Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapi - KOL.  

Arbetsterapi kan bidra med en fördjupad praktisk och teoretisk förståelse,
som möjliggöra högre grad av aktivitet, autonomi och välbefinnande.
Arbetsterapeutens preventiva insatser är, att identifiera möjligheter och
hinder i omgivningen, att anpassa bostäder, fysisk och social omgivning
utifrån patientens behov. Andra exempel på åtgärder är ergonomisk
rådgivning med information om energibesparande arbetssätt,
rätt andningsteknik i aktivitet samt förskrivning och användning av
tekniska hjälpmedel. Gruppverksamhet ge möjligheten att se andra i samma
situation, vilket kan underlätta för patienter med KOL att anpassa sig till
sjukdomssituationen.

Arbetsterapeuter möter patienter med astma och KOL på medicinavdelning,
inom primärvård och kommun. Då patienten ska påbörja behandling görs en
utredning av patientens aktivitetsförmåga inom personlig vård, boende, fritid
och vid behov arbete.
Syftet är att återställa, förbättra eller kompensera personens kapacitet för
att möjliggöra delaktighet i aktivitet för ökad livstillfredsställelse.
Behandlingsmål sätts tillsammans med patienten.
Patienten får i dagliga aktiviteter möjlighet att praktisera sina kunskaper och
träna med eventuella hjälpmedel i realistiska situationer.

Arbetsterapeutiska åtgärder grundar sig på nationellt vårprogram för KOL
nivå 1, 2 och 3. http://www.slmf.se/kol/

Avsnitt och bilagor som används inom arbetsterapi i Landstinget i Jönköpings län:

Nivå 1.          7.7 Arbetsterapi

·        Överväg behov av arbetsterapeutiska insatser

·        Ergonomisk rådgivning, ADL träning, hjälpmedelsanskaffning och
         bostadsanpassning kan bli aktuell

Nivå 2.          7.7.

                      7.7.1 Aktivitetsproblem och resurser

                      7.7.2 Behandlingsmål

                      7.7.3 Behandlingsmetoder, åtgärder och genomförande

                      7.7.4 Utvärdering                

                      7.7.5 Arbetsmaterial för arbetsterapeuter

Nivå 3.          Arbetsterapiprogram Västra Götalandsregionen

                      Arbetsbeskrivning

Bil 2              Information om energibesparande åtgärder

Ett häfte på sex sidor med allmän information angående energibesparing,
andningsteknik, hjälpmedel och bostadsanpassning lämnas till patienten.
Arbetsterapeuten går även muntligt igenom innehållet i häftet.

Bil 3              Informationsblad för olika aktiviteter

Specifik information angående energibesparing inom sex olika aktiviteter:
personlig vård, bäddning, matlagning, städning, tvätt, strykning och inköp.
Informationen lämnas till de patienter där dessa aktiviteter är aktuella och
kan även användas som underlag i träningssituation för att patienten
lättare skall förstå och ta till sig informationen.

Bil 4              Checklista för hembesök

Underlag för arbetsterapeuten vid hembesök.

Bil 6              Information till anhöriga och personal inom hemtjänsten

Denna kan lämnas till patienten som själv får lämna den vidare.

 

Arbetsterapeuten leder också KOL- grupper eftersom möjligheten att träffa
andra i samma situation kan underlätta för patienter att anpassa sig till
sjukdomssituationen.

 

Uppdaterad: 2013-02-14
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik