Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther på akuten

Projektet Esther på akuten startade 2 maj 2016 och bedrivs måndag-torsdag (begränsat fredagar) mellan kl 07-16 mot medicinakuten på Höglandssjukhuset.

Bakgrund

Dagens akutsjukvård utmanas av att möta allt fler sköra äldre med komplexa behov, vilket ställer högre krav på akutsjukvården då patientens hela livssituation behöver uppmärksammas. Att behöva vårdas på ett akutsjukhus kan för den sköra äldre vara krävande och skapa stress vilket i sin tur kan försämra den äldres hälsa och livskvalitet. I dag ligger fokus oftast på den orsak patienten söker sjukvård för vilket kan leda till onödiga återinläggningar, längre och kostsamma sjukhusvisstelser. Akutmottagningarna är också ofta hårt belastade så att arbetet måste inriktas på mer akuta och livräddande insatser istället för att se till den äldres många behov. Då människan blir allt äldre med fler samtidiga sjukdomar behöver omhändertagandet av den sköra sjuka äldre inom akutsjukvård förbättras.

Sköra äldre

Enligt socialstyrelsen definieras sköra äldre som ”sjuka äldre personer över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom

Syfte

Syftet är att på akuten förbättra omhändertagandet av den äldre sköra patienten för att minska antalet inläggningar inom slutenvården.

Mål

Arbetssättets mål för patienten är att:

  • minska väntetiden på akuten
  • få rätt vårdnivå och vårdform
  • erbjudas en djupgående teambedömning utefter Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)
  • minska antalet återinläggningar

Metod

Patient som söker akuten triageras och får sin första bedömning på akutmottagningen enligt sedvanliga rutiner. Om patienten uppfyller kriterierna för Esther på akuten, tas kontakt med äldrekoordinatorn (Anna Estehag, specialistsjuksköterska inom geriatrik) och arbetsterapeuten (Erica Kyhlberg, AT i vårdplaneringsteamet) som ingår i detta team.

Teamet:

  • läser in sig på patienten genom patientjournalen i Cosmic och stämmer av med primärjouren på akuten
  • träffar patienten på akuten och utför fördjupad geriatrisk bedömning enligt CGA
  • rapporterar till inskrivande läkare om resultatet samt dokumenterar

Beslutet om patienten kan vända hem från akuten alternativt tillbaka till sitt särskilda boende/ korttidsplats tas av primärjouren tillsammans med äldrekoordinator och arbetsterapeut efter identifierade behov. Fokusremiss skickas på de som bedöms fylla kriteriet för fokuspatient och telefonledes kontakt tas med vårdsamordnare på patientens vårdcentral.  Kontakt tas vid behov telefonledes och via Meddix med hemsjukvård och biståndshandläggare för att tillsammans säkerställa övertaget av identifierade behov av vård och omsorg.  I de fall det bedöms ta mer än 4 timmar att säkerställa detta kan patienten få stanna på en dagsjukvårdplats under ≤ 23 tim på den geriatriska akutvårdsavdelningen (vårdenhet A) under förutsättning att bemannad vårdplats finns. Det kan vara aktuellt över natten, om patienten behöver begränsad medicinsk behandling som ett dropp över natten, invänta ett provsvar eller undersökning, eller att extra tid krävs för att skapa en trygg och effektiv hemgång. Insatsen skall motsvara ett behov som motsvarar det som är rimligt utan att patienten skrivs in i slutenvården.

Utvärdering

Arbetet utvärderas fortlöpande avseende antalet aktuella patienter, patientens kontaktväg till akuten, aktuell boendeform, besöksorsak, antalet slutenvårdtillfällen/akutbesök sista 12 mån, aktuella kommunala insatser, identifierade behov, vilka kontakter koordinatorn tar och vad dessa leder till, utfallet av akutbesöket; hemgång/ dagsjukvård/ slutenvård.

Kommentarer

 

 

 

 

Kontaktperson

Projektledare

Anna Estehag Johannesson (projektledare)
Äldressjuksköterska, vårdenhet A
Medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset
Telefon äldrekoordinator 0381-334568

Erica Kyhlberg
Arbetsterapeut
Rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset

Camilla Strid
Vårdutvecklare
Medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset
 

 

Uppdaterad: 2016-05-18
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion