Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Sköra Esthrar inom slutenvården

En arbetsgrupp formades i början av 2012 för att fokusera på slutenvårdens möjligheter till att  säkerställa ett holistisk synsätt, helhetsansvar och en sammanhållen vårdkedja.   
Arbetsgruppen har en nära dialog med sjukvårdens ledningsgrupp och Esther ledningsgrupp. Resultatet blev en checklista som presenterades till ledninggruppen i mars 2012.

Presentationsmaterial Höglandet - multisjuka. (ny sidan, powerpoint)

Checklista Skör Esther inom slutenvården.(ny sidan, word)

Flödesbeskrivning - extra uppmärksamhet för en skör Esther.( Ny sidan excell)

  
Kvarstående kärnfrågor: Hur kan vi identifiera de som har risk att bli en skör Esther. Förslag är att punktmarkera >70 år med minst 3 kroniska diagnoser och 2 vård tillfällen senaste 6 månaderna ( Cosmic markering?).     
Kan vi förebygga inläggning/ återinläggningar med våra insatser?

Hur, när och vem kan vi utse som samordnare till en skör Esther efter sjukhusvistelse. Frågan har lyfts till Esther ledningsgrupp.    

Överenkommelse Samordnad vård och omsorgplan 2010( ny sidan, pdf)
 

Detta arbete har gått över i det länsgemensamma Fokuspatientarbete 2013- 2014

 Kontaktperson


 Nicoline Vackerberg -  Verksamhetsutvecklare

Arbetsgrupp Sköra Esthrar inom slutenvården :

Inger Ahlström - Verksamhetschef geriatriken
Christina Bernhold - Sjukgymnast Höglandssjukhuset
Annica Fransson - Enhetschef ortopeden
Christina A Karlsson - Läkare medicin kliniken
Marie Lundqvist - Enhetschef geriatriken
Susanne Nilsson - Arbetsterapeut Höglandsjukhuset
Anne Marie Roos -  Enhetschef Akutkliniken
 Liselotte Roos - Sjuksköterska kvinnokliniken
Nicoline Vackerberg -  Verksamhetsutvecklare


 Referensgrupp: Esther Ledningsgrupp


 

Uppdaterad: 2014-11-03
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion