Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Vårdprevention - fall

Riktlinje

Riktlinje vårdprevention - se startsidan pusselbit 9
- innehåller avsnitt om den vårdpreventiva processen: riskbedömning, vårdpreventiva åtgärder, händelser, uppföljning och överrapportering.

Definition av fallhändelse

En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller ej. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol.

Definitionen hämtad från Vårdhandboken

Varför är det viktigt att arbeta med fallprevention?

I Sverige vårdas cirka 48 000 personer per år på sjukhus på grund av fall. Årligen inträffar 18 000 höftfrakturer i Sverige och 1500 personer >65 år dör på grund av fall. Äldre personer som vistas på sjukhus eller bor i särskilda boenden löper flera gånger högre risk att falla än äldre i ordinärt boende.

Akuta sjukdomar kan vara en utlösande faktor för ett fall. Vid var fjärde fallhändelse diagnostiseras en akut sjukdom, ofta en infektion. Dessutom är biverkningar av läkemedel en utlösande fallriskfaktor. Det finns också forskning som tyder på att män som har en demenssjukdom och som går med
gånghjälpmedel löper betydligt högre risk att falla än kvinnor i samma situation.

I Sverige rapporteras att mellan vart fjärde och vartannat fall resulterar i någon form av skada: i 3-10 procent av alla fall orsakas en fraktur, och i 1-6 procent en höftfraktur. Sju procent av alla höftfrakturer drabbar patienter som redan är inskrivna på sjukhus.

De direkta kostnaderna för landsting och kommuner för fall bland äldre personer uppskattas till cirka 6 miljarder kronor.

Läs mer om varför fallpreventivt arbete är viktigt

Fallriskbedömning

Fallriskbedömning - beskrivning och metoder (pdf)

Fördjupning av riktlinjen - fall:

Patientinformation

Tillbaka till startsidan

Kontakt

för vårdprevention

Höglandet: Annika Fransson, annika.a.fransson@rjl.se

Ryhov: Anette Abrahamsson, anette.abrahamsson@rjl.se

Värnamo:Dzenata Brandic,

Arbetsgrupp fall

Matilda Stjärnebring, Fysioterapeut Länssjukhuset Ryhov

Maria Sträng. Arbetsterapeut Höglandssjukhuset Eksjö

Kerstin Park Gunnarsson, Fysioterapeut Värnamo sjukhus

Eva Timén, Folkhälsoutvecklare Sektion folkhälsa Region Jönköpings län

 

 

Läs mer

Uppdaterad: 2018-11-08
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion