Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Beskrivning av åtgärderna

Iaktta korrekt indikation

Skriftliga riktlinjer beträffande korrekt indikation för CVK ska finnas och efterlevas. (När det i texten står central venkateter (CVK) avses även andra former av centrala venösa infarter.)

Tidpunkt och indikation för inläggning av CVK ska dokumenteras i patientens journal.

Strikta indikationer ska alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna; eftersträva perifera hellre än centrala infarter. Kanylen/katetern ska datummärkas. 1,2

Använd steril inläggningsteknik

Inläggning av CVK är ett operativt ingrepp. Flera studier visar lägre infektionsfrekvens när steril teknik tillämpas. Vid inläggning av CVK ska operatör och assistent utföra preoperativ handdesinfektion. Operatören ska ha sterila handskar, steril operationsrock, operations-mössa och munskydd. Huden runt insticksstället ska desinfekteras noggrant med klorhexidinsprit 5 mg/ml. Inverkningstiden bör vara en halv till två minuter och alkoholen ska avdunsta före punktionen. Patienten ska täckas med ett stort sterilt operationslakan. Medhjälpare vid uppackning ska tillämpa basala hygienrutiner och klädregler. 2-5

Inspektera CVK och instickställe dagligen

Skriftliga riktlinjer för daglig skötsel av CVK ska finnas och följas. Endast personal med lämplig utbildning får hantera CVK. Basala hygienrutiner ska alltid följas. Inspekton och skötsel av katetern ska dokumenteras. Frekvent manipulation av kranar och proppar på katetern ökar risken för CVK relaterade infektioner.1-2

Uppdatera behovet dagligen

Behovet av CVK ska normalt omprövas dagligen hos varje enskild patient. CVK:n kan sitta kvar utan att den används. Det kan vara ett rent förbiseende alternativt att den bedöms kan komma att behövas senare. Infektionsrisken ökar med antalet CVK dygn. 1,2,6

Ställ korrekt diagnos av kateterrelaterad infektion

För att diagnostisera CVK orsakad infektion tas blododling samtidigt från CVK katetern- helst ur kateterns alla kanaler- och från perifer ven. Om blododlingen från CVK katetern blir positiv med samma mikroorgansim minst 120 minuter före blododlingen tagen genom den perifera venen, talar det starkt för att en CVK relaterad infektion föreligger. Behovet av att ta bort alternativt byta CVK katetern får då övervägas. Om blododling från CVK och perifer ven blir positiva samtidigt kan orsaken vara en annan. Genom att beräkna tiden till positivt utfall blir diagnosen säkrare än en blododling utan tillväxthastighet.

Det är inte alltid det går att ta perifera blododlingar och fynden i blododlingarna påverkas av flera andra faktorer som antibiotika, tid från provtagning till odling , intermittent bakteriemi etc. Därför används även diagnosen CVK-relaterad sepsis eller trolig CVK-relaterad blodburen infektion. Denna diagnos kräver att odling tas från CVK-spetsen, en så kallad spetsodling, och att patienten inte har någon annan uppenbar förkalring till sina infektions-symtom. Alla odlingar måste tas enligt anvisningar från det lokala mikrobiologiska laboratoriet. 7

Definition av CVK relaterad infektion

CVK-relaterad blodburen infektion 2, 8

  • Samma mikroorgansim funnen i perifer blododling som på CVK-spets eller blododling tagen ur CVK
  • Symtom på systeminflammation (exempelvis feber, frossa eller lågt blodtryck
  • Ingen annan förklaring till symtom

CVK-relaterad sepsis eller trolig blodburen infektion 2, 8

  • Positiv odling på kateterspets oavsett fynd i blododling
  • Symtom på systeminflammation (ex feber, frossa eller hypotension)
  • Ingen annan förklaring till symtom

Lokal CVK-infektion 2, 8

  • Tecken på lokal inflammation (rodnad, svullnad eller var) i huden runt kateterns insticksställe

Område 4 Förebygg infektioner vid centrala venösa infarter

 

 

 

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion