralfolliklar, sk AFC, storlek och cystor/tumörer.

Undersökning av uteruskavitet och/eller passage genom äggledarna ska göras med

 • ultraljudsundersökning (HSSG- Hydrosaplingosonografi)

  • med kontrast ExEm Foam

  • med koksalt (koksalt + luft)

 • laparaskopi

  • vid endometrios misstanke

  • vid tveksam eller ingen passage genom äggledarna vid HSS

  • vid oklara förändringar som ses med vaginalt ultraljud eller vid höga CA-125 värden

Blodprover som tas vid basal infertilitetsutredning:

 • S-progesteron tas 7 dagar före väntad menstruation (cd 21 vid 28 dagars menscykel). Numera rekommenderas i första hand att patienten kontrollerar om hon har ägglossning med LH stickor i morgonurin, se ovan
 • TSH samt FSH och LH cd 3-5 tas alltid.
 • TSH ska vara ≤ 2,5 mU/L innan graviditet planeras.
 • S- AMH tas direkt om kvinnan är >35 år eller om ultraljudsundersökning visar färre än fem antralfolliklar på varje äggstock
 • Vid oligo/ amenorré tas: FSH, LH, E-2, prolaktin oavsett cykeldag
 • Vid menopausala FSH/ LH värden hos kvinnan < 35 år tas blodkromosom analys
 • Vid utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor (och barn) tas s-Androstendion dock alltid tillsammans med S-Testosteron, S-SHBG och S-DHEAS.
 • S-AMH skall alltid vara taget oavsett kvinnans ålder när remiss skickas till RMC för assisterad befruktning, samt HIV, HbsAg, anti-HBc, HCV, HTLV I+II, syfilis på både kvinnan och mannen.
 • Rubella immunitet kontrolleras på kvinnan. Om immunitet saknas rekommenderas vaccination innan planerad graviditeten. Graviditet rekommenderas tidigast 1 månad efter vaccination.

Efter utredningen görs en sammanfattning och bedömning av orsaken/orsakerna till infertiliteten. Därefter planeras behandlingen.

De vanligaste orsakerna och behandlingarna vid infertilitet är:

Orsak

Behandling

Spermafaktor

IVF, ICSI eller AID (insemination med donerade spermier).

Anovulation

Hormonstimulering ev. IVF

Tubarfaktor

IVF

Endometrios

Hormonstimulering, makeinsemination (AIH), IVF

Ovariell faktor

Hormonstimulering, äggdonation

Oförklarad

Hormonstimulering, AIH, IVF

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Agneta Werner
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion