Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vårdpreventivt arbete är viktigare än någonsin.

I samband med COVID-19 är kvalitetsregistrens roll viktigare än någonsin. Covid-19 medför längre vårdtider med risk för ökade vårdskador hos våra äldre. Registerdata ger möjlighet till att följa förebyggande insatser, utvärderingar och kvalitetsförbättringar. På sikt kan detta rädda liv.Äldre par på promenad

Äldre löper större risk att drabbas av vårdskada. Senior alert inkluderar fem områden som tydligt hänger samman med ökad risk för vårdskada. Dessa är; trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion. Problem med munhälsa reducerar kostintag, vilket ökar ofrivillig viktminskning och accelererad risk för fall. Personer som blir sängliggandes en längre tid ökar risken för trycksår med ökat lidande för individen. Tidiga vårdinsatser förebygger lidande för individen och underlättar vårdprocesser för personal. Långa vårdtider som pandemin medför ökar risken avsevärt.

Senior alert fungerar som stöd i arbetet med förebyggande insatser oavsett kommunal eller regional verksamhet. Förebyggande insatser för våra äldre är om nu ännu viktigare och arbetet minskar onödigt lidande som vårdskador medför.

Enligt Socialstyrelsen är det förebyggande arbetet centralt för att skapa en säker vård. Varje år drabbas ca 100 000 personer av vårdskada vilket, förutom allt lidande, beräknas kosta ca 8 miljarder kronor per år.  Vi rekommenderar Socialstyrelsens kunskapsstöd för Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre för ytterligare stöd till hur arbetet kan anpassas för personer med demenssjukdom och Covid-19.

Läs om förebyggande insatser kopplat till våra fem riskområden nedan:

 

Läs mer om förebyggande insatser i Senior alerts Kunskapsbank. Och kontakta oss gärna för andra frågor via senioralert@rjl.se

Rapporter med koppling till Covid-19

SKR - Fakta om äldreomsorgen i ljust av Coronapandemin

Uppdaterad: 2021-05-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion