Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Remisser

Mikrobiologi  Klinisk kemi  Patologi

ROS-beställning

Var noga med att ange rätt beställande enhet.
Fyll i samtliga frågeställningar så noga som möjligt. Sätt provtagningsunderlaget rakt på röret för att underlätta scanning av streckkod.

Pappersremiss

Remisserna rekvireras från Länsförsörjningen, Ryhov, Jönköping, telefon 010-242 11 65.
Pappersremisser 1 - 5 med färgad kant är anpassade för automatisk inregistrering.
För samtliga pappesremisser gäller följande:
I den mån det är möjligt ska streckkod för såväl personnummer som ansvarskod användas.
Fyll i fullständig vårdadress med sexsiffrigt kundnummer och fullständig patientidentitet. Ange ansvarig läkare och i förekommande fall anamnes/frågeställning.
Om beställande enhet saknar kundnummer, var noga med att ange korrekt och fullständig adress.

Ange alltid provtagningsdatum och klockslag (det senare gäller främst för prover till klinisk kemi).
Märk rör med medföljande klisteretiketter. Remiss utan klisteretikett - använd uppstämplad namnetikett alternativt patientetikett från RoS.
I de fall där annan remiss krävs, finns information under respektive analys i provtagningshandboken.
Beställaren rekvirerar själv specialremisser.
OBS! Pappersremisser får ej vikas!

Mikrobiologi

Länsförsörjningens artikelnummer: 91161101
För maximalt utbyte av provtagningen: ange insjukningsdag, pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling, relevanta kliniska data samt frågeställning.
Beskriv provmaterial och provlokalisation.
Skriv önskad analys på provetikett.

Flera analyser kan beställas på samma remiss. Beställningen får dock inte vara så komplicerad, att det blir svårt att avgöra vilket prov som hör till vilken beställning. Använd i så fall flera remisser.

Gruppremiss

För epidemiologiska undersökningar och omfattande vårdhygieniska utredningar används  "Samlingsremiss för vårdhygieniska undersökningar (pdf. öppnas i nytt fönster)".
Beställ ett prov per rad och använd helst bara varannan rad.

Klinisk kemi

Koppling mellan etikett och remiss
Etiketten på remissen är märkt med samma sifferkombination som remissen, men avslutas med två bokstäver. Dessa två bokstäver hänvisar till vilka analyser som ska utföras. Det är därmed viktigt att det är samma två bokstäver på etiketten på provröret som det är skrivet i den "box" på remissen som analysen tillhör. Räcker inte etiketterna med "rätt" bokstäver så använd etiketten längst till höger utan bokstäver som extraetikett.

Allmänt om pappersremisser

  • Remissen får inte vikas eller rullas.
  • Remiss med tillhörande etiketter får endast användas tillsammans.
  • Ett provrör per analys eller inramad analysgrupp.
  • Analyser markerade med * utförs akut dygnet runt.

Markera önskad analys med svart eller blå penna i "ögat" framför analysen. Gjorda markeringar får inte raderas – ta ny remiss istället.

Sätt etiketten i mitten längs med provröret. Etiketten är tillräcklig märkning av provet.
Provröret ska inte märkas med patientidentitet.

Vid akutprov; markera i "ögat" AKUT, ta en röd etikett märkt AKUT och fäst den längt upp på provröret under korken.

Remiss 1

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198301
Används vid beställning av serumanalyser av rutinkaraktär som även kan analyseras akut, koagulationsanalyser, syra/bas-analyser samt lipidstatus och blodstatus med flera.

Remiss 2

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198302
Används vid beställning av analys av proteiner i serum, enstaka spårmetaller, hormoner och HbA1C samt analyser i urin och spinalvätska.

Remiss 3

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198303
Används i huvudsak vid beställning av analys av läkemedel, droger och hormoner i serum.

Remiss 4

Länsförsörjningens artikelnummer: 90198304
Används för beställning av analys av antikroppar mot allergener.

 

Remisser för direkt utskrift:

Remiss Konsult/Allmän

Tas ut via länk (pdf, nytt fönster)
Används för enstaka analyser och till prov som lämnas till laboratoriemedicin för vidare befordran.

Remiss Bristanemiutredning

Används vid utredning av bristanemi i primärvården, Jönköpings län. Kan tas ut via länk (pdf, nytt fönster).

Remiss Iohexolbelastning

Används vid Iohexolbelastning (utförs på provtagningscentralen Jönköping/Eksjö/Värnamo). Kan tas ut via länk (pdf, nytt fönster).

Remiss Terapeutisk venesectio

Används vid kontroll efter terapeutisk venesectio. Kan tas ut via länk (pdf, nytt fönster).

Remisser för spermaundersökningar

Spermaundersökning (pdf, nytt fönster)
Kontroll efter vasectomi (pdf, nytt fönster)
Spermiepreparation (pdf, nytt fönster)
Kan även rekvireras från klinisk kemi, telefon (010-24)2 23 69.

För remittenter inom landstingets regi, finns remisser för direkt utskrift även på intranätet, se länk.

Patologi

Remiss PAD/Cyt till vävnads- och cytologprover.
Remiss cervixcytologi alternativt Gynekologisk cellprovskontroll till cervixcytologiska prover
Remiss obduktion till obduktioner
Dessa remisser kan hämtas på Intranätet, Region Jönköpings län (nytt fönster).

Om det finns både vävnadsprov och cytologprov tagna samtidigt bör dessa åtföljas av separata remisser.

För patientsäkerheten är det mycket viktigt att remissen är korrekt ifylld både vad gäller patientidentitet och anamnes (se avsnitt Anamnes). Även uppgifter om remissinstans (inklusive ansvarskod) och antal avsända burkar/glas/provrör (se avsnitt Kontroll och provinlämning) är nödvändiga. I den mån det är möjligt ska streckkod för såväl personnummer som ansvarskod användas.

Om nödvändiga uppgifter saknas, är otydliga eller överensstämmelse ej råder mellan uppgifter på prov och remiss återsänds dessa för komplettering.

Övrigt

Länk till Rättsmedicinalverkets sida med information och blanketter för provtagning för faderskapsbestämning (till ansvarig läkare)

Remisser till externa laboratorier

HLA-remiss, Linköping

TPMT-remiss, Linköping

Onkogenetik

Samtycke till biobank (pdf, nytt fönster)

Samtycke barn (pdf, nytt fönster)

Samtycke vuxen (pdf, nytt fönster)

Remiss onkogenetik (pdf, nytt fönster) (obs special)

Provtagningshandboken
laboratoriemedicin

Tillbaka till Provtagningshandbokens startsida

 

Uppdaterad: 2019-03-20
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik