Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kvalitetspolicy för laboratoriemedicin

Synen på vad som är god kvalitet förändras i takt med att förutsättningarna för hälso- och sjukvården förändras. Laboratorieservice är en viktig grund för diagnostik och behandling. Våra resurser ska användas på ett sådant sätt att vi tillför sjukvården största möjliga värde.

Förutsättningar och omvärldens krav

Samhällets krav på kvalitet i hälso- och sjukvården uttrycks i Hälso- och sjukvårdslagen:
"Inom Hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, HSL § 31"

Viktiga grunder för laboratoriemedicins kvalitetsarbete

• Vi arbetar för kvalitet i total mening, vilket innebär att all vår verksamhet präglas av hög kvalitet och effektiv resursanvändning.

• Vi arbetar i enlighet med god proffesionell praxis.

• Våra tjänster och produkter ska vara anpassade efter patienters och brukares behov och önskemål.

• Kvalitetsarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten.

• Vi arbetar systematiskt, kontinuerligt och långsiktigt för att förbättra verksamheten.

• Vi arbetar enligt ackrediteringsstandarderna SS-EN ISO 15189 och SS-EN ISO/IEC 17025.

Målsättningar för kvalitetsarbetet

• Beställaren får ett korrekt och tillförlitligt svar på rätt diagnostisk nivå alternativt får rätt blodkomponent i förhållande till patientens och beställarens behov och förväntningar.

• Alla medarbetare är väl insatta, känner sig delaktiga och har tillräckliga förutsättningar för att kunna arbeta enligt kvalitetsmålen.

• Chefer och kvalitetsansvariga har ett särskilt ansvar för att stödja och utveckla kvalitetsarbetet.

• Vi mäter, värderar och reflekterar för att åstadkomma ständiga förbättringar av verksamheten.

• Kontinuerligt tillgodoser vi verksamhetens behov av rätt och tillräcklig kompetens hos våra medarbetare och nyttjar deras kompetens på ett effektivt sätt.

Kontaktperson

Stig Olsson
Kvalitetssamordnare laboratoriemedicin
010-242 23 74

 

Uppdaterad: 2018-09-20
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik