Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Samordnad Vårdplanering

2013

Anteckningar från Referensgruppsmöte 2013-10-24

2012

Vårdplaneringsteamet utvidgas med fler kliniker. Även anhörigstöd uppmarksammas tydligare. Målet är att patienten alltid får en sammanfattning i handen efter vårdplaneringen.

Sammanfattning till patient (nytt fönster,word)

Mätning av andel anhöriga som är med vid vårdplanering( nytt fönster, excel)

Anteckningar från Referensgruppsmöte 2012-11-08

 

2011

Vårdplaneringen är av stor betydelse för att klargöra individens fortsatta behov av vård/omsorg och rehabilitering efter sjukhusvistelsen. Samarbetet kring de äldre utgår från samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun. I januari 2006 trädde Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:27 om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i kraft. Dessa förändringar innebär ökade krav på kommunernas och landstingens samverkan när patienter skrivs in- respektive ut ur slutenvården.

För att kunna kvalitetssäkra vårdplaneringarna började Medicinkliniken via Esther planera för ett vårdplaneringsteam på sjukhuset bestående av biståndshandläggare, distriktssköterska och distriktsarbetsterapeut, där alla Höglandskommunerna skulle samverka. Detta kunde tyvärr inte genomföras p.g.a. att den ekonomiska frågan inte kunde lösas mellan kommunerna samt att de enligt uppgift har olika dokumentationssystem för biståndshandläggarna. Då började plan nummer två ta form. Denna plan består i att ett vårdplaneringsteam på sjukhuset förbereder och möter upp patienten, anhöriga, biståndshandläggare, distriktssköterska och distriktsarbetsterapeut på vårdenheten vid vårdplanering. Teamet från slutenvården består av sjuksköterska och arbetsterapeut från Medicinkliniken.

Projektplan 2011

Lokalt vårdplaneringsteam, Nässjö kommun

Här nere kommer en del arbetsmaterial för diskussion den 5 maj 2011.

Arbetsmaterial:Sammanfattning till patient(nytt fönster, word)

Arbetsmaterial:Rutinbeskriving sjuksköterska(nytt fönster, word)

Arbetsmaterial:Rutinbeskriving vårdplanering (nytt fönster, word)

Arbetsmaterial:Struktur Vårdplanering(nytt fönster,word)

Checklista vid vårdplanering (nytt fönster, word)

2008-2010

Våren 2008 startades en arbetsgrupp för att jobba med förbättringar av den samordnade vårdplaneringen. Arbetsgruppen bestod av olika yrkeskategorier som representerar Nässjö kommun och Primärvård och Geriatriska Rehabiliteringskliniken.

Målsättning

En samordnad vårdplanering med ett innehåll som ger goda förutsättningar för planering av vidare vård och omsorg och som skapar trygghet för Esther.

Arbetet började med en analys av vilka problemområden som olika berörda yrkeskategorier och Esther uppfattade som störst. Utifrån resultatet startade ett förändringsarbete för att åstadkomma en förbättring av en avskild och bokningsbar plats för samordnade vårdplaneringar. Utifrån det första arbetet framkom fler förbättringsområden. 2009 utvidgades arbetsgruppen med representanter från hela Höglandet, kommun, primär och slutenvården.

Förändringsarbetet runt den samordnade vårdplaneringen har fortsatt på områdena närvaro och innehåll, patientinformation, kallelserutiner och meddix, alt sätt för vårdplanering och samordnade rehabiliterings insatser, se bilaga för mer info.

Handlingsplan vårdplaneringgrupp 2009 (powerpoint,nytt fönster)

Vårdplaneringsbroschyr för slutenvårdspatienter (pdf, nytt fönster)

Struktur vårdplanering (nytt fönster, word)

PGSA vårdplanering (powerpoint, nytt fönster)

Pågående diskussioner med kommunerna för att skapa ett gemensam vårdplaneringsteam på sjukhuset.

Kommentarer i projektet

Kontaktperson

Elisabet Lind
Esther coach Nässjö kommun
 
0380 - 51 82 59

Laila Hilldén
Sjuksköterska, vårdplaneringsteamet

0381-33 41 41

Referensgrupp
Laila Hilldèn, sjuksköterska,
Linda Karlsson, sjuksköterska,
Anette Svahn, sjuksköterska,
Susanne Nilsson, arbetsterapeut, vårdplaneringsteamet, medicinkliniken, Eksjö
Agneta Berg, biståndshandläggare, Aneby kommun
Ann-Cathrin Henrysson, biståndshandläggare, Eksjö kommun
Viveka Ottosson, distriktssköterska, Vetlanda vårdcentral
Christina Nilsèn, distriktssköterska, Nässjö Läkarhus 
Elisabet Lind, arbetsterapeut, Nässjö kommun
Emma Ekegren, arbetsterapeut, Tranås PVO
 

 

 

Uppdaterad: 2014-12-01
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion