Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Suturtråd. Foto: Fotoform

Käkkirurgiska kliniken

Käkkirurgiska klinikens patientverksamhet är förlagd till Länssjukhuset Ryhov och hus H3. I kliniken ingår käkkirurgi och sjukhustandvård - oral medicin.


Vi diagnostiserar och behandlar inremitterade patienter och patienter som kommer in via sjukhusets akutmottagning med till exempel traumaskador, akuta infektioner eller smärttillstånd i käk- och ansiktsregionen. Vi får cirka 3.800 remisser per år – vilket leder till cirka 11.200 patientbesök  årligen

Käkkirurgi

Behandlingspanorama

Patienterna som remitteras till oss kräver olika typer av käkkirurgisk behandling. De kan ha retinerade tänder, främst visdomständer, cystor och cystaliknande tillstånd, dentofaciala deformiteter, tumörer, smärttillstånd, patologiska tillstånd i käkleden eller förändringar i munhålan, käkarna och omgivande vävnader som tecken på allmänsjukdom. Andra tillstånd som vi behandlar är slemhinnesjukdomar i munhålan, tandförluster som kräver implantatbehandling och defekter i käk– och ansiktsskelett som kräver rekonstruktiv kirurgi. Vid kliniken bedrivs ett nära samarbete med medicinska och odontologiska specialiteter och allmäntandvård.

Specialistutbildning

Vi ger utbildning för tand- och sjukvårdspersonal. Till kliniken är knutet tre specialistutbildningsplatser som följer målbeskrivningen i SOSFS 1993:4. Vid avdelningen har hittills nitton tandläkare utbildats till specialister i käkkirurgi (oral kirurgi).

Forskning

Forskningsprojekt som kliniken är involverad i omfattar både experimentella och kliniska studier inom områdena implantat, ortognat kirurgi, autotransplantationer, rekonstruktionskirurgi och hyperbar syrgasbehandling.
 

Sjukhustandvård - Oral medicin

Den primära uppgiften för avdelningen för sjukhustandvård – oral medicin är att vara en odontologisk resurs för inneliggande och polikliniska patienter vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Denna funktion kräver ett nära samarbete med olika medicinska och odontologiska specialiteter.

Patienter remitteras även från tandläkare och läkare i öppenvård när sjukhustandvård – oral medicins speciella kunskaper om sjukdom och handikapp efterfrågas. Vi är dessutom specialiserade på att diagnostisera olika munslemhinne-förändringar som kan ge upphov till svidande och brännande känsla i munnen.

Tre av klinikens tandläkare är certifierade i oral medicin enligt Svenska Oralmedicinska Sällskapets (SOMS) riktlinjer varav två har genomgått en programmerad 3-årig utbildning inom sjukhustandvård och orofacial medicin.

Exempel på patientgrupper som behandlas på avdelningen för sjukhustandvård – oral medicin är

 • inneliggande patienter med akuta besvär
 • patienter som erhåller strålbehandling mot huvud- och halsregionen
 • patienter som behandlas med cellgifter
 • patienter som ska genomgå organtransplantation
 • patienter med misstänkta infektionsfokus i munhålan
 • patienter med andra sjukdomar eller mediciner som kan medföra lokal eller generell nedsättning av immunförsvaret
 • patienter med oralmedicinsk frågeställning
 • patienter med tandvårdsrädsla
 • patienter med fysiska eller psykiska handikapp

På avdelningen för sjukhustandvård – oral medicin finns resurser för behandling med hjälp av lustgassedering, intravenös sedering och intubationsnarkos.

Vi deltar också i såväl grundutbildning som vidareutbildning för tandvårdspersonal. Dessutom utbildas sjukvårdspersonal kontinuerligt. Avdelningen är också engagerad vid patient-förenings- och anhörigträffar.

Adresser, telefon och fax

Postadress
Käkkirugiska kliniken
Hus H3, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov

Tfn: 010-242 60 00
Fax: 010-242 60 10

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Peter Nilsson
 • Klinikkoordinator
  Anna Stanton
 • Övertandläkare    
  Magnus Ahl

  Carl-Otto Brahm
   
  Håkan Enochsson

  Fredrik Holmqvist

  Sofie Jansson

  Sanin Nukovic

  Carl Sterwin 
   
 • ST-tandläkare
    
  
  Samaryas Hardani

  Magnus Hillergård

  David-Alexandre Martinez
 • Meriteringstandläkare 
   Emma Gustafsson

  Farid Khodabandehlou

  Gustav Norbäck

  Susanna Tedestam Wallinder

  Catharina Wangefjord
 • Tandhygienister
   Charlott Karlsson
  Malin Asplund
  Elisabeth Karlsson
 • Tandsköterskor
  Victoria Aamodt-Flint
   Christina Blad
  Birgit Blomdal
  Carina Borg Berndtson
  Liselott Elbrink
  Inger Fogelström
  Emma Fredriksson
   Carina Fri
  Martina Gustafsson
  Annelie Johansson
   Sandra Johansson 
  Matimm Larsson
  Marita Lefvert
  Anna Magnusson
  Jessica Melin
  Ewa Nygårdh
   Zinije Saliju
  Karina Tingåker
 • Vårdadministratörer
  Annika Claesson
  Emma Juneström
  Anne-Cathrine Ström
  Anette Westerlund
 • Receptionist
  Pia Bergstrand
  Josephine Råsmar

Certifiering i oral medicin
Carl-Otto Brahm
Håkan Enochsson
Sanin Nukovic

Uppdaterad: 2018-10-03
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården