Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Din vård

Medicinklinikerna i Region Jönköpings län bildar nätverk för att tillsammans omdesigna det patientnära vårdarbetet.

Framtidens vårdmodell - Patientnärmre vård - Hur gör man?Patientnärmre vård – en självklarhet, men inte alltid lika lätt att få till i praktiken.

Patientnärmre vård innebär att få mer tid för och tillsammans med patienterna. Det är ett arbetssätt som skapar förutsättningar för att lyhört kunna fånga patienternas verkliga behov och tillgodose dessa på bästa sätt.

Lagarbete – tillsammans är nyckelord. Vi är många vårdkategorier som möts i samverkan med patienten. Detta ställer krav på samsyn, gemensamma värderingar, information och resultatuppföljning med mera.

Hur bryter vi gamla inkörda vanor och formar nya arbetssätt utifrån de förutsättningar vi idag har och hur planerar vi för att designa för framtiden? Detta är utgångsfrågan i nätverket Din vård som de tre medicinklinikerna i Region Jönköpings län bildat 2005 för att tillsammans öka sin medvetenhet om behov av förändrade arbetssätt, tester i vardagsarbetet, erfarenhetsutbyte, inspiration och möjlighet att sprida nyvunna kunskaper vidare.

Hur går det till?
Tvärprofessionella team från Värnamo, Jönköping och Eksjös medicinkliniker träffas cirka fyra gånger om året. Mötesplatsen är roterande mellan sjukvårdsområdena och nätverksträffen brukar förenas med något studiebesök i verksamheten. I övrigt är stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan teamen, hur tester har fungerat på hemmaplan, möjligheter och svårigheter.

Områden som mätningar och tester fokuserat på hittills har varit:

  • Mätningar patientnära tid.
  • Ronden, dels mätningar av patientnöjdhet men också starttid och genomförandetid.
  • Etiska rådets utvärderingsenkät har testats och nya rondformer börjar växa fram med möjlighet för patienten att förflytta sig till ett rum där han/hon träffar vårdlaget och där information om provtagningsvärde med mera visas på storbild. Detta skapar förutsättningar för en djupare delaktighet.
  • Mätningar kopplat till inläggningar på andra enheter och tester till förändrade rutiner har skapats.
  • Telefonmätningar.
  • Strul.
  • Resultattavlor testas för att medvetandegöra och synliggöra prestationer.
  • Information om hur patienterna tar till sig information, tester har gjorts med nya informationssätt.
  • Tester för att ändra i den fysiska miljön pågår för att skapa förutsättningar för att fysiskt vara närmare patientsalarna.

För att inspireras och träna oss i att ta på oss nya "linser" bjöd vi in Marianne Inde till en nätverksträff. Marianne Inde är sjuksköterska och verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Värmland. Hon har utvecklat idén med patientnärmre vård efter ett besök vid Henry Ford Hospital i Detroit, USA i slutet av 1990–talet. Från kirurgavdelning 6 på Centralsjukhuset i Karlstad har vårdmodellen sedan spridit sig över landet. Marianne har också skrivit boken ”Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård. Hur gör man?” som vi i nätverket läst och diskuterat. Läs gärna mer om patientnärmre vård på www.liv.se/pnv (nytt fönster)

För ytterligare inspiration har vi också genomfört studiebesök i Borås där de också arbetat aktivt med patientnärmre vård. På medicinklinikerna i Jönköpings län ser man nu över sina arbetssätt och kommer att göra praktiska förändringar för att testa "moduler" som byggs upp utanför patientsalarna. I samband med ombyggnad har planering skett för att skapa förutsättningar för detta arbetssätt.

Vi har också samverkat med Path Rutherford, Institute for Healthcare Improvement (IHI) som leder flera team i USA, enligt samma inriktning, under namnet TCAB, transforming care at bedside. Patienter har bland annat medverkat vid ett nätverkstillfälle i Din vård.
Information om detta arbete har spridits vid olika konferenser, bland annat Utvecklingskraft plus.rjl.se/utvecklingskraft (nytt fönster) där teamen från Region Jönköpings län medverkade.

Vem står bakom förbättringsarbetet?
Styrgruppen för förbättringsarbetet är medicinska programgruppen med verksamhetscheferna för de tre sjukvårdsområdena.

Teamen koordineras av lokala vårdutvecklare: Katarina Ekberg, Värnamo, Dan Malm och Henrik Hjortsjö, Jönköping, Christina Larsson, Eksjö.

Kontakt

Metod

Tidsmätningsmallar för läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor

Införande av förbättringsidéer

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion