Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård område 1Område 1. Tidigt upptäcka svårt sjuk - och agera
Vuxen

 

 

  Vitala parametrar består av: Blodtryck, andningsfrekvens, saturation och puls.Det är viktigt att tidigt upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera, innan tillståndet hinner förvärras och bli livshotande.
För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov. I riktlinjerna ska även ingå kriterier för när man ska kontakta ansvarig läkare och konsultera IVA-kompetens.
Vitala parametrar ingår även som bas i mer komplexa system som vissa vårdenheter använder. På landstingets akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system) och på vissa vårdavdelningar används MEWS (Modified early warning scor


 

Uppdaterad: 2019-10-21
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion