Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Avslutade projekt Esther

Innehåll på sidan:

Fånga energi, frigör potential

Våren 2008 till maj 2009 hade vi ett utvecklingsarbete med fokus på bemötande och arbetsglädje. Inspirationen hämtades ut filmen FISH och man arbetar med fyra delmoment. Filmen används för all vårdpersonal på Höglandet. Arbetsgruppen tillsattes för att kunna följa och samordna insatserna så att det underlättar ett lärande från varandra. De har bl a utarbetat handlednings och utvärderingsfrågor. Idag finns kontaktpersoner som kan stötta enheten som vill påbörja ett förbättringsarbete med hjälp av Fish.Du kan boka filmen under länken kompetenscentrum.

Kontaktperson

Helena Ramde - Esther Coach, Aneby kommun.
0380-464 20

Patienttransporter på Höglandet

För att Esther ska känna sig trygg även under sjuktransporten har vi följt ett antal fall. Utifrån dessa fall förstår man att det är ett komplext problem. Därför finns nu en sk tranportgrupp som ska se över rutiner, kartlägga processen och komma fram med förbättringsförslag. I gruppen ingår personer från olika enheter, ambulansen, slutenvården, kommunen, primärvården och ekonomikontoret. Hittintills har man kommit fram till följande problemområden.

Kontaktperson

Helena Strandgren, Esther coach Tranås PVO
0140-696 24

Optimal läkemedelsordination och en enhetlig läkemedelslista

En svårighet, som ofta leder till problem i samverkan mellan de olika aktörerna i Esther-kedjan, är läkemedelsordinationerna. Detta var bakgrunden till att vi under våren 2007 har gjort ett förbättringsarbete med ovanstående rubrik som mål. För att strukturera och dokumentera arbetet användes PDSA-hjulet som arbetsmetod. Vi har sett att ett insättande av apodos ger flera vinster. Det ger en säkrare vård och personalen sparar pengar och tid. 

Kontaktperson
Emma Fallgren, sjuksköterska Sävsjö PVO/ Esther coach
0382-466 10

Polyfarmaci i äldrepopulationen

En studie som går ut på att hjälpa patienter som har mer än 12 olika mediciner. Om patienten så önskar – på grund av problem med compliance, biverkningar, interaktioner med mera – så vill projektgruppen under kontrollerade former dramatisk reducera läkemedel. Studien utförs av läkare och sjuksköterskor från Eksjö, Landsbro, Vetlanda, Sävsjö och Norrköping. Handledare är prof. Arne Melander.

Kontaktperson

Sören Hansen, överläkare, medicinkliniken Höglandssjukhuset. 0381-354 22

Vårdkedja Rehabilitering - TIM 

TIM står för Team, Information och Målsättning. Syftet med projektet är att teamet kring patienten i rehabiliteringsprocessen på Höglandet ska åstadkomma ett obrutet informationsflöde och en gemensam målsättning, med syfte att patienten ska uppleva bästa tänkbara tillfredställelse ur livskvalitet, aktivitetsförmåga och delaktighet. Gruppen består av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från landsting och kommun.

Kontaktperson

Roger Söderlund, vårdenhetschef avd 24, Rehabiliteringskliniken Nässjö
0380-55 30 64

Nutrition

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för en god hälsa. Ett projekt inom nutrition startades upp 2003 på Höglandet. Tanken var att hitta gemensamma mål och verktyg för att vid behov förbättra eller behålla ett redan gott näringstillstånd för äldre i hela vårdkedjan. Projektet har gått över i vårdpreventionsarbete, vilket innebär att alla äldre över 70 år riskbedöms enligt nationella riktlinjer i Senior Alert.

Kontaktperson

Jan Sverker, Vårdutvecklare medicinkliniken Eksjö.
Tel: 0381- 3 54 45

Sjukgymnastens roll inom äldreomsorgen 

Under våren 2001 har sjukgymnaster från sju höglandskommuner deltagit i ett nätverk för att försöka tydliggöra "sjukgymnastens roll i kommunal "äldreomsorg". Projektet resulterade i en rapport som kan vara underlag för vidare utveckling och diskussioner med tanke på bl.a. rekrytering av sjukgymnaster och samarbete med andra yrkesgrupper.
Rapport sjukgymnastens roll inom äldreomsorgen (word, nytt fönster)

Kontaktperson

Eeva Torphammar, arbetsmiljökonsulent, Tranås kommun.
0140-686 65

Hjärtsvikt 

Ett projekt för att förbättra vården kring hjärtsviktspatienter är genomfört i Vetlanda kommun och primärvård tillsammans med medicinkliniken, Eksjö. Resultatet är bland annat ett gemensamt vårdprogram som man kan se som en handledning i utredning, behandling och omvårdnad av hjärtsviktspatienter. Programmet riktar sig till all personal som på olika nivåer i vårdkedjan möter patienten. Programmet håller nu på att spridas över Höglandet med föreläsningar i alla kommuner.

Kontaktperson

Camilla Strid, sjuksköterska, medicinkliniken, Eksjö.
telefon 0381-355
fax 0381-355 69

TENS vid bensår 

I Eksjö kommun använder man sig av TENS (transkutan elektrisk nerv stimulering) för att stimulera sårläkning. Ett vårdteam bestående av sjuksköterska, sjukgymnast och vårdbiträde har tillsammans skapat rutinerna. Det är patientens vårdbiträde som, efter utbildning och på delegation av sjukgymnast, genomför TENS behandlingen. Det är inte bara TENS som ingår i de nya rutinerna. Nutrition/motion, uppföljning och utvärdering är också viktiga delar.

Kontaktpersoner

Nicoline Wackerberg, sjukgymnast.
0381-351 27

Marie Svensson, sjuksköterska, Eksjö kommun.
0381-360 00 (vx)

Förbättringsarbeten av Esthercoacher på Ekbackagården i Nässjö kommun

Mörkläggningsgardiner

Idé

Lättare att behålla bra dygnsrytm med bra nattsömn.
Lättare att sova om det är mörkt i rummet.
Vi köper in mörka rullgardiner. Kostnad ca 600 kr/lägenhet.
Registreringsschema före/ efter uppsättning av rullgardinerna.

Slutsatser

Tolka registreringsschema.
Tolka dagsformen.
Vi har gjort detta på ett gruppboende för dementa, därför kan den boende själv ha svårt att redogöra om en bra dygnsrytm. Dock har personalen upplevt att de boende har fått en bättre dygnsrytm.

???Det vi behöver hittar vi här!!!

Bakgrund

Omsorgsförvaltningen i Nässjö kommun har sedan våren 2011 en arbetstidsmodell (FAM). Detta innebär arbete över gränserna och vi på Ekbackagården vill göra det enkelt för Esther och personal. Därför har vi valt som förbättringsarbete att allt material för personlig omvårdnad ska förvaras på samma plats inne hos Esther oavsett vilken avd. du kommer till.

Syfte

Esther ska genom detta få mer tid och känna sig trygg. Vi behöver inte lämna Esther för att springa och leta material till omvårdnaden. Personalen känner sig också tryggare till att arbeta på andra avd i huset.

Mätning

Vi har använt oss av stegräknare för att se hur många steg nattpersonalen tagit före och efter iordningställandet av rummen. Vi mätte under sammanlagt 20 nätter. 10 före och 10 efter.

Resultat

Stegen har minskat mer än vad vi trodde från början. Därigenom har Esther fått mer närvarande personal.

Läkemedelspärm

Bakgrund

Integritetskränkande för Esther när medicinpapper prydde skåpsluckor i lägenheten, och medicin glömdes pga. oordning på medicinlistor.

Syfte

Trygghet för personal och Esther genom att medicingivning ska bli mer överskådligt.

Resultat

Säkrare och mer överskådlig medicinhantering. Tryggare medicinhantering för Esther.
Personalen upplever mer trygghet genom pärmarna då det är mer överskådligt, detta gör även att Esther upplever trygghet.

Kontaktpersoner:

Agneta Petersson

Sara Gustafsson

Susanna Ahlnér

Charlotta Norrman

 

Uppdaterad: 2015-07-01
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion