Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Gravid kvinna, foto: Smålandsbilder.se

Prevention och Hälsosamtal

Genom primär prevention riktad mot friska kan sjukdom eller skada förhindras eller uppskjutas. Genom sekundär prevention kan tidiga tecken på sjukdom upptäckas och genom tertiär prevention kan komplikationer till sjukdom minskas. Potentialen för prevention är till skillnad från behandling till stora delar outnyttjad.

För hjärtkärlsjukdomar anses exempelvis potentialen utifrån nuvarande kunskapsnivå vara utnyttjad till 80 %, när det gäller sekundär prevention, medan potentialen för primär prevention bara utnyttjats till 20 %.

På FoU-enheten utvecklas och utvärderas verktyg, hjälpmedel och metoder, som kan användas inom det förebyggande hälsoarbetet i primärvården. Vi genomför också utbildningar i handhavandet av dessa verktyg och hjälper till med projekt avseende prevention.

Några exempel på pågående verksamheter inom området prevention, där FoU-enheten medverkar beskrivs nedan.

Riktade hälsosamtal för utvalda åldersgrupper

På alla vårdcentraler i länet erbjuds alla invånare riktade hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Riktade hälsosamtal på BHV

Förstagångsföräldrar erbjuds ett hälsosamtal hos BHV-sköterskan med stöd av Hälsokurvan, när barnet är omkring ett år.

Hälsosamtal för skolungdomar

I Jönköpings län erbjuder elevhälsan hälsobesök med hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan för skolelever i förskoleklass, årskurs 4, 7 eller 8 samt första året i gymnasiet.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®)

FaR® är en metod som används av läkare, sjukgymnaster m.fl. för att stödja patienten till att bli mer fysiskt aktiv.

Kontakt

Riktade hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan - vuxna
Lisbeth Johansson

010 2425200

Hans Lingfors

Mer information

Läs mer om riktade hälsosamtal under FAKTA (Hans meddelar att ny länk är på g)

Utbildningar om hälsosamtal

Även du som arbetar i en annan region är välkommen att delta på grundutbildningarna.

Mer information om de kurser Primärvårdens FoU-enhet erbjuder finner du här

Beställ material

Här beställer du hälsokurva och andra verktyg för hälsosamtalen (Länk)

Uppdaterad: 2018-12-06
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion