Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Utredning/utprovning av datorbaserat kommunikationshjälpmedel

Innehåll på sidan:

Inledning

Inom vuxenhabiliteringen i Jönköpings län gör arbetsterapeuter utredning/utprovning av datorbaserade kommunikationshjälpmedel. Processen är komplex med många personer inblandade och därför finns behov av att tydliggöra rutiner gällande utredning/utprovning.

Syfte

Programmet vänder sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter inom vuxenhabiliteringsverksamhet. Syftet är att utveckla en handlingsstrategi vid utredning/utprovning av datorbaserade kommunikationshjälpmedel.

Förutsättningar utifrån aktuell patientgrupp

Ordinatören måste följa de föreskrifter som hjälpmedelscentralen  anger gällande datorbaserade kommunikationshjälpmedel. I Jönköpings län har landstinget ansvar för ordination av datorbaserade kommunikationshjälpmedel enligt avtal mellan kommun och landsting.
Datorer, Hjälpmedelscentralen (nytt fönster)

Förmågan att kommunicera är ett grundläggande behov och en förutsättning för goda levnadsvillkor. Detta är en rättighet enligt §7 i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (Grunewald & Leczinsky, 1993).

Beskrivning av målgrupp och vårdkedja

Vuxenhabiliteringen i landstinget i Jönköpings län arbetar med vuxna från tjugo års ålder inom följande målgrupper:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder av bestående karaktär

Brukare inom dessa målgrupper kan, enligt hjälpmedelscentralens handbok, erhålla datorbaserat kommunikationshjälpmedel om de har gravt rörelsehinder och/eller nedsättning av talfunktion. Brukarna aktualiseras till vuxenhabiliteringen via remiss från barn- och ungdomshabiliteringen, rehabiliteringsmedicinska kliniken, primärvården, psykiatrin eller kommunens LSS-handläggare. Inkomna remisser behandlas på ärendeteam inom vuxenhabiliteringen. En habiliteringsplan upprättas tillsammans med brukaren gällande aktuella/planerade insatser.

Resurser

Det är nödvändigt att arbetsterapeuter och logopeder i vuxenhabiliteringsteamet har specialkompetens inom området dator och kommunikation. Regelbunden kompetensutveckling fås genom kurser på dataresurscenter runt om i landet och på hjälpmedelscentralen i Jönköping. Information om nyheter samt föreläsningar ges också på hjälpmedelsinstitutets årliga ID-dagar.

Samarbete sker med hjälpmedelscentralen vid utredning/utprovning av datorbaserat kommunikationshjälpmedel. På hjälpmedelcentralen finns konsulent och tekniker som är specialiserade inom detta område. Där finns möjlighet att prova utrustning för olika sätt att styra dator. Olika programvaror finns också att tillgå.

Syncentralens synpedagoger kan vara behjälpliga när det gäller brukare med synnedsättning.

Mål för arbetsterapeutisk intervention

Brukare som har gravt rörelsehinder och/eller nedsättning av talfunktion ska ges möjlighet att ta initiativ till och upprätthålla kommunikation med andra människor. Lång- och kortsiktiga mål sätts individuellt tillsammans med brukaren och dokumenteras i checklista.
Checklista för kartläggning (pdf, nytt fönster)

Arbetsterapeutisk intervention

Tillsammans med logoped gör arbetsterapeuten hembesök för att träffa brukaren i hans/hennes naturliga miljö. Vid det tillfället görs en första observation/intervju gällande kommunikationsförmåga, förutsättningar, behov och önskemål. Om behov föreligger intervjuas även berörda personer i närmiljön gällande brukarens förmåga att kommunicera.

Lång- och kortsiktiga mål formuleras utifrån vad brukaren vill uppnå.

Arbetsterapeuten tar del av logopedens språkförståelsetest och eventuell psykologutredning gällande begåvningsnivå. Begåvningsnivån bedöms enligt Gunnar Kyléns tre nivåer: grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning (Kylén ,1981). Det är viktigt att ta hänsyn till begåvningsnivån för att få en rättvis bild av brukarens abstraktionsförmåga, skriv- och läskunnighet.

Bedömningen bör omfatta utredning av grovmotorik, finmotorik och arbetsställning för att se vilket sätt att styra datorn som fungerar bäst för den enskilda individen. Den motoriska utredningen syftar till att finna en eller några motoriska funktioner som fungerar bäst utifrån kroppsdel, manöverstyrka, koordinationsförmåga och rörelseomfång (Lidström & Zachrisson, 2005). Som underlag för motorisk utredning används Gerd Zachrissons analysschema samt mall för bedömning av motorisk funktion (zachrisson,1994).

Utifrån insamlad data görs bedömning om lämpligt kommunikationshjälpmedel. Ett åtgärdsprogram formuleras tillsammans med brukare, arbetsterapeut, logoped och personer i brukarens närmiljö. Utprovningen kan ske på hjälpmedelscentralen, i hemmet eller på daglig sysselsättning. En personal/anhörig tar det dagliga ansvaret för inlärning och skötsel av hjälpmedlet under handledning av arbetsterapeut.

Resultat och utvärdering av arbetsterapeutisk intervention

De mål som dokumenterats i samband med utredningen följs upp efter 2-3 månader. En checklista som utvecklats av arbetsterapeuter och logopeder inom habiliteringen i Jönköpings län används vid uppföljningen.
Checklista för uppföljning (pdf, nytt fönster)

Alla aktuella brukare på vuxenhabiliteringen har en habiliteringsplan i vilken samtliga mål och åtgärder dokumenteras. Dessa planer följs upp en gång om året vilket möjliggör en årlig utvärdering av det datorbaserade kommunikationshjälpmedlet.

Utveckling/förbättring av arbetsterapeutisk intervention

Utveckling och förbättring ska ske av checklistorna, senast våren 2011.

Utvärdering av arbetsterapiprogram

Utvärdering av arbetsterapiprogrammet kommer att ske årligen. Ansvariga är Monica Johansson och Inger Rönnquist.

Litteratur

Grunewald, K. , Leczinsky, C. (1993). Handikapplagen - Kommentarer till lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Norstedts Juridik

Kylén, G. (1981). Begåvning och begåvningshandikapp. Stockholm: handikappinstitutet.

Lindström, H. , Zachrisson, G. (2005). Aktiv med dator - möjligheter för personer med rörelsehinder. Stockholm: hjälpmedelsinstitutet.

Zachrisson, G. (1994). Att välja och prova ut manöverkontakter. Stockholm: handikappinstitutet.

Zachrisson, G. (1994). Utprovning av datorbaserade hjälpmedel för personer med rörelsehinder. Stockholm: handikappinstitutet

Ansvarig

Monica Johansson, leg. arbetsterapeut

036-32 43 09

Version

Fastställt 2007-07-05 av
Länets Utbildnings- och Utvecklings-grupp för arbetsterapi

Uppdaterat 2010-11-08

Uppdaterad: 2012-05-03
Lena Jönsson, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik