Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Veckostyrning – Nässjö kommun – Höglandssjukhuset – VC Bra Liv

Lägesrapport juni 2017:

Veckostyrning ökar samverkan kring vårdinsatser

Bakgrund
För att skapa en effektiv och värdeskapande vårdkedja för våra patienter efter en sjukhusvistels är det viktigt att vårdplaneringen inför hemgång fungerar bra. En bra planerad hemgång minimerar återinläggning. Den nära planeringen med patienten sker i det dagliga arbetet med berörda yrkeskategorier.
Representanter från Nässjö kommun upplevde att det saknades forum för övergripande diskussion om händelser eller omvärldsfaktorer och tog därmed initiativ till veckostyrningsmöte.

Syfte
Införa digital veckostyrning utifrån framtagen agenda för att medvetandegöra varandra kring:
- Nuläge i organisationen, mål att införa dashboard.
- Information som är viktigt att delge varandra
- Ta fram förbättringsidéer

Resultat
Från och med oktober 2016 genomförsmöte via Lync varje torsdag. Med vid mötet är utvalda representanter från kommunen – sjukhuset och vårdcentralen Bra Liv. Representanter i nuläge är:


Nässjö kommun                  Avdelningschef hemtjänst/Hälso- och sjukvård
                                         Enhetschef myndighetsutövning vuxna

Höglandssjukhuset              Chefssjuksköterska

Vårdcentral                         Vårdcentralschef

 

Under de veckor som mötet genomförts har informationsflödet ökat. Mötet möjliggör en snabb återkoppling kring nuläget i verksamheterna och frågor kan lyftas och igångsättas på övergripande nivå. Inga direkt patientkopplade uppgifter ingår i samtalet. Varje möte ska också avslutas med en förbättringsåtgärd till kommande vecka.

 

Kontaktperson


Socialchef Nässjö kommun
Tel:0380 – 51 86 94

 

Uppdaterad: 2017-06-05
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion