Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Beskrivning av åtgärderna

 

Basala hygienrutiner (barriärvård och handhygien)
Se Vårdhygieniska riktlinjer (Länk till regionens intranät), framtagna av enheten för Smittskydd och vårdhygien .

Höjning av sängens huvudända mellan 30 och 40 grader
Patienter med respiratorvård ska alltid ha höjd huvudända om möjligt, för att minska regurgitationsrisken. Patienten ska regelbundet vändas för att motverka atelektaser.

Daglig ”väckning”
Rutinen kräver att arbetssätten för sedering/smärtlindring ses över. Överanvändning av sederande och smärtlindrande läkemedel ökar risken för lunginflammation, bland annat på grund av regurgitationsrisken.
Se Arbetsbeskrivningar för Sedering av vuxna och Sedering av Barn på IVA/Ryhov:

Sedering av barn på IVA (länk till regionens intranät)

Sedering av vuxna på IVA (länk till regionens intranät)

Bilaga 1  till sedering vuxna (länk till regionens intranät)

Bilaga 2 till sedering vuxna (länk till regionens intranät)

Vid uppväckningsförsöken måste det finnas tillräckligt med personal, för att motverka att patienten drar ut slangar eller på annat sätt skadar sig.

Klorhexidin dental två gånger dagligen
Noggrann munvård med klorhexidin minskar risken för lunginflammation hos patienter i respirator. Alla patienter som har mekanisk ventilation eller riskerar detta ska därför få Klorhexidin dental två gånger per dag. Använd endast Zendium tandkräm (eftersom vanlig tandkräm inaktiverar klorhexidinet). Klorhexidinsköljning av munnen efter akut intubation om patientens tillstånd tillåter och inför urkuffning av trakealtub och trakealkanyl.

 

Adekvat diagnostik, behandling och uppföljning


Diagnostik
Lunginflammation vid respiratorvård (ventilatorassocierad pneumoni, VAP) är en så kallad nosokomial infektion. Det är en infektion som drabbar patienten efter minst 72 timmars respiratorbehandling.

En nosokomial infektion fastställs när minst två av kriterierna för SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) uppfylls.
Kriterierna är:
- feber >38 o eller <36 o
- hjärtfrekvens >90/min
- andningsfrekvens >20/min eller pCO2<4.3 kPa
- B-LBK <4 x 109 eller >12 X 109/1 eller >10 % omogna former

 

För VAP-diagnos krävs följande villkor:

- SIRS och purulent sekret eller nytillkomna lunginfiltrat

- positiv odling via bronchoscop med slutet borstprov eller bronchsköljvätska


För beskrivning av bronchsköljvätskeprov samt slutet borstprov, se Arbetsbeskrivning för diagnostik och registrering av nosokomiala infektioner på IVA: Nosokomiala infektioner (länk till regionens intranät)

För att åstadkomma korrekt mikrobiologisk diagnostik vid intensivvårdskrävande pneumoni se arbetsbeskrivning för Pneumoni, mikrobiologisk provtagningsanvisning (regionens intranät)

Behandling
Antibiotika sätts oftast in utan att det finns någon känd mikroorganism. Därför ska odling tas först och empirisk behandling ges. Efter odlingssvar justeras eventuellt antibiotika. Den totala behandlingstiden bör vara åtta dagar. För att rätt antibiotika ska kunna ges, krävs kunskap om vilka mikroorganismer som är aktuella på den egna enheten. Policy för empirisk behandling bör utformas i samråd mellan intensivvårdsläkare, infektionsläkare och mikrobiolog.

Uppföljning
En kontinuerlig uppföljning är av största vikt, för att se till att ordinerade rutiner följs och att rätt behandling ges. För VAP gäller framför allt uppföljning av profylaktiska rutiner, VAP-incidens, mikrobiologi och resistensmönster.

 

Område 6: Förebygga lunginflammation vid respiratorvård

 

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion