Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Dyslipidemi riskvärdering

Patientens sammantagna absoluta ASCVD-risk styr om lipidsänkande behandling bör ges, vad som bör ingå i behandlingen och vilka mål man bör sikta mot. Att behandla lipiderna innebär att behandla risk! De flesta patienter som får lipidsänkande behandling har ingen dyslipidemi, men behandlas p.g.a. deras höga hjärt-kärlrisk. Ibland finns indikation för att behandla lipiderna även om hjärt-kärlrisken är låg.

Detta gäller vid allvarlig hypertriglyceridemi (HTG), där behandlingen på kort sikt främst syftar till att reducera risken för akut pankreatit.

Inför varje ställningstagande till lipidsänkande behandling behöver vi således värdera patientens absoluta ASCVD-risk. I European Society of Cardiology (ESCs) rekommendationer från 2019 används fyra risknivåer: låg, måttlig, hög och mycket hög.

För att värdera ASCVD-risk i en primärpreventiv situation kan man i allmänhet använda SCORE-instrumentet (v.g. se nedan). Genom att lägga in ålder, kön, status för rökning, systoliskt blodtryck (SBT) och TC i SCORE erhålls en siffra som anger absolut risk (i procent) att dö i ASCVD inom 10 år.

Individer som har diabetes mellitus, kronisk njurfunktionsnedsättning (eGFR <60 ml/min/1,73 m2), ärftlig lipidrubbning eller kraftig förhöjning av enskild riskfaktor (t.ex. SBT >180 mmHg, DBT >110 mmHG eller LDLC ≥5 mmol/l) har per definition en måttlig, hög eller mycket hög risk (v.g. se nedan) och här ska inte SCORE användas. Detta gäller också vid etablerad ASCVD (sekundär prevention), då risken alltid är mycket hög.

Mer information

Detta är en fördjupning till Dyslipidemi

Uppdaterad: 2021-05-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv