Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Riskbedömning vid förlossning

En aktiv riskbedömning vid ankomst till förlossningen medför att kvinnan får vård på rätt nivå.

Riskbedömningen grundas på anamnes och ankomststatus och ska dokumenteras under sökordet riskbedömning förlossning i Obstetrix.

Ankomststatus bör omfatta:

 • CTG – intagningstest under 20 minuter eller tills kurva erhålls som är bedömbar enligt nationell CTG-klassificering
 • Kontroll av kvinnans puls, blodtryck och vid vattenavgång temperatur
 • Vikt
 • Urinprov med kontroll av protein
 • Yttre palpation för att fastställa läge och föregående fosterdel
 • Vaginalundersökning vid behov
 • Konfirmation av eventuell förlossningsplan

Riskbedömning ska ske kontinuerligt under förlossningen och dokumenteras i journal minst en gång per arbetspass. Vid tecken på komplikation/avvikelse ska barnmorskan fatta beslut om vidare handläggning vid behov i samråd med koordinator (om sådan finns) och läkare.

Lågriskpatienter - GRÖN

Okomplicerad graviditet

 • Graviditetsvecka 37+0 – 41+6
 • Enkelbörd
 • Huvudbjudning
 • Spontan värkstart
 • Vattenavgång med klart fostervatten som startar med spontana värkar
 • Normal CTG, grönt, enligt CTG klassificeringssystemet
 • Blodtryck <140/90
 • Ingen känd sjukdom eller komplikation hos kvinnan eller fostret som kan påverka förlossningsförloppet

Efterskötning

Latensfas

Medelriskpatient – GUL

Kriterier för låg risk ej uppfyllda

Komplicerad obstetrisk anamnes

Tidigare:

 • IUFD
 • Lättare preeclampsi, även postpartum
 • Placentaretention
 • Postpartumblödning >1500ml
 • Sectio
 • Sfinkterskada
 • Skulderdystoci

Komplicerad graviditet

 • Aurorapatient/Psykiatrisk anamnes i vissa fall
 • Blodsmitta
 • BMI >30 (vid inskrivning på mödravård)
 • Drog eller alkoholmissbruk
 • Duplex
 • GBS–kolonisering
 • Hotande prematurbörd
 • Immunisering
 • Induktion
 • Placenta previa
 • Poly/oligohydramnios
 • Preeclampsi
 • Sjukdom hos patient t.ex. diabetes, epliepsi
 • Sätesbjudning
 • Tillväxthämning
 • Överburenhet

Vid ankomst eller under pågående förlossning

 • Avvikande CTG
 • Feber hos mor
 • Fetal malposition
 • Hb <90g/l
 • IUFD samt avbrytande i sen graviditet
 • Kraftigt mekoniumfärgat fostervatten
 • Långdraget förlossningsförlopp
 • Långvarig vattenavgång >18 timmar
 • Minskade fosterrörelser
 • Mångpara >4
 • Vaginal blödning (ej teckningsblödning)
 • Äldre förstföderska >40 år

Högriskpatient - RÖD

 • Flera komplicerade obstetriska faktorer i tidigare eller aktuell graviditet
 • Svårt sjuka patienter t.ex. svår preeclampsi, HELLP, hjärtfel

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen fastställda av verksamhetscheferna för kvinnoklinikerna.

Kontakt

Ninnie Borendal Wodlin och Agneta Werner
Universitetsjukhuset i Linköping

Regionalt medicinskt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion