Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

IVF-behandling

Grundkrav

Samtliga grundkrav ska uppfyllas:

 1. Paret lever i en stabil, varaktig relation och båda är folkbokförda på samma adress i regionen.
 2. Alla par ska innan behandling startar komma till RMC för ett samtal.
 3. Den aktuella kvinnans hälsa och/eller liv får inte riskeras av en graviditet eller förlossning.
 4. Paret ska ha genomgått sedvanlig barnlöshetsutredning.
 5. Om infertiliteten är oförklarad, bör paret ha 2 års infertilitet bakom sig eller haft en lämplig avvaktan i syfte att utröna möjligheten till spontan graviditet.
 6. Kvinnans ålder ska vara under 40 år vid varje behandlingstillfälle. Detta gäller alltså även vid en eventuell andra eller tredje behandling. Med behandlingstillfälle menas start av medicinering. Åldersgränsen gäller alla typer av behandlingar, d.v.s. även spermiedonation och äggdonation.
 7. Paret har inga gemensamma barn. Detta gäller såväl biologiska som adopterade barn.
 8. Ingen part i paret får vara steriliserad.
 9. Barnlöshetsutredning får inte ha påvisat att någon medicinsk, psykologisk och/eller social kontraindikation mot graviditet och föräldraskap bedöms föreligga.
 10. Kvinnans BMI ska vara under 30.
 11. Kvinnans AMH värde ska vara över 0,2.
 12. Mannens ålder ska vara under 56 år.

Assisterad befruktning vid HIV, HTLV I/II, hepatit B/C och syfilis sker enligt rekommendation från svensk Förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), 2005-01-05.

Behandling

Den offentligt finansierade vården erbjuder:

 • 3 subventionerade IVF-behandlingar med ägguttag. Behandlingen ska vara medicinskt motiverad genom att förutsättningar finns för att behandlingen resulterar i en rimlig graviditetsfrekvens (> 10 %, AMH> 0,2). Om sådana förutsättningar inte finns, bör möjlighet till alternativ behandling erbjudas.
 • Maximalt kan 3 återföranden med färska befruktade ägg ges.
 • Eventuell överföring med frysta embryon räknas inte in i antalet behandlingar så länge som graviditet och barn inte har erhållits.
 • Eventuella nedfrysta embryon måste användas innan ny färsk behandling startas.
 • Nedfrysta embryon får användas till det datum då tiden för frysförvaring går ut.

Spermadonationsbehandling

Förutom grundkraven för offentligt finansierad IVF behandling gäller:

 • 6 inseminationer varav de 4 sista kan bytas ut mot IVF behandling med donerade spermier (2 inseminationer = 1 d-IVF).
 • Vid äggledarskada kan 3 IVF-behandlingar med donerade spermier erbjudas.
 • Eventuell överföring med frysta befruktade ägg inräknas inte i antalet behandlingar så länge tidigare behandlingar inte resulterat i barn.

Syskonbehandling

Ingen offentligt finansierad syskonbehandling ges. Om paret har frysta embryon från tidigare behandlingar kan dessa endast ges genom egenfinansiering.

Syskonbehandling genom donatorinsemination eller ny IVF kan endast ges genom egenfinansiering och om det finns spermier från samma donator som vid föregående behandling.

Par som genomgått landstingsfinansierad assisterad befruktning utanför sydöstra sjukvårdsregionen med minst tre färska IVF behandlingar enligt ovan, erbjuds inte ytterligare behandling med offentlig finansiering.

Äggdonation

Vilka kvinnor kan få behandling med donerade ägg?

 • Kvinnor med äggstockar som har slutat fungera (för tidigt klimakterium), genetiska orsaker eller vars äggstockar opererats bort på grund av ex. cystor eller tumörer.
 • Kvinnor där äggstocksfunktionen har upphört p.g.a. cellgifter eller strålbehandling.
 • Kvinnor som av ärftliga skäl inte bör bli gravida med egna ägg.
 • Kvinnor som har en kraftigt nedsatt äggstocksfunktion eller har en äggfaktor upptäckt i samband med IVF-behandling.

Förutom grundkraven för offentligt finansierad IVF-behandling gäller följande vid behandling med äggdonation:

 • Maximalt kan 3 behandlingar med färska donerade ägg ges.
 • Eventuella tidigare offentligt finansierade IVF-behandlingar inkluderas i detta antal så att maximalt 3 återföranden med egna eller donerade ägg kan erhållas.
 • Ingen offentligt finansierad syskonbehandling kan ges. Om paret har frysta embryon från tidigare behandlingar kan dessa endast ges genom egenfinansiering.

Assisterad befruktning mot regionala taxan vid RMC

Endera av följande villkor ska uppfyllas:

 1. Par som uppfyller villkor ovan och genomgått de behandlingar som landstingen finansierar.
 2. Par som har barn tillsammans och uppfyller villkoren ovan utom punkt 7.
 3. Par som har mer än 10 % chans att bli gravida med hjälp av assisterad befruktning och uppfyller villkoren 1, 3 och 9.

Vilka par utesluts från att få assisterad befruktning även mot regionala taxan?

 1. Par som saknar indikation för behandling d.v.s. inte blir hjälpta med sin barnlöshet av assisterad befruktning eller har bättre chanser till graviditet på naturlig väg.
 2. Par som har mycket liten chans (< 10 %) att lyckas med behandling.
 3. Par som har medicinsk kontraindikation mot behandling eller mot graviditet.
 4. Par som bedömts ha små möjligheter att klara av ett föräldraskap, ex grav psykisk sjukdom, grov kriminalitet, pågående missbruk, missbruk inom de närmaste två åren.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Agneta Werner
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion