Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Klinisk mikrobiologi

Bild på agarplatta.

Klinisk mikrobiologi vid Länssjukhuset Ryhov är ett länsövergripande laboratorium som svarar för diagnostik av sjukdomar orsakade av bakterier, virus, svampar, parasiter och immunologiska reaktioner. Diagnostiken innefattar:

  • akut diagnos av smittämne
  • utredning av antibiotikakänslighet för adekvat behandling och för övervakning av resistensläget i länet
  • utredningar av kolonisationer av sjukdomsalstrande bakterier hos framför allt infektionskänsliga patienter
  • fastställande av immunitetsstatus hos vissa patientgrupper
  • sjukhushygieniska prover och sterilkontroller.
     

Utöver den diagnostiska och övervakande verksamheten har laboratoriet konsult- och rådgivande funktion i ökande omfattning angående analysval, antibiotikafrågor, resistensläge, behandlingsstrategi, utredningsgång med mera. Laboratoriet utgör dessutom ett stöd för den patientnära mikrobiologiska diagnostiken, såväl vad gäller utbildning som kvalitetssäkring. Inom laboratoriet finns även en mätstation för pollen.

Kontakta klinisk mikrobiologi

Kundtjänst laboratoriemedicin

010–242 20 00

Medicinsk chef
Anna Jonsson Henningsson

Områdeschef
Johanna Rundbäck

Pollenprogrnos för Jönköpings län

Pollenkollen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-04-27
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik